Η DLR λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θέλουμε να γνωρίζετε πότε αποθηκεύουμε ποια δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιούμε. Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο λόγο τα χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό γίνεται αυτό. Ως καταχωρισμένο σωματείο σύμφωνα με το γερμανικό αστικό δίκαιο, υπαγόμαστε στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και του γερμανικού ομοσπονδιακού νόμου για την Προστασία Δεδομένων (BDSG), καθώς και του γερμανικού νόμου για την Προστασία Δεδομένων των Ψηφιακών Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών (TDDDG). Έχουμε λάβει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων τηρούνται τόσο από εμάς όσο και από τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ενδέχεται να υπόκειται σε αδυναμίες ασφαλείας. Η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων δεν είναι δυνατή.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης προσωπικών δεδομένων και άλλου εμπιστευτικού περιεχομένου (π.χ. παραγγελίες ή ερωτήματα προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας). Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από τη συμβολοσειρά χαρακτήρων "https://" και το σύμβολο κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

I. Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και άλλων εθνικών νόμων για την προστασία δεδομένων των κρατών μελών, καθώς και άλλων κανονισμών για την προστασία δεδομένων είναι
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
Linder Höhe
51147 Köln

Τηλέφωνο: +49 2203 601-0
e-mail: datenschutz@dlr.de
WWW: https://www.dlr.de

Οι ακόλουθοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της DLR, είναι επίσης υπεύθυνοι για την υλοποίηση του ιστότοπου plastic-pirates.eu:

Austria

Institut für Abfallwirtschaft | Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt  
Universität für Bodenkultur Wien, Austria
1190 Wien | Muthgasse 107/3.Stock

Arbeitsgruppe Citizen Science | Institut für Zoologie  
Universität für Bodenkultur Wien, Austria
1180 Wien | Gregor-Mendel-Straße 33

Belgium

Flanders Marine Institute (Vlaams Instituut voor de Zee – VLIZ)
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende, Belgium

Germany

Ecologic Institut
Pfalzburger Straße 43/44
10717 Berlin, Germany

Kieler Forschungswerkstatt
Am Botanischen Garten 16i i
24118 Kiel, Germany

Bulgaria

Burgas Free University
62, “San Stefano” Bul, Burgas 8001, Bulgaria

Institute of Oceanology “Fridtjof Nansen” at the Bulgarian Academy of Sciences
40, “Parvi May” Str., Varna 9000, Bulgaria

Greece

The Hellenic Centre for Marine Research (HCMR)
46,7 km Athens Sounio ave.
P.O. Box 712
P.C. 19013 Anavyssos
Attiki Greece

Hungary

Express Innovation Agency
1077 Budapest, Wesselényi u 16, Hungary

Italy

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (DSSTTA)
Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma, Italy

Legambiente APS
via Salaria 403, 00199 Roma, Italy

Associazione Ambientalista Marevivo Onlus
Lungotevere Arnaldo da Brescia | Scalo de Pinedo
00196 Roma, Italy

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Piazzale Aldo Moro, 7
00185 Roma, Italy

Lithuania

LINEŠA – Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra
Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius, Lithuania

Latvia

Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Voleru iela 4, LV-1007, Rīga, Latvija

FEE LATVIA – Foundation for Environmental Education
Lapu iela 17, 2.stāvā, Rīga, LV-1002, Latvija

Portugal

CCMAR – Centro de Ciências do Mar do Algarve
University of Algarve
Gambelas Campus
Building 7 (FCMA)
8005 - 139 Faro, Portugal

Ciência Viva
Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva
Largo José Mariano Gago n.º1
Parque das Nações
1990-073 Lisboa, Portugal

CIIMAR
Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões
Av. General Norton de Matos S/N
4450-208 Matosinhos, Portugal

MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente
Polo da Mitra, Universidade de Évora
Apartado 94, 7002-554 Évora, Portugal

Slovenia

National Institute of Biology
Večna pot 111
1000 Ljubljana, Slovenia

Ekologi brez meja – Ecologists without borders
Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana, Slovenia

Institut za Vode Republike Slovenije – Institute for Water of the Republic of Slovenia
Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenia

Nationalni Institut za Biologijo – National Institute of Biology
Večna pot 121, 1000 Ljubljana, Slovenia

Spain

Institute of Environmental Assessment and Water Research
Pedralbes Universitary Campus, Spain
08034 Barcelona | C. Jordi Girona, 18-26

