ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ НА ЕВРОПЕИЗАЦИЯТА

Проектите за гражданска наука ще достигнат пълния си потенциал и максималната добавена стойност за ЕС само ако се изпълняват на транснационално и общоевропейско ниво. Разширяването на дейността на „Plastic Pirates“ в цяла Европа ще позволи вземането на проби от европейските реки по хармонизиран и стандартизиран начин. То може

  • значително да обогати съществуващите данни,
  • да подобри научното разбиране и познание
  • и по този начин да помогне за разработването на системни решения за предотвратяване, намаляване и премахване на морското и речното замърсяване, особено с пластмаси.

Изследователите в цяла Европа ще могат да използват отворените и достъпни данни от съществуващите европейски портали за данни, които иначе не биха били налични.

ХОРИЗОНТ ЕВРОПА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО В ЦЯЛА ЕВРОПА

След включването на Португалия и Словения в германската инициатива в резултат на триото на председателство на Съвета 2020/2021, след 2022 г., с подкрепата на Европейската комисия, кампанията се разширява в цяла Европа. Европеизацията на инициативата на гражданската наука се финансира от Рамкова програма за научни изследвания на Европейската комисия „Хоризонт Европа“. Затова от 2022 до 2024 г. ще се провеждат координирани и синхронизирани кампании на „Plastic Pirates“ за събиране на отпадъци в цяла Европа. Още през есента на 2022 г. на втори кръг с първите си „пиратски мисии“ ще стартират Белгия, България, Гърция, Италия, Литва, Австрия, Словения, Испания и Унгария.

Ако ви е интересно да се присъедините и да участвате в инициативата, можете да се свържете с координатора на кампанията на възложителя DLR: plastic-pirates@dlr.de.

ПОЛИТИЧЕСКИ ФОН

Политическата програма на ERA посочи „Plastic Pirates“ като част от кампанията на ERA „Доближете науката до гражданите“ за периода 2022-2024 г. В този контекст „Plastic Pirates“ ще дадат своя принос в основната приоритетна област: съвместното приемане на предизвикателствата, породени от двойния преход към зелена и цифрова икономика, и увеличаване на участието на обществото в ERA. Още през декември 2020 г. Съветът призова в своите заключения относно новото европейско научноизследователско пространство „Комисията и държавите-членки да доразработят и внедрят кампанията за гражданска наука „Plastic Pirates“ като пилотен проект на ERA за стимулиране на „интеракцията“ в рамките на ERA, за да се повиши осведомеността сред гражданите, и по-специално сред младите граждани, относно въздействието и ползите от научноизследователската и иновационната дейност в техния ежедневен живот, [и същевременно] насърчи сътрудничеството с предложената Мисия за здрави океани, морета, крайбрежни и вътрешни води.

Кампанията „Plastic Pirates“ ще съдейства за постигането на целите на Мисията за възстановяване на нашите океани и води, по-специално на нейната амбиция за предотвратяване и премахване на замърсяването в европейските морета и води, и е включена в нейния план за изпълнение като конкретна кампания. Инициативата подпомага също така ключови цели на европейската политика в областта на околната среда, по-специално Рамковата директива за морска стратегия, Рамковата директива за водите и Плана за действие за нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата. И накрая, кампанията ще служи и като представителен пример за Европейска година на младежта 2022.

Кампанията „PlasticPiratesEU“

Въпреки че вече има яснота относно произхода на пластмасовите отпадъци в няколко избрани европейски региона и речни системи, данните от изследванията в цяла Европа досега са до голяма степен фрагментарни, ако изобщо съществуват. Чрез прилагане на гражданско-научния подход за изследване на значението на реките като пътища за замърсяване на океана, провежданата в момента инициатива за гражданска наука „Plastic Pirates – Go Europe!“ позволява на изследователите да идентифицират източниците на замърсяване с пластмаса, както и да определят мерки за намаляването му. Чрез разширяване мащаба на инициативата така, че да обхване речни системи и географски райони в целия ЕС, на гражданите ще бъде предоставена възможност да събират данни на местно ниво и по този начин да допринасят за преодоляване на празнотите в изследванията на европейско ниво. За да даде възможност на младите хора и учениците да изследват замърсяването с отпадъци на реките в Европа, инициативата предоставя дидактически разработен образователен материал. Чрез този подход гражданите имат възможност да поемат ангажимент и да съдействат за справяне с предизвикателствата, породени от двойния преход към зелена и цифрова икономика. Той допринася за нарастване на участието на обществото в Европейското научноизследователско пространство.

Въз основа на шест години успешно изпълнение в Германия, а от 2020 г. и в Португалия и Словения, кампанията „PlasticPiratesEU“ ще разшири дейностите на инициативата „Plastic Pirates – Go Europe!“, като включи и други държави-членки на ЕС. Разширяването се подкрепя от Европейската комисия с международната инициатива „Europeanisation of the Plastic Pirates citizen science initiative“ /Европеизация на инициативата за гражданска наука „Plastic Pirates“ като част от Рамковата програма за изследвания и иновации, „Хоризонт Европа“, в рамките на мисията за здрави океани, морета, крайбрежни и вътрешни води. Инициативата стартира през юни 2022 г. и ще продължи 30 месеца. Разширяването на инициативата ще допринесе значително за придобиване на общ преглед върху замърсяването с пластмасови отпадъци в и край европейските реки, като същевременно ще даде възможност на децата и младите хора да съдействат за изпълнение на основната цел на политиката на Мисията за океаните, а именно предотвратяване и премахване на замърсяването в европейските морета и води. По този начин кампанията ще отговори на призива на Съвета „Комисията и държавите-членки да доразработят и внедрят кампанията за гражданска наука „Plastic Pirates“ като пилотен проект на ERA за стимулиране на вътрешната „интеракция“.

