PAPILDOMA NAUDA ĮGYVENDINANT EUROPOS MASTU

Visos piliečių mokslo projektų galimybės išnaudojamos ir didžiausia pridėtinė vertė ES pasiekiama tik tada, kai šie projektai įgyvendinami tarptautiniu ir visos Europos lygmeniu. Įgyvendinant projektą „Plastic Pirates“ Europos mastu, mėginiai iš upių visoje Europoje galės būti imami suderintu ir standartizuotu būdu. Tokiu būdu gali būti

  • iš esmės padidinta turimų duomenų apimtis,
  • įgytas geresnis mokslinis supratimas bei žinios
  • ir taip sudarytos palankesnės sąlygos rengti sistemingus sprendimus, skirtus užkirsti kelią jūros ir upių vandenų taršai, ypač plastiko atliekomis, ją sumažinti ir pašalinti.

Mokslininkai visoje Europoje galės naudotis atvirais ir prieinamais duomenimis esamuose Europos duomenų portaluose, kurie kitu atveju būtų neprieinami.

„EUROPOS HORIZONTAS“ ĮGYVENDINIMUI VI-SOJE EUROPOJE

Po to, kai 2020–2021 m. valstybių narių trejeto pirmininkavimo Tarybai metu Vokietijos iniciatyva buvo pradėtas vykdyti ir Portugalijoje bei Slovėnijoje, nuo 2022 m. sausio mėn. projektas, remiant ES Komisijai, buvo pradėtas įgyvendinti ir kitose ES valstybėse narėse. Piliečių mokslinės iniciatyvos plėtojimas Europoje finansuojamas Europos Komisija mokslinių tyrimų programos „Europos horizontas“ lėšomis. Todėl 2022–2024 m. „plastiko ieškotojai“ koordinuotai ir suderintai rinks mėginius visoje Europoje. Jau 2022 m. rudenį Belgija, Bulgarija, Graikija, Italija, Lietuva, Austrija, Slovėnija, Ispanija ir Vengrija pradės vykdyti pirmąsias piratų misijas.

Jei norite prisijungti prie iniciatyvos ir joje dalyvauti, galite susisiekti su projekto koordinatoriumi „DLR Projektträger“: plastic-pirates@dlr.de.

POLITINIS KONTEKSTAS

EMTE politikos darbotvarkėje iniciatyva „Plastic Pirates“ įvardijama kaip ERA veiksmų, vykdomų srityje „Mokslinių tyrimų veiklos priartinimas prie visuomenės“ 2022–2024 m. laikotarpiu, dalis. Taigi „Plastic Pirates“ taps indėliu prioritetinėje veiklos srityje, nes: Bus imtasi drauge spręsti su dvejopa žaliąja ir skaitmenine pertvarka susijusius iššūkius ir stiprinti visuomenės dalyvavimą EMTE. Jau 2020 m. gruodžio mėn. Taryba savo išvadose dėl naujos Europos mokslinių tyrimų erdvės paragino „Komisiją ir valstybes nares toliau plėtoti ir įgyvendinti piliečių mokslo kampaniją „plastikiniai piratai“ kaip bandomąjį EMTE veiksmą siekiant skatinti sąveiką EMTE, kad būtų didinamas piliečių, visų pirma jaunų piliečių, informuotumas apie mokslinių tyrimų ir inovacijų poveikį“, [taip pat] paragino „bendradarbiauti su siūloma misija dėl sveikų vandenynų, jūrų, pakrančių ir vidaus vandenų“.

Iniciatyva „Plastic Pirates“ padės pasiekti misijos atkurti mūsų vandenyną ir vandenis tikslus, ypač jos siekį užkirsti kelią Europos jūrų bei vandenų taršai ir ją panaikinti, ir yra įtraukta kaip konkretūs veiksmai į misijos įgyvendinimo planą. Šia iniciatyva taip pat bus prisidėta prie pagrindinių Europos aplinkos politikos, ypač Jūrų strategijos pagrindų direktyvos, Vandens pagrindų direktyvos ir Nulinės oro, vandens ir dirvožemio taršos veiksmų plano, tikslų įgyvendinimo. Galiausiai kampanija taps parodomuoju pavyzdžiu 2022-aisiais – Europos jaunimo metais.

