Kiekviena plastiko ieškotojų misija turi būti kruopščiai suplanuota, tačiau kartais prieš pradedant veiklą vis dar lieka neaiškumų. Kodėl gali dalyvauti tik grupės ir į ką galėčiau kreiptis, jei kiltų klausimų? Šiame puslapyje rasite atsakymus į dalyviams, mokytojams ir grupių vadovams svarbius klausimus apie projekto „Plastic Pirates – Go Europe!“ tikslus ir eigą.

Kokia pagrindinė projekto „Plastic Pirates – Go Europe!“ tema?

Jūrų, ežerų ir upių tarša didesnėmis plastiko dalelėmis ir mikroplastiku daro didelį neigiamą poveikį jūrų ekosistemų stabilumui ir kelia grėsmę gyvūnų sveikatai bei augalų įvairovei. Vis dėlto mokslininkai visame pasaulyje ir čia, Europoje, vis dar turi per mažai duomenų apie tikrąjį taršos mastą. Šiuo projektu siekiama didinti visuomenės informuotumą apie plastiko atliekų tyrimus ir būtinybę dar labiau nei anksčiau vengti plastiko atliekų. Todėl projektas „Plastic Pirates – Go Europe!“ vykdomas įtraukiant mokyklų klases ir popamokine veikla užsiimančias jaunuolių grupes Europoje. Dalyviai raginami identifikuoti plastikinių atliekų rūšis upių pakrantėse ir paremti mokslininkus, pateikiant gautus rezultatus.

Kada vykdomas projektas?

Projekto vykdymo laikotarpis pavasarį trunka nuo gegužės 1 d. iki birželio 30 d., o rudenį – nuo rugsėjo 15 d. iki lapkričio 15 d.

Ką apskritai reiškia „Citizen-Science“?

„Citizen-Science“ (piliečių mokslinės iniciatyvos) reiškia, kad suinteresuoti piliečiai, pvz., pateikdami savo dokumentaciją ir matavimų rezultatus, padeda mokslininkams ir tyrėjams. Mokslininkai jau dabar įvairiais būdais dirba tiek nacionaliniu, tiek Europos ir pasaulio lygmenimis tam, kad drauge pašalintų mokslinių tyrimų spragas. „Plastic Pirates – Go Europe!“ ir yra vienas iš tokių „Citizen-Science“ projektų, prisidedantis prie didesnių plastiko dalelių ir mikroplastiko papliyimo Europos upėse ir šalia jų tyrimus.

Kokias užduotis reikės atlikti?

Dalyvaujančios komandos (mokyklų klasės ir užklasinės jaunuolių grupės) turės rinkti duomenis apie plastiko atliekas upių pakrantėse arba gamtoje prie vandens telkinių bei suskirstyti jas į skirtingas mikro ir makroplastiko kategorijas pagal jų aptikimo vietą.

Kaip renkami duomenys?

Duomenys renkami upės, upelio ar vandens telkinio pakrantėse, surenkant ten randamas įvairių rūšių plastiko atliekas. Pirmiausia skirtingose upės arba vandens telkinio dalyse pažymimos zonos. Tada šiose apibrėžtose zonose surenkamos ir dokumentuojamos visos ne gamtinės kilmės atliekos. Tiksli užduočių vykdymo eilės tvarka ir atlikimas, įskaitant surinktų atliekų skirstymą į kategorijas, yra paaiškintas veiksmų vadove. Jį galima užsisakyti iš jūsų vietinio partnerio.

Kas daroma su surinktais duomenimis?

Surinktų mėginių rezultatai išrūšiuojami pagal atliekų kategorijas, pateikiami internetu ir įvertinami mokslininkų. Tokiu būdu mokslinių tyrimų įstaigos, padedamos mokyklų klasių ir užklasinių jaunuolių grupių, padeda susidaryti bendrą vaizdą apie taršą plastiko atliekomis įvairiuose Europos regionuose; tai tyrimų sritis, kuriai patikimos duomenų bazės iš esmės dar nėra.

Kodėl projektas vykdomas visoje Europoje?

„Plastic Pirates – Go Europe!“, kaip europinio platformos „Citizen Science“ projekto, tikslas – stiprinti mokslinį bendradarbiavimą Europoje, skatinti piliečių įsitraukimą į mokslinę veiklą ir visuomenės dalyvavimą Europos mokslinių tyrimų erdvėje bei ugdyti aplinkosauginį sąmoningumą ir mažinti poveikį aplinkai. 2020 m. Vokietijai pirmininkaujant ES Tarybai pradėtas projektas iki 2021 m. buvo imtas įgyvendinti pirmininkaujančiųjų valstybių narių trejeto šalyse Vokietijoje, Portugalijoje ir Slovėnijoje. Nuo 2022 m. sausio mėn. projektas, remiant ES Komisijai, buvo pradėtas įgyvendinti ir kitose ES valstybėse narėse.

Kas gali dalyvauti?

Europiniame „Citizen Science“ projekte „Plastic Pirates – Go Europe!“ kviečiamos dalyvauti mokyklų klasės ir užklasinės jaunuolių grupės (dalyvių amžius: 10–16 metų). Nustatyta sąlyga dėl dalyvavimo grupėmis (mokyklų klasėmis ir užklasinėmis jaunuolių grupėmis), nes projekto įgyvendinimo metu turi būti suformuoti įvairūs pogrupiai. Tai vienintelis būdas užtikrinti projekto rezultatų visoje ES palyginamumą, kad duomenys galėtų būti įtraukti į mokslinį vertinimą. Todėl pavieniai asmenys negali dalyvauti „Plastic Pirates – Go Europe!“ projekte.

Kur vykdoma projekto veikla?

Dalyvaujančios komandos gali imti plastiko atliekų mėginius upių, upelių ir vandens telkinių pakrantėse. Be abejo, mėginius galima imti ir ežerų, paplūdimių ir jūrų pakrančių zonose; vis dėlto jie nebus įtraukti į mokslinį vertinimą.

Ko reikia norint dalyvauti projekte?

Priklausomai nuo oro sąlygų ir plastiko atliekų rinkimo vietos, reikalinga tinkama apranga ir, svarbiausia, patvari avalynė. Visą papildomą informaciją, kaip tvarkyti surinktas plastiko atliekas, rasite mokomojoje ir darbo medžiagoje, taip pat veiksmų vadove. Abi priemones galima nemokamai užsisakyti iš jūsų vietinio partnerio. Be to, reikės tinklo mikroplastikui rinkti, kurį galėsite užsisakyti nemokamai.

Į ką galėčiau kreiptis, jei kiltų papildomų klausimų?

Visos Europos „Citizen Science“ projekto „Plastic Pirates – Go Europe!“ įgyvendinimą koordinuoja projektų valdymo agentūra DLR, su kuria galima susisiekti pagal šiuos kontaktinius duomenis. Nacionaliniu lygmeniu į klausimus gali atsakyti vietinis partneris jūsų šalyje.

Kaip perduodami duomenys?

Duomenų rinkimo veikla vykdoma išvykos prie upės pakrančių metu. Ten plastiko atliekų paieškose dalyvauja net penkios nedidelės grupės. Tiksli procedūra paaiškinta veiksmų vadove.

Kaip perduodami duomenys?

Duomenų rinkimo veikla vykdoma išvykos prie upės pakrančių metu. Ten plastiko atliekų paieškose dalyvauja net penkios nedidelės grupės. Tiksli procedūra paaiškinta veiksmų vadove.

Kur matomi duomenų rinkimo rezultatai?

Duomenų rinkimo rezultatai pateikiami naudojant skaitmeninį Europos žemėlapį, pagrįstą „Open Street Map“ programa. Šį žemėlapį galite rasti čia. Čia taip pat galite rasti ankstesnių metų rezultatų, gautų Vokietijoje, santrauką.

Ar yra svarbių terminų, kurių privaloma laikytis?

Rinkimo kampanijos vykdomos nuo gegužės 1 d. iki birželio 30 d. ir nuo rugsėjo 15 d. iki lapkričio 15 d. Pavasarį surinkti duomenys turi būti įkelti iki liepos 15 d., o rudenį surinkti duomenys – iki lapkričio 30 d.

Kokio amžiaus asmuo gali tapti „Plastic Pirate“?

Medžiaga pritaikyta 10–16 metų jaunuoliams. Vis dėlto gali dalyvauti ir jaunesni arba vyresni asmenys, jei jie priklauso mokyklos klasei ar jaunimo grupei.

Ką daryti su rastomis šiukšlėmis?

Surinkus duomenis ir viską nufotografavus, rastos šiukšlės gali būti surenkamos ir išvežamos. Dėmesio! Mikroplastiko mėginiai (renka C grupė ir papildoma grupė) nesunaikinami, o gerai užsandarinti kartu su mikroplastikui rinkti skirtu tinkliu siunčiami atitinkamiems nacionaliniams tyrimų partneriams.

Su kuriais mokomaisiais dalykais ši tema susijusi?

Labiausiai „Plastic Pirates – Go Europe!“ projektas susijęs su MINT dalykais, tokiais kaip biologija, geografija, fizika ar chemija. Be abejo, atitinkamus klausimus galima nagrinėti susiejant juos ir su humanitariniais dalykais. Projektas parengtas taip, kad būtų galimas tarpdisciplininis nagrinėjimas (pavyzdžiui, projekto ar teminės savaitės metu).

Ar norint dalyvauti projekte reikia užsiregistruoti?

Oficiali registracija nereikalinga. Mokyklų klasės ir užklasinės jaunuolių grupės automatiškai taps dalyvėmis, jei po išvykos prie upės pakrantės jos paskelbs savo, kaip „Plastic Pirates“, radinių rezultatus, naudodamosi šia nuoroda.

Kokio dydžio grupės gali dalyvauti projekte?

Kiekvienoje projekto grupėje turi būti ne mažiau kaip šeši ir ne daugiau kaip 30 jaunuolių. Rekomenduojamas dalyvių skaičius, kuris dalijamas iš keturių arba penkių, nes išvykų metu projekto „Plastic Pirates – Go Europe!“ vykdymui turi būti suformuoti keli pogrupiai, kurie imtų mėginius. Nedidelės grupės taip pat gali dalyvauti atliekant projekto dalines užduotis, jei nėra kitokių galimybių.

Ar yra kokių nors specialių nurodymų dėl priežiūros išvykos metu?

Bendram tiriamajam darbui prie vandens taikomos tos pačios taisyklės ir nurodymai dėl priežiūros, kaip ir kitų įprastų mokyklinių išvykų atveju. Atsižvelgiant į dalyvavimo sąlygas, mokyklos, klubai, asociacijos ir užklasinės jaunuolių grupės prisiima atsakomybę už dalyvaujančius jaunuolius atitinkamoje Europos šalyje. Bet kuriuo atveju reikia laikytis specialių atsargumo priemonių, kurių gali imtis vietos valdžios institucijos dėl viešojo gyvenimo ribojimo siekiant suvaldyti COVID-19 pandemiją!

Ar galima tirti tą pačią upės pakrantės vietą skirtingais projekto vykdymo laikotarpiais?

Taip, galima ir tokiu būdu mokslininkai netgi gali atlikti pokyčių palyginimą laikui bėgant arba skirtingų metų laikų metu.