DODANA VREDNOST

Projekti skupnostne znanosti bodo dosegli svoj polni potencial in največjo dodano vrednost v EU le, če bodo izvedeni na nadnacionalni in vseevropski ravni. Širitev projekta na celotno EU bo omogočila vzorčenje v rekah po Evropi na usklajen in standardiziran način, kar omogoča:

  • izjemno razširitev obstoječih podatkov,
  • izboljšanje znanstvenega razumevanja in posledično
  • prispevek k razvoju sistemskih rešitev za preprečevanje, zmanjševanje in odstranjevanje morskega in rečnega onesnaževanja predvsem s plastičnimi odpadki. 

Raziskovalci po vsej Evropi bodo lahko črpali iz odprtih in dostopnih podatkov iz obstoječih evropskih podatkovnih portalov, ki sicer ne bi bili na voljo.

OBZORJE EVROPA ZA EVROPSKI RAZVOJ PROJEKTA

Če vas zanima sodelovanje v projektu, se lahko obrnete na koordinatorja akcije v Sloveniji, Nacionalni inštitut za biologijo: plastic.pirates@nib.si

POLITIČNO OZADJE

Politična agenda evropskega raziskovalnega prostora (ERA) je Pirate plastike opredelila kot del akcijskega ukrepa ERA »Približajmo znanost državljanom« za obdobje 2022–2024. Projekt bo prispeval h ključnemu prednostnemu področju: Skupnemu spoprijemanju z izzivi, ki jih prinaša zeleni in digitalni prehod, ter povečanju sodelovanja družbe v ERA. Že decembra 2020 je Svet v svojih sklepih o novem evropskem raziskovalnem prostoru pozval Komisijo in države članice, naj še naprej razvijajo in izvajajo projekt skupnostne znanosti Pirati plastike kot pilotni ukrep ERA za spodbujanje interakcije znotraj ERA za ozaveščanje državljanov, zlasti mladih, o vplivu in koristih raziskav in inovacij v njihovem vsakdanjem življenju ter spodbujanje sodelovanja s predlagano Misijo o zdravih oceanih, morjih, obalnih in celinskih vodah.

Pirati plastike bodo pomagali doseči cilje misije Obnovimo naše oceane in vode, zlasti ambicioznost preprečevanja in odpravljanja onesnaževanja evropskih morij in voda, in je kot poseben ukrep vključen v njen izvedbeni načrt. Pobuda prispeva tudi h ključnim ciljem evropske okoljske politike, zlasti k okvirni direktivi o morski strategiji, okvirni direktivi o vodi in akcijskem načrtu za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal. Nenazadnje bo kampanja služila tudi kot predstavitveni primer Evropskega leta mladih 2022.

Akcija PlasticPiratesEU

Medtem ko že obstaja razmeroma dobro razumevanje izvora plastičnih odpadkov v nekaj izbranih evropskih regijah in rečnih sistemih, so dosedanji raziskovalni podatki po Evropi večinoma razdrobljeni, če sploh obstajajo. Aktualni projekt Pirati plastike - Dajmo, Evropa! z uporabo pristopa skupnostne znanosti za raziskovanje pomena rek kot poti do onesnaževanja oceanov omogoča raziskovalcem, da prepoznajo vire in omilitvene ukrepe za onesnaženje s plastiko. Z razširitvijo pobude na pokritost rečnih sistemov in geografskih območij po vsej EU bodo državljani pridobili moč za pripravo podatkov na lokalni ravni in s tem prispevali k odpravi vrzeli v raziskavah na evropski ravni. Da bi mladim in učencem omogočili raziskovanje onesnaženosti rek v Evropi z odpadki, pobuda nudi didaktično izdelano izobraževalno gradivo. S tem pristopom so državljani vključeni in opolnomočeni za izzive, ki jih prinaša zeleni in digitalni prehod. Poleg tega pa prispeva k vse večji udeležbi družbe v Evropskem raziskovalnem prostoru.

Na podlagi šestih let uspešnega izvajanja v Nemčiji, od leta 2020 pa še na Portugalskem in v Sloveniji, bo akcija `PlasticPiratesEU' razširila aktivnosti pobude v druge države članice EU. Evropska komisija spodbuja širitev z mednarodnim ukrepom "Evropeizacija pobude skupnostne znanosti Pirati plastike" v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa na področju Misije za zdrave oceane, morja, obalno in notranjo regijo. Ukrep se je začel izvajati junija 2022 in bo trajal 30 mesecev. Razširitev pobude bo znatno prispevala k zagotavljanju pregleda onesnaženosti s plastiko v in ob evropskih rekah, s čimer bo otrokom in mladim omogočila, da prispevajo k osrednjemu cilju politike misije Oceani za preprečevanje in odpravljanje onesnaževanja v evropskih morjih in vodah. Ukrep se bo tako odzval na poziv Sveta Komisiji in državam članicam, naj nadalje razvijajo in izvajajo projekt skupnostne znanosti Pirati plastike kot pilotni ukrep ERA za spodbujanje notranje interakcije.

