News

Flyer - Cover

Чисто нова листовка за пластмасови пирати е налична сега! (на английски)

Разгледайте листовката Plastic Pirates, за да научите повече за инициативата Plastic Pirates, нейните основни цели и участващите европейски държави.

 

 


 

Да се обединим активно срещу пластмасовите отпадъци!

Очарованието на океана и реките и тяхното значение за запазване на биоразнообразието са огромни. Но и замърсяването на речните и морски брегове в Европа с пластмасови отпадъци е огромно. Затова избягването на микро- и макропластмасите в околната среда, научната класификация на това предизвикателство и изследването на устойчивите материали са задачи, за които ние, европейците, трябва да си сътрудничим.

„Plastic Pirates- Go Europe!“ е европейска кампания за гражданска наука, в която училищни класове и младежки групи събират проби от пластмаса от потоци и реки и документират своите резултати от тази дейност. Събраните данни след това се оценяват от учените. По този начин младите европейски граждани дават важен принос за изследване състоянието на европейските реки и нивото на замърсяването с пластмасови отпадъци.

Кампанията е разработена за първи път като “пластмасови пирати” в Германия през 2016 г. от Изследователската работилница в Кил и партньори с финансиране от Федералното министерство на образованието и научните изследвания по повод на Годината на науката 2016*17 – Морета и океани. През 2018 и 2019 г. тя е продължена в рамките на изследователския фокус „Пластмаса в околната среда“, в сътрудничество с Ecologic Institut /Екологичния институт/. По време на германското председателство на Съвета на ЕС през 2020 г., кампанията е разширена до страните от триото на председателство на Съвета и за периода от 2020 до 2021 г. се превръща в съвместна кампания на министерствата на образованието, науката и министерствата на образованието, науката и научноизследователската дейност на Германия, Португалия и Словения.

От януари 2022 г., с подкрепата на Европейската комисия, кампанията е разширена в цяла Европа. Европеизацията на инициативата за гражданска наука „Plastic Pirates“ се финансира от Рамкова програма за научни изследвания на Европейската комисия „Хоризонт Европа“ в рамките на мисията „Възстановяване на нашите океани и води до 2030 г.“ От 2022 до 2024 г. ще се провеждат координирани и синхронизирани кампании на „Plastic Pirates“ за събиране на отпадъци в цяла Европа.

Намерили сте подходящо крайбрежие на река или поток? Значи вече можете да стартирате! Видовете отпадъци, идентифицирани от отделните групи (напр. остатъци от цигари, части от фолиа или опаковки), се публикуват с помощта на подробни шаблони, материали за кампанията, на дигитална карта и така помагат на науката малко по малко да запълва съществуващите празноти в проучванията относно местонахождението на видовете пластмасови отпадъци. Борбата срещу замърсяването с пластмасови отпадъци, за чисти води и за опазване на естествените ресурси за бъдещите поколения в обединена Европа може да е успешна само тогава, когато съвместните политически инициативи бъдат подкрепени на място от нас, гражданите.

Plastic Pirates – Go Europe! С нас ли сте?

Чуйте сега и откъси от информативните подкаст епизоди на нашата новинарска страница!

 

Цел на кампанията

КАМПАНИЯТА

Тази задача засяга цяла Европа – това е задача от световно значение. Почти две трети от земната повърхност е покрита с вода. Моретата и океаните имат огромно влияние върху стабилността на нашия климат. Водите по земното кълбо поради разнообразието си са уникално жизнено пространство за много животински и растителни видове. Живеете във вътрешността на сушата, много далеч от най-близкото море и се питате какво можете да направите там? Много неща!

   

РЕКИТЕ НА ЕВРОПА: КРЪВОНОСНАТА СИСТЕМА НА ЦЯЛ ЕДИН КОНТИНЕНТ

По първоначално малките реки във вътрешността на сушата, които се вливат в други реки, в някакъв момент може да се стигне до морето. Искате пример? Дунав, най-дългата река в Европа, преминава общо през десет различни държави, преди да се влее, след 2850 километра, в Черно море. За съжаление по реки като Дунава към морето не се придвижват само кораби, риби и растителни остатъци. Своя път към морето намират непрекъснато и най-различни видове пластмасови отпадъци – почти невидими за човешкото око частици, но и кофички от кисело мляко или цели пластмасови торби.

   

ЗАДАЧАТА

Задачата на „Plastic Pirates“ от 2020 г. е „улавянето“ на тези отпадъци още по бреговете на реките и в близките околности до водните басейни. Със събирането на пластмасовите торбички и актуализирането на данните за изследваните отпадъци Вие с Вашия училищен клас или извънучилищна младежка група ще помогнете за изследването на замърсяването на околната среда в близост до водните басейни. Еднаквите експериментални разпоредби и еднаквите за всички участващи екипи работни стъпки осигуряват сравнимост в рамките на Европа на събраните данни, които малко по малко стават видими на картата онлайн.

Съвместната кампания трябва, от една страна, да подсили осъзнатостта на европейците за значението на реките като обща кръвоносна система и за опазването на природните ресурси. От друга страна, значението на международното научноизследователско сътрудничество може да бъде съвместно преживяване.