Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό και τους στόχους της δράσης "Plastic Pirates – Go Europe!" και τη διεξαγωγή της δειγματοληψίας.

Το επεξηγηματικό βίντεο αναλύει σύντομα και συνοπτικά τα καθήκοντα της κάθε μεμονωμένης ομάδας. Συμπληρωματικά στο πλήρες βίντεο, φτιάχτηκαν τέσσερα σύντομα αποσπάσματα για κάθε ομάδα.

Ομάδα Α

Ομάδα B

Ομάδα C

Ομάδα D