ОБЯСНИТЕЛНИ ФИЛМИ

Цялата информация за основанията и целите на кампанията „Plastic Pirates – Go Europe!“ и как протича вземането на проби.

Обяснителният филм изяснява накратко и по прегледен начин задачите на всяка отделна група. Допълнително към общия филм са изготвени четири кратки откъса за всяка група.

Cover
Complete explainer video

Cover
Group A

Cover
Group B

Cover
Group C

Cover
Group D

 

Campaign Videos

Cover

Cover