ES projektas „Plastic Pirates“

Nors jau nemažai žinoma apie plastiko atliekų kilmę keliuose pasirinktuose Europos regionuose ir upių sistemose, mokslinių tyrimų duomenys, apimantys visą Europą, tebėra labai fragmentiški, arba jų iš viso nėra. Piliečių dalyvavimo mokslinėje veikloje požiūriu paremta vykdoma piliečių mokslinė iniciatyva Plastic Pirates – Go Europe!, kuria siekiama ištirti upių, kaip vandenyno taršos šaltinių, reikšmę, suteikia galimybę mokslininkams nustatyti taršos plastiko atliekomis šaltinius ir priemones jai sumažinti. Išplėtus iniciatyvą taip, kad būtų įtrauktos visos Europos upių sistemos ir geografinės vietovės, piliečiai galės teikti vietos lygmeniu surinktus duomenis ir taip prisidėti prie mokslinių tyrimų spragų pašalinimo Europos lygmeniu. Tam, kad jaunuoliams ir moksleiviams būtų sudarytos sąlygos tirti Europos upių užterštumą šiukšlėmis, iniciatyvos įgyvendinimui yra parengta didaktinė mokomoji medžiaga. Taikant šį požiūrį, piliečiai yra įtraukiami ir įgalinami spręsti su dvejopa žaliąja ir skaitmenine pertvarka susijusius iššūkius. Taip juo prisidedama prie didėjančio visuomenės dalyvavimo Europos mokslinių tyrimų erdvėje.

Remiantis šešerių metų sėkmingo įgyvendinimo Vokietijoje, o nuo 2020 m. – Portugalijoje ir Slovėnijoje patirtimi, vykdant projektą „PlasticPiratesEU“ veikla pagal iniciatyvą „Plastic Pirates – Go Europe!“ bus plėtojama kitose ES valstybėse narėse. ES Komisija skatina plėtojimą pasitelkdama tarptautinę priemonę „Piliečių mokslinės iniciatyvos „Plastic Pirates“ įgyvendinimas Europos mastu“ („Europeanisation of the Plastic Pirates citizen science initiative“), vykdomą bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ misijos „Gyvybingi vandenynai, jūros, pakrančių bei vidaus vandenys“ srityje. Priemonė pradėta taikyti 2022 m. birželio mėn. ir bus vykdoma 30 mėnesių. Iniciatyvos išplėtimas labai padės susidaryti bendrą vaizdą apie Europos upių ir jų pakrančių taršą plastiko atliekomis, o taip pat suteiks galimybę vaikams ir jaunuoliams prisidėti prie vandenyno tyrimo misijos politikos pagrindinio tikslo – užkirsti kelią Europos jūrų ir vandenų taršai ir ją pašalinti. Taigi šiuo projektu bus atsakyta į Tarybos raginimą „Komisiją ir valstybes nares toliau plėtoti ir įgyvendinti piliečių mokslo kampaniją „plastikiniai piratai“ kaip bandomąjį EMTE veiksmą siekiant skatinti sąveiką EMTE“.

Bendras šio projekto tikslas – plėtoti sėkmingą pilietinio mokslo iniciatyvą „Plastic Pirates – Go Europe!“ susidomėjusiose ES valstybėse narėse ir programos „Europos horizonto“ asocijuotose šalyse. Kartu šiuo projektu siekiama didinti piliečių ir ypač jaunų piliečių didesnėje Europos dalyje informuotumą apie mokslinių tyrimų ir inovacijų poveikį bei naudą jų kasdieniame gyvenime, tobulinti gebėjimus rinkti, tvarkyti ir tikrinti duomenis, susijusius su Europos upių, pakrančių ir jūrų tarša plastiko atliekomis, ir išbandyti, atkartoti bei tobulinti geriausios praktikos modelius, siekiant susieti pažangų mokslą ir piliečių dalyvavimą, kad būtų pasiektas vandenyno tyrimo misijos tikslas – atkurti mūsų vandenyną, jūras ir vandenis, kartu prisidedant prie svarbių ES politikos tikslų įgyvendinimo stebėsenos.

Tai darant, projektu siekiama šių konkrečių tikslų (KT):

1 konkretus tikslas:

Go Europe: Iniciatyvos Plastic Pirates – Go Europe! plėtojimas ir įgyvendinimas visoje Europoje

Šiuo projektu bus sutelktos papildomos valstybės narės ir (arba) asocijuotos šalys, be jį inicijavusių 2020–2021 m. Tarybai pirmininkavusių Vokietijos, Slovėnijos ir Portugalijos. Jo metu vadovaujamasi požiūriu, kuriuo remiamos nesutampa galūnės visoje ES 2022 m., o po to ir 2023 m. bei 2024 m. (visą 30 mėnesių trukmės projekto metu), padedant prisidėjusioms valstybėms narėms ir (arba) asocijuotoms šalims.

2 konkretus tikslas:

Go local (Veiklos vykdymas vietos lygmeniu): Parama vietos partneriams ir mokslinių tyrimų centrų kūrimas, siekiant didinti gebėjimus tikrinti (netikslius) duomenis ir juos decentralizuotai analizuoti

Projektu bus remiami plastiko ieškotojų vietiniai partneriai prie iniciatyvos prisijungusiose valstybėse narėse ir (arba) asocijuotose šalyse, todėl bus galima derinti ir glaudžiai koordinuoti Europoje jaunų piliečių vykdomas mėginių rinkimo kampanijas, įskaitant susijusią komunikacijos veiklą. Vietos partneriai patikrins ir išanalizuos surinktus duomenis, kad būtų užtikrintas koordin-uoto požiūrio laikymasis Europos mastu.

3 konkretus tikslas:

Go science (Įsitraukimas į mokslinę veiklą): Parama pažangiam mokslui ir ES politikos tikslų įgyvendinimas bei stebėsena

Taikant plataus masto piliečių mokslinės veiklos požiūrį, ši iniciatyva suteikia galimybę suderintu ir standartizuotu būdu gauti didelį kiekį skirtingų šalių duomenų. Vietos partneriai pateiks šiuos duomenis mokslininkams, suinteresuotosioms šalims ir vietos, nacionalinio ir ES lygmens politikos formuotojams. Ši veikla taip pat bus prisidėta prie pagrindinių Europos aplinkos politikos tikslų, pvz., nurodytų Nulinės oro, vandens ir dirvožemio taršos veiksmų plane, Jūrų strategijos pagrindų direktyvoje ir Vandens pagrindų direktyvoje, įgyvendinimo ir stebėsenos. Šis projektas padės gauti daugiau žinių apie Europos upių, pakrančių ir jūrų taršą plastiko atliekomis ir taps pagrindu kitoms atitinkamoms piliečių mokslinėms iniciatyvoms, nes jį vykdant bus gauti lengvai prieinami duomenys apie plastiko atliekas jūrų ir gėluose vandenyse, taikomi standartizuoti mėginių ėmimo, duomenų rinkimo ir saugojimo metodai, užtikrinant atvirą prieigą prie duomenų pagal FAIR principus. Be to, jis suteiks galimybę šiuos duomenis sujungti su esamų Europos duomenų portalų, tokių kaip EMOD-Net, duomenimis ir prisidės prie Europos vandenyno „skaitmeninio dvynio“ kūrimo.

4 konkretus tikslas:

Go society (Visuomenės įtraukimas): Piliečių, ypač jaunimo, visoje Europoje įtraukimas ir įgalinimas

Projektu siekiama didinti piliečių, ypač jaunimo, informuotumą apie MTTP poveikį ir naudą jų kasdieniame gyvenime, taip įtraukiant juos ir suteikiant jiems daugiau galimybių spręsti su dvejopa žaliąja ir skaitmenine pertvarka susijusius iššūkius ir užtikrinant aktyvesnį visuomenės dalyvavimą Europos mokslinių tyrimų erdvėje. Tokiu būdu projektas prisidės prie visos Europos piliečių bendruomenės, kovojančios su vandenų ir jūrų aplinkos tarša plastiko atliekomis, kūrimo.

5 konkretus tikslas:

Go beyond (Veiklos išplėtojimas): Atkartojamų geriausios praktikos modelių ir požiūrių į piliečių mokslinę veiklą nustatymas

Projektu siekiama toliau tobulinti iniciatyvos požiūrį į piliečių mokslinę veiklą ir jos metodiką. Tokiu būdu vykdant projektą turi būti nustatomi atkartojami geriausios praktikos modeliai, skirti susieti pažangų mokslą ir piliečių dalyvavimą, šiuo atveju atsižvelgiant į misijos atkurti mūsų vandenyną, jūras ir vandenis tikslą. Kartu dabar didžiausias iniciatyvos dėmesys nukreipiamas į upes ir vidaus vandens kelius, kad būtų galima įvertinti ir pajūrio juostų bei jūrų taršą plastiko atliekomis, kartu išlaikant iniciatyvos metu gautų duomenų palyginamumą ir kokybę. Projekto metu bus peržiūrėtas ir patobulintas taikomas požiūris į Piliečių mokslo iniciatyvos veiklą, vykdomą tikslinės grupės, informavimo veiklą, informacinę medžiagą, dalyvių įtraukimą ir tolesnius veiksmus. Galiausiai šiuo projektu siekiama gauti daugiau žinių apie piliečių mokslinių iniciatyvų plėtojimą ir piliečių įtraukimą vykdant mokslines piliečių iniciatyvas.