Fundación Oxígeno | Spain
09001 Burgos | Avenida Costa Rica, 150

Technological Centre in Biodiversity, Ecology and Environmental and Food Technology (BETA Technological Center)
Futurlab - Can Baumann, Spain
08500 Vic | Ctra de Roda 70

Universidad de Burgos
University of Burgos, Spain
09001 Burgos | Despacho 75

II. Όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του υπευθύνου επεξεργασίας είναι
Uwe Gorschütz, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V., Linder Höhe, 51147 Köln
E-Mail: datenschutz@dlr.de

III Ορισμοί

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων, χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους όρους στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου:

1. προσωπικά δεδομένα

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής "υποκείμενο των δεδομένων"). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν ειδικά τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

2. Υποκείμενο των δεδομένων

Υποκείμενο των δεδομένων είναι κάθε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία.

3. επεξεργασία

Επεξεργασία είναι κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα είτε όχι, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η κοινοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή η με άλλο τρόπο διάθεση, η ευθυγράμμιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. Περιορισμός της επεξεργασίας

Ο περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση των αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τον περιορισμό της μελλοντικής επεξεργασίας τους.

5. Δημιουργία προφίλ

Ως κατάρτιση προφίλ νοείται κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση του εν λόγω φυσικού προσώπου στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του.

6. ψευδωνυμοποίηση

Ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πρόσθετες πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν αποδίδονται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

7. Υπεύθυνος επεξεργασίας ή υπεύθυνος επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και τα μέσα της εν λόγω επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον ορισμό του μπορεί να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους.

8. Εκτελούντες την επεξεργασία

Εκτελών την επεξεργασία είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

9 Δέκτης

Αποδέκτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας στον οποίο κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτο είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που μπορούν να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους δεν θεωρούνται αποδέκτες.

10 Τρίτος

Τρίτο μέρος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή οργανισμός εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα που, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, εξουσιοδοτούνται να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

11 Συναίνεση

Συναίνεση είναι κάθε ελεύθερη, συγκεκριμένη, εν επιγνώσει και σαφής ένδειξη της επιθυμίας του υποκειμένου των δεδομένων με την οποία αυτό, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, δηλώνει ότι συμφωνεί με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

IV. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων

1 Πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή ενός λειτουργικού ιστότοπου και του περιεχομένου και των υπηρεσιών μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας πραγματοποιείται τακτικά μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη. Εξαίρεση ισχύει σε περιπτώσεις όπου η προηγούμενη συγκατάθεση δεν μπορεί να ληφθεί για πραγματικούς λόγους και η επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπεται από το νόμο.

2 Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Εφόσον λαμβάνουμε τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως νομική βάση χρησιμεύει το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, ως νομική βάση χρησιμεύει το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει επίσης για πράξεις επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων.

Εφόσον η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται το ερευνητικό μας κέντρο, ως νομική βάση χρησιμεύει το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ΓΚΠΔ.

Σε περίπτωση που ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου απαιτούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως νομική βάση χρησιμεύει το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. δ ΓΚΠΔ.

Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος του ερευνητικού μας κέντρου ή τρίτου και εάν τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων δεν υπερισχύουν του πρώτου αναφερόμενου συμφέροντος, ως νομική βάση για την επεξεργασία χρησιμεύει το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ.

3 διαγραφή δεδομένων και διάρκεια αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων θα διαγραφούν ή θα μπλοκαριστούν μόλις παύσει να ισχύει ο σκοπός της αποθήκευσης. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να αποθηκευτούν εάν αυτό προβλέπεται από τον ευρωπαίο ή τον εθνικό νομοθέτη σε κανονισμούς της ΕΕ, νόμους ή άλλες διατάξεις στις οποίες υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Τα δεδομένα θα μπλοκαριστούν ή θα διαγραφούν επίσης εάν λήξει μια περίοδος αποθήκευσης που προβλέπεται από τα προαναφερθέντα πρότυπα, εκτός εάν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω αποθήκευσης των δεδομένων για τη σύναψη ή την εκπλήρωση μιας σύμβασης.

