Всяка мисия на пиратите трябва да се планира внимателно и понякога преди старта все още има неясноти. Защо трябва да участват само групи и към кого мога да се обърна при въпроси? На тази страница ще намерите отговори за целите и за протичането на кампанията „Plastic Pirates – Go Europe!“, които са важни за участниците, преподавателите и груповите ръководители.

За какво става дума в кампанията „Plastic Pirates – Go Europe!“?

Замърсяването на моретата, езерата и реките с макро- и микропластмаси представлява голяма заплаха за стабилността на морските екосистеми и за здравето на животните и растителното многообразие. За точните мащаби на замърсяването науката и у нас, и на световно равнище, все още разполага с прекалено малко данни. Кампанията трябва да приобщи в по-голяма степен обществеността към научната работа за изследване на проблема с пластмасовите отпадъци, както и да доведе до по-голяма осъзнатост относно избягването на пластмасовите отпадъци. Затова за училищните класове и извънучилищните младежки групи в Европа се организира кампанията „Plastic Pirates – Go Europe!“. Участниците са поканени да разпознаят видовете пластмасови отпадъци по крайбрежията на реките и да подпомогнат науката с изпращането на своите резултати.

В какъв период се провежда кампанията?

Периодът на провеждане на кампанията през пролетта е от 01 май до 30 юни, а през есента от 15 септември до 15 ноември.

Какво изобщо значи гражданска наука?

Citizen Science („гражданска наука“) означава, че заинтересовани граждани подпомагат учените и изследователите със своя документация и свои измервателни резултати. Изследователите вече работят по много начини за това, както на национално, така и на европейско и световно равнище, да попълнят заедно празнотите в изследванията си. „Plastic Pirates – Go Europe!“ е точно такава кампания за гражданска наука, и тя допринася за проучване на разпространението на макро- и микропластмасите в и до европейските реки.

Какви задачи трябва да се изпълняват?

В определени участъци от речните брегове или в природата в близост до водите участващите екипи (училищни класове и извънучилищни младежки групи) трябва да регистрират наличието на пластмасови отпадъци и да ги причислят към различните категории микро- или макропластмаси, като отбележат местонахождението им.

Как се събират данни?

Събирането на данни се осъществява на брега на дадена река, даден поток или водоток посредством събиране на различни видове намерени там пластмасови отпадъци. Най-напред се маркират зони в различни участъци от брега на реката или водотока. След това в рамките на така определените зони се събират всички отпадъци, които нямат природен произход, и се документират. Точното протичане и изпълнението на задачите, включително категоризирането на събраните отпадъци, са обяснени в брошурата за кампанията. Тя може да се поръча при местния партньор.

Какво се случва със събраните данни?

Събраните резултати от пробите се сортират по категории на отпадъците, изпращат се онлайн и се оценяват от учените. По този начин изследователите, подпомогнати от училищните класове и извънучилищните младежки групи, придобиват поглед за замърсяването с пластмасови отпадъци в различните региони на Европа – едно изследователско поле, за което все още далеч не е изградена надеждна база данни.

Защо кампанията се провежда в рамките на Европа?

„Plastic Pirates – Go Europe!“ като европейска кампания за гражданска наука има за цел укрепване на научното сътрудничество в Европа, насърчаване на научната ангажираност на гражданите и участието на обществото в науката в Европейското изследователско пространство и повишаване на осведомеността за съзнателен и внимателен подход към околната среда. По време на германското председателство на Съвета на ЕС през 2020 г. до 2021 г. кампанията беше разширена до страните от триото на председателство на Съвета Германия, Португалия, Словения. От януари 2022 г. кампанията е разширена и до други страни – членки на ЕС, с подкрепата на Европейската комисия.>

Кой може да участва?

Поканени да участват в европейската кампания на гражданската наука „Plastic Pirates – Go Europe!“ са училищни класове и извънучилищни младежки групи на възраст от 10 до 16 години. Участието като група (училищен клас или извънучилищна младежка група) е условие поради това, че по време на провеждането на кампанията ще трябва да бъдат сформирани различни частични групи. Само така провеждането на кампанията може да се поддържа на сравнимо ниво в цяла Европа и данните могат да се подложат на научна оценка. Затова отделни лица, за съжаление, не могат да участват в „Plastic Pirates – Go Europe!“.