Общата цел на тази кампания е да разшири успешната инициатива за гражданска наука „Plastic Pirates – Go Europe!“, като приобщи към нея заинтересованите държави-членки на ЕС и асоциираните към „Хоризонт Европа“ държави. По този начин кампанията се стреми да повиши осведомеността сред гражданите и по-специално младите граждани в по-големите части от Европа относно въздействието и ползите, които научните изследвания и иновациите могат да имат върху ежедневието им, да увеличи капацитета за събиране, организиране и проверка на данните за замърсяването с пластмасови отпадъци от и в европейските реки, крайбрежия и морета, както и да изпробва, разпространи и усъвършенства най-добрите практики за обединяване на високите постижения в науката и ангажираността на гражданите в името на постигането целта на мисията за възстановяване на нашите океани, морета и води, като същевременно подкрепя мониторинга на целите на европейската политика.

По този начин кампанията се стреми да постигне следните конкретни цели:

Конкретна цел 1:

„Go Europe“ („Приобщи Европа“): Разширяване и разпространение на инициативата Plastic Pirates – Go Europe! в Европа

Кампанията ще мобилизира допълнителни държави-членки/координатори извън триото на председателство за периода 2020-2021 г. Германия, Словения и Португалия. С подкрепата на заинтересованите държави-членки/координатори тя ще приложи подход, подпомагащ децентрализираните и същевременно координирани кампании за вземане на проби в целия ЕС през 2022 г., както и през следващите 2023-та и 2024-та години (по време на цялата 30-месечна кампания).

Конкретна цел 2:

„Go local“ („Приобщи местните“): Подпомагане на местни партньори и създаване на изследователски центрове за увеличаване на капацитета за проверка на (неточните) данни и за децентрализиран анализ на тези данни

Кампанията ще подпомогне местните партньори на „Plastic Pirates“ в присъединилите се към инициативата държави-членки/координатори, позволявайки синхронизирани и тясно координирани европейски кампании за вземане на проби, включващи млади граждани, както и съпътстващи комуникационни дейности. Местните партньори ще проверяват и анализират събраните данни, за да осигурят координиран подход в цяла Европа.

Конкретна цел 3:

„Go science“ („Приобщи учените“): Подпомагане на високите постижения в науката и изпълнението и мониторинга на целите на политиката на ЕС

Прилагайки широкомащабен гражданско-научен подход, инициативата генерира огромни количества данни от различни държави по хармонизиран и стандартизиран начин. Местните партньори ще предоставят тези данни на изследователи, заинтересовани страни и политици на местно, национално и европейско ниво. Това включва подпомагане изпълнението и мониторинга на основните цели на политиката на ЕС, като Плана за действие за нулево замърсяване на водата, въздуха и почвата, Рамковата директива за морска стратегия и Рамковата директива за водите. Кампанията ще подпомогне разбирането за замърсяването с пластмасови отпадъци на европейските реки, брегове и морета и ще послужи за основа на други важни инициативи за гражданска наука, тъй като ще генерира лесно достъпни данни за пластмасовите отпадъци в морските и сладководните области, ще даде възможност за прилагане на стандартизирани подходи за вземане на проби, събиране на данни и създаване на бази данни с отворен достъп в съответствие с принципите на FAIR. Освен това тя ще свърже тези данни със съществуващите европейски портали за данни като EMOD-Net и ще допринесе за развитието на European Digital Twin Ocean.

Конкретна цел 4:

„Go society“ („Приобщи обществото“): Предоставяне на възможност на гражданите в цяла Европа, и по-специално на младите хора, да поемат ангажимент

Кампанията се стреми да повиши осведомеността сред гражданите и по-специално сред младите хора относно въздействието и ползите от научните изследвания и иновациите в ежедневието им, като същевременно ги ангажира и им дава инструмент да се справят с предизвикателствата, породени от двойния преход към зелена и цифрова икономика, и увеличава общественото участие в Европейско научноизследователско пространство. По този начин кампанията допринася за изграждането на паневропейска гражданска общност за борба със замърсяването на водната и морската среда с пластмасови отпадъци.

Конкретна цел 5:

„Go beyond“ („Излез отвъд“): Идентифициране на възпроизводими модели на най-добри практики и подходи за гражданска наука

Кампанията се стреми да усъвършенства допълнително подхода на инициативата към гражданската наука и нейната методология. По този начин кампанията идентифицира възпроизводими модели на най-добри практики за обединяване на високите постижения в науката и ангажираността на гражданите в името на постигането целта на мисията за възстановяване на нашите океани, морета и води. Това включва разширяване на настоящия фокус на инициативата върху реките и вътрешните водни пътища, за да се направи оценка и на замърсяването с пластмасови отпадъци на бреговете и моретата, като същевременно се запази сравнимостта и качеството на данните, получени в рамките на инициативата. Кампанията ще преразгледа и усъвършенства приложения гражданско-научен подход по отношение на целевата група, дейностите за популяризиране, разяснителните материали, ангажираността и последващите действия с участниците. В крайна сметка кампанията има за цел да генерира по-широко знание за надграждане на гражданско-научни инициативи и ангажиране на гражданите с гражданска наука.