V. Σημείωση σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ και άλλες τρίτες χώρες

Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούμε εργαλεία από εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ ή σε άλλες τρίτες χώρες, οι οποίες δεν είναι ασφαλείς σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Εάν αυτά τα εργαλεία είναι ενεργά, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε αυτές τις τρίτες χώρες και να υποβληθούν εκεί σε επεξεργασία. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στις χώρες αυτές δεν μπορεί να διασφαλιστεί επίπεδο προστασίας δεδομένων συγκρίσιμο με αυτό της ΕΕ. Για παράδειγμα, οι αμερικανικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παραδίδουν προσωπικά δεδομένα σε αρχές ασφαλείας, χωρίς εσείς ως υποκείμενο των δεδομένων να μπορείτε να κινηθείτε νομικά εναντίον αυτού. Συνεπώς, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι αμερικανικές αρχές (π.χ. μυστικές υπηρεσίες) να επεξεργάζονται, να αναλύουν και να αποθηκεύουν μόνιμα τα δεδομένα σας σε αμερικανικούς διακομιστές για σκοπούς παρακολούθησης. Δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

VI. Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής του διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας διαβιβάζει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι

 • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
 • Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
 • URL παραπομπής
 • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
 • Ώρα έρευνας του διακομιστή
 • Διεύθυνση IP

Τα δεδομένα αυτά δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον για την τεχνικά άψογη παρουσίαση και βελτιστοποίηση του ιστοτόπου του - τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή πρέπει να καταγράφονται για το σκοπό αυτό.

VII. Cookies

Οι σελίδες μας στο Διαδίκτυο χρησιμοποιούν τα λεγόμενα "cookies". Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου και δεν προκαλούν καμία βλάβη στην τελική σας συσκευή. Αποθηκεύονται στη συσκευή σας είτε προσωρινά για τη διάρκεια μιας συνεδρίας (cookies συνεδρίας) είτε μόνιμα (μόνιμα cookies). Τα cookies συνόδου διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Τα μόνιμα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στην τελική σας συσκευή μέχρι να τα διαγράψετε εσείς οι ίδιοι ή να διαγραφούν αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, cookies από τρίτες εταιρείες ενδέχεται επίσης να αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας (cookies τρίτων). Αυτά επιτρέπουν σε εμάς ή σε εσάς να χρησιμοποιείτε ορισμένες υπηρεσίες της τρίτης εταιρείας (π.χ. cookies για την επεξεργασία υπηρεσιών πληρωμών).

Τα cookies έχουν διάφορες λειτουργίες. Πολλά cookies είναι τεχνικά απαραίτητα, καθώς ορισμένοι ιστότοποι
λειτουργίες του ιστότοπου δεν θα λειτουργούσαν χωρίς αυτά (π.χ. η λειτουργία καλαθιού αγορών ή η προβολή βίντεο). Άλλα cookies χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των χρηστών ή την προβολή διαφημίσεων.

Τα cookies που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας (απαραίτητα cookies) ή για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που έχετε ζητήσει (λειτουργικά cookies, π.χ. για τη λειτουργία καλαθιού αγορών) ή για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου (π.χ. cookies για τη μέτρηση του διαδικτυακού κοινού) αποθηκεύονται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. στ ΓΚΠΔ, εκτός εάν ορίζεται άλλη νομική βάση. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον στην αποθήκευση των cookies για την τεχνικά άψογη και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Εάν έχει ζητηθεί η συγκατάθεση για την αποθήκευση των cookies, τα εν λόγω cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά βάσει αυτής της συγκατάθεσης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ)- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και
να επιτρέπετε τα cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή των cookies κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Εάν τα cookies απενεργοποιηθούν, η λειτουργικότητα αυτού του δικτυακού τόπου ενδέχεται να περιοριστεί.

Εάν τα cookies χρησιμοποιούνται από τρίτες εταιρείες ή για σκοπούς ανάλυσης, θα σας ενημερώσουμε σχετικά ξεχωριστά στην παρούσα πολιτική απορρήτου και, εάν είναι απαραίτητο, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.
Συναίνεση με την ενότητα Drupal Contrib
https://www.drupal.org/project/eu_cookie_compliance

 

VIII. Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν μας στείλετε ερωτήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα στοιχεία σας από τη φόρμα ερωτήματος
φόρμας ερωτήματος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχετε εκεί, θα αποθηκευτούν από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του ερωτήματος και για την περίπτωση ερωτήσεων που θα ακολουθήσουν. Δεν θα διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. β ΓΚΠΔ, εάν το ερώτημά σας σχετίζεται με την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή είναι απαραίτητο για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική επεξεργασία των ερωτημάτων που μας απευθύνονται (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ) ή στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ), εφόσον αυτή έχει ζητηθεί.

Τα δεδομένα που εισάγετε στη φόρμα επικοινωνίας θα παραμείνουν σε εμάς μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσετε την
ζητήσετε τη διαγραφή, ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ή ο σκοπός για την αποθήκευση των δεδομένων δεν ισχύει πλέον (π.χ. μετά την επεξεργασία του ερωτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις - ιδίως οι περίοδοι διατήρησης - παραμένουν ανεπηρέαστες.

Έρευνα μέσω e-mail, τηλεφώνου ή φαξ

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή φαξ, το ερώτημά σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσωπικών δεδομένων (όνομα, ερώτημα), θα
(όνομα, ερώτημα) θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς (ή τον εθνικό εταίρο (βλ. Επαφές)) με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός σας. Δεν θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. β ΓΚΠΔ, εάν το ερώτημά σας σχετίζεται με την εκπλήρωση σύμβασης ή είναι απαραίτητο για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική επεξεργασία των ερωτημάτων που μας απευθύνονται (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ) ή στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ), εφόσον αυτή έχει ζητηθεί- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Τα δεδομένα που μας στέλνετε μέσω αιτημάτων επικοινωνίας θα παραμείνουν σε εμάς μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ή να μην ισχύει πλέον ο σκοπός για την αποθήκευση των δεδομένων (π.χ. μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις - ιδίως οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης - δεν θίγονται.

IX. Ενημερωτικό δελτίο

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται στον ιστότοπο, χρειαζόμαστε από εσάς μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της παρεχόμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο. Δεν συλλέγονται περαιτέρω δεδομένα, ή μόνο σε εθελοντική βάση.

Νομική βάση
Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Περίοδος αποθήκευσης
Τα δεδομένα που μας παρέχετε με σκοπό την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο θα αποθηκεύονται από εμάς ή τον πάροχο υπηρεσιών ενημερωτικού δελτίου μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο και θα διαγράφονται από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων μετά τη διαγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς για άλλους σκοπούς δεν επηρεάζονται από αυτό.

Σχεδιασμός
Η διάταξη του ενημερωτικού δελτίου δημιουργήθηκε με το λογισμικό ανοικτού κώδικα από το MOSAICO.io. Οι εικόνες του ενημερωτικού δελτίου αποθηκεύονται στους διακομιστές του MOSAICO.io και λαμβάνονται από εκεί κατόπιν αιτήματος του χρήστη. Το MOSAICO.io είναι ένας κατασκευαστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ιταλική εταιρεία μάρκετινγκ VOXmail.it.

Void Labs Snc
via San Martino, 103/49
48018 Faenza (RA)

Αφού διαγραφείτε από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε μια μαύρη λίστα, εάν αυτό είναι απαραίτητο για να αποτρέψουμε μελλοντικές αποστολές. Τα δεδομένα από τη μαύρη λίστα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό αυτό και δεν θα συγχωνευθούν με άλλα δεδομένα. Αυτό εξυπηρετεί τόσο το δικό σας συμφέρον όσο και το δικό μας συμφέρον για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις κατά την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ). Η αποθήκευση στη μαύρη λίστα δεν περιορίζεται χρονικά. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην αποθήκευση, εάν τα συμφέροντά σας υπερτερούν του έννομου συμφέροντός μας.

X. Πρόσθετα κοινωνικών μέσων ενημέρωσης με το Shariff

Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούνται πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης.
Μπορείτε συνήθως να αναγνωρίσετε τα πρόσθετα από τα αντίστοιχα λογότυπα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Για να
την προστασία των δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε αυτά τα πρόσθετα μόνο μαζί με τη λεγόμενη λύση "Shariff". Αυτή η εφαρμογή εμποδίζει τα plugins που είναι ενσωματωμένα σε αυτόν τον ιστότοπο να μεταφέρουν δεδομένα στον αντίστοιχο πάροχο όταν εισέρχεστε για πρώτη φορά στον ιστότοπο.

Μόνο όταν ενεργοποιείτε το αντίστοιχο πρόσθετο κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί, υπάρχει απευθείας σύνδεση
άμεση σύνδεση με τον διακομιστή του παρόχου (συγκατάθεση). Μόλις ενεργοποιήσετε το πρόσθετο, ο αντίστοιχος πάροχος λαμβάνει τις πληροφορίες ότι έχετε επισκεφθεί αυτόν τον ιστότοπο με τη διεύθυνση IP σας.

Εάν είστε ταυτόχρονα συνδεδεμένοι στον αντίστοιχο λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook), ο αντίστοιχος πάροχος μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο στον λογαριασμό χρήστη σας.
Η ενεργοποίηση του πρόσθετου συνιστά συγκατάθεση κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ. Αυτό το
Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Facebook plugins (κουμπί Like & Share)

Σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν ενσωματωθεί πρόσθετα από το κοινωνικό δίκτυο Facebook. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.
Ωστόσο, σύμφωνα με το Facebook, τα δεδομένα που συλλέγονται διαβιβάζονται επίσης στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες.

Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα πρόσθετα του Facebook από το λογότυπο του Facebook ή το κουμπί "Like" σε αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των plugins του Facebook εδώ:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, δημιουργείται απευθείας σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του διακομιστή του Facebook μέσω του πρόσθετου. Το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες ότι έχετε επισκεφθεί αυτόν τον ιστότοπο με τη διεύθυνση IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί "Like" του Facebook ενώ είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Facebook, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου με το προφίλ σας στο Facebook. Αυτό επιτρέπει στο Facebook να συσχετίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με το λογαριασμό χρήστη σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, ως πάροχος των σελίδων, δεν έχουμε γνώση του περιεχομένου των μεταδιδόμενων δεδομένων ή της χρήσης τους από το Facebook. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Facebook στη διεύθυνση
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Εάν δεν θέλετε να μπορεί το Facebook να συσχετίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη σας στο Facebook
λογαριασμό χρήστη, παρακαλούμε αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό χρήστη σας στο Facebook.
Τα πρόσθετα του Facebook χρησιμοποιούνται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ. Το
διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την ευρύτερη δυνατή προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στον ιστότοπό μας με τη βοήθεια του εργαλείου που περιγράφεται εδώ και διαβιβάζονται στο Facebook, εμείς και η Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων (άρθρο 26 ΓΚΠΔ).

Η κοινή ευθύνη περιορίζεται αποκλειστικά στη συλλογή των δεδομένων και τη διαβίβασή τους στο Facebook. Η επεξεργασία που πραγματοποιείται από το Facebook μετά τη διαβίβαση δεν αποτελεί μέρος της κοινής ευθύνης. Οι υποχρεώσεις που μας βαρύνουν από κοινού έχουν καθοριστεί σε συμφωνία για την από κοινού επεξεργασία. Μπορείτε να βρείτε το κείμενο της συμφωνίας στη διεύθυνση
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία, είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή των πληροφοριών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του εργαλείου του Facebook και για την ασφαλή εφαρμογή του εργαλείου στον ιστότοπό μας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Το Facebook είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των δεδομένων των προϊόντων του Facebook. Μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων (π.χ. αιτήσεις για πληροφορίες) σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται το Facebook απευθείας στο Facebook. Εάν διεκδικήσετε τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων σας σε εμάς, είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαβιβάσουμε στο Facebook.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ.
Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 und
https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram plugin

Οι λειτουργίες της υπηρεσίας Instagram είναι ενσωματωμένες σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι λειτουργίες αυτές είναι
προσφέρονται από την Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Instagram, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου με το προφίλ σας στο Instagram κάνοντας κλικ στο κουμπί Instagram. Αυτό επιτρέπει στο Instagram να συσχετίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, ως πάροχος των σελίδων, δεν έχουμε γνώση του περιεχομένου των μεταδιδόμενων δεδομένων ή της χρήσης τους από το Instagram.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται και αναλύονται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ. Το
διαχειριστής της ιστοσελίδας έχει έννομο συμφέρον για την ευρύτερη δυνατή προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
Εάν τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στον ιστότοπό μας με τη βοήθεια του εργαλείου που περιγράφεται εδώ και προωθούνται στο Facebook ή το Instagram, εμείς και η Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων (άρθρο 26 ΓΚΠΔ). Η κοινή ευθύνη περιορίζεται αποκλειστικά στη συλλογή των δεδομένων και τη διαβίβασή τους στο Facebook ή το Instagram. Η επεξεργασία που πραγματοποιείται από το Facebook ή το Instagram μετά τη διαβίβαση δεν αποτελεί μέρος της κοινής ευθύνης. Οι υποχρεώσεις που μας βαρύνουν από κοινού έχουν καθοριστεί σε συμφωνία για την από κοινού επεξεργασία. Μπορείτε να βρείτε το κείμενο της συμφωνίας στη διεύθυνση
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία, είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή των πληροφοριών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του εργαλείου του Facebook ή του Instagram και για την ασφαλή εφαρμογή του εργαλείου στον