Къде се провежда кампанията?

Проби от пластмасови отпадъци могат да се взимат от участващите екипи по бреговете на реките, потоците и вотоците. Разбира се, могат да се взимат проби и до езера, както и от плажове и участъци от крайбрежия на морето, но те не могат да бъдат подложени на научна оценка.

Какво е нужно за участие в кампанията?

В зависимост от метеорологичните условия и от терена, на който се събират пластмасовите отпадъци, най-напред са необходими подходящи дрехи и преди всичко здрави обувки. Цялата останала информация по въпроса какво се прави по-нататък със събраните пластмасови отпадъци, може да се вземе от учебните и работни материали и от брошурата за кампанията. И двете могат да се поръчат безплатно при местния партньор. Също така е необходима мрежа за микропластмаси, която може да се поръча безплатно.

Към кого мога да се обърна при следващи въпроси?

Изпълнението на европейската кампания за гражданска наука „Plastic Pirates – Go Europe!“ се координира от възложителя на проекта DLR, чиито данни за контакт са дадени по-долу. За изпълнението на национално равнище на твое разположение е местният партньор в твоята страна.

Как се предават данните?

Събирането на данни се извършва в рамките на екскурзия до брега на съответната река. Там „на лов“ за пластмасови отпадъци тръгват до пет малки групи. Точната процедура е обяснена в брошурата за кампанията.

Къде могат да се видят резултатите от събраните данни?

Резултатите от събраните данни се представят с помощта на дигитална карта на Европа на базата на Open Street Map. Тази карта можеш да намериш тук. Там може да се намери също обобщение на резултатите от Германия от предходните години.

Има ли важни срокове, които трябва да спазя?

Кампаниите се провеждат от 01 май до 30 юни и от 15 септември до 15 ноември. Данните трябва да се качат до 15 юли за събраното през пролетта, и до 30 ноември за събраното през есента.

На каква възраст трябва да бъда, за да стана „Plastic Pirate“?

Материалите са предназначени за младежи между 10 и 16 години. При все това могат да участват и по-млади или по-възрастни лица, ако са част от училищен клас или младежка група.

Какво правим с намерените отпадъци?

След събирането на данните и на снимките намерените отпадъци могат да се съберат и изхвърлят. Внимание! Пробите от микропластмаси (тоест група В и допълнителната група) не се изхвърлят, а се затварят добре заедно с мрежата за вземане на проби и се изпращат до съответния национален партньор, който прави научното изследване.

За кои училищни дисциплини се предлага заниманието с темата?

Добра основа за „Plastic Pirates – Go Europe!“ дават най-напред техническите и естествени дисциплини като биология, география, физика или химия. Важни въпроси могат да се разглеждат, разбира се, и в хуманитарните дисциплини. Кампанията е организирана по такъв начин, че се предлага трансдисциплинарна обработка (например в рамките на седмичен проект или тематична седмица).

Трябва ли участието в кампанията да бъде регистрирано?

Официална регистрация не е нужна. Училищните класове или извънучилищните младежки групи участват автоматично, когато след екскурзия до брега на дадена река публикуват „плячката“ си като „Plastic Pirates“ на следния линк.

Групи до какъв размер могат да участват в кампанията?

Всяка проектна група трябва да се състои от най-малко 6 и най-много 30 участници. Препоръчва се броят им да може да се дели на четири или на пет, тъй като по време на провеждане на „Plastic Pirates – Go Europe!“ за екскурзиите за взимане на проби трябва да се сформират няколко подгрупи. Малките групи могат да участват и в обработването на частични задачи по проекта, когато капацитетът им не позволява друго.

Има ли специални надзорни задължения за екскурзиите?

За съвместната работа в близките до водите места за изследване важат същите правила и надзорни задължения, както и за останалите редовни училищни излети. С приемането на условията за участие училищата, сдруженията, клубовете и извънучилищните младежки групи поемат отговорност за участващите младежи в съответната европейска страна. Във всички случаи трябва да се спазват евентуалните специални предохранителни мерки за ограничаване на пандемията от COVID-19 посредством ограничаване на обществения живот, постановени от местните компетентни органи!

Може ли едно и също място на една и съща река да се изследва през различни периоди от кампанията?

Да, това е възможно и дори позволява на учените да правят съпоставки между различни периоди от време или между различни сезони.