Splošni cilj tega ukrepa je nadgraditi uspešno akcijo skupnostne znanosti »Pirati plastike - Dajmo, Evropa!« v sodelovanju z zainteresiranimi državami članicami EU in pridruženimi državami Horizon Europe. Pri tem je cilj akcije povečati ozaveščenost državljanov in zlasti mladih v večjih delih Evrope o vplivu in koristih, ki jih imajo lahko raziskave in inovacije na njihovo vsakdanje življenje, povečati zmogljivost za zbiranje, organiziranje in preverbo podatkov o onesnaženju s plastičnimi odpadki, ki izvirajo iz in v evropskih rekah, obalah in morjih, ter preizkusiti, ponoviti in izboljšati modele najboljših praks za povezovanje znanosti in vključevanja državljanov, da bi dosegli cilj misije Oceani o obnovi naših oceanov, morij in voda hkrati pa podpirati spremljanje ciljev politike EU.

Pri tem je ukrep namenjen doseganju naslednjih posebnih ciljev:

Dajmo Evropa: Evropski razvoj projekta

Ukrep bo poleg začetnega predsedovanja 2020–2021 – trio Nemčija, Slovenija in Portugalska, mobiliziral dodatne države članice/svetovne skupnosti. Velja za pristop, ki podpira decentralizirane in hkrati usklajene kampanje vzorčenja po vsej EU v letu 2022 ter v letih 2023 in 2024 (v celotnem 30-mesečnem delovanju) s podporo zainteresiranih držav članic.

Dajmo lokalna skupnost: Podpora lokalnim partnerjem in vzpostavitev raziskovalna središča za povečanje zmogljivosti za preverjanje (nepopolnih) podatkov in njihovo decentralizirano analizo

Ukrep bo podprl lokalne partnerje projekta, ki se bodo pridružili pobudi, kar bo omogočilo sinhronizirane in tesno usklajene evropske kampanje vzorčenja z mladimi državljani, vključno s spremljajočimi komunikacijskimi dejavnostmi. Lokalni partnerji bodo preverili in analizirali zbrane podatke, da bi zagotovili vseevropski usklajen pristop.

Dajmo znanost: Podpora znanosti ter izvajanje in spremljanje ciljev politike EU

Z uporabo obsežnega pristopa skupnostne znanosti pobuda prispeva ogromne količine podatkov med državami na usklajen in standardiziran način. Lokalni partnerji bodo te podatke posredovali raziskovalcem, zainteresiranim deležnikov in odločevalcem na lokalni, nacionalni in ravni EU. To vključuje podporo izvajanju in spremljanju osrednjih političnih ciljev EU, kot so akcijski načrt za ničelno onesnaževanje vode, zraka in tal, okvirna direktiva o morski strategiji in okvirna direktiva o vodi. Ukrep bo povečal razumevanje onesnaženosti s plastiko v evropskih rekah, obalah in morjih ter služil kot načrt za druge ustrezne državljanske znanstvene pobude z izdelavo lahko dostopnih podatkov o plastičnih odpadkih v morju in sladki vodi, uporabo standardiziranih pristopov za vzorčenje, zbiranje in shranjevanje z odprtim dostopom podatkov v skladu z načeli FAIR. Poleg tega bo te podatke povezal z obstoječimi evropskimi podatkovnimi portali, kot je EMOD-Net, in prispeval k razvoju European Digital Twin Ocean.

Dajmo družba: Vključitev in opolnomočenje državljanov, zlasti mladih po vsej Evropi

Ukrep je namenjen ozaveščanju državljanov, zlasti mladih, o vplivu in koristih raziskav in razvoja v njihovem vsakdanjem življenju, s čimer bi jih vključili in opolnomočili za soočanje z izzivi, ki jih prinašata zeleni in digitalni prehod, ter povečali sodelovanje družbe v ERA. S tem akcija prispeva k izgradnji vseevropske skupnosti z državljani o boju proti onesnaževanju vodnega in morskega okolja s plastičnimi odpadki.

Gremo naprej: Identifikacija najboljših primerov praks skupnostne znanosti

Ukrep skuša dodatno izboljšati pristop pobude k skupnostni znanosti in njeni metodologiji. S tem ukrep opredeljuje ponovljive modele najboljših praks za povezovanje znanosti in vključenosti državljanov, v tem primeru na podlagi cilja misije obnoviti naše oceane, morja in vode. To vključuje razširitev trenutne osredotočenosti pobude na reke in celinske plovne poti, da bi ocenili tudi onesnaženost s plastičnimi odpadki na obalah in morjih, hkrati pa ohranili primerljivost in kakovost podatkov, pridobljenih s pobudo. Ukrep bo pregledal in izboljšal uporabni pristop skupnostne znanosti v zvezi s ciljno skupino, dejavnostmi ozaveščanja, osnovnim gradivom, sodelovanjem in spremljanjem udeležencev. Navsezadnje je cilj akcije ustvariti širše znanje o nadgradnji pobud skupnostne znanosti in vključevanju državljanov prek skupnostne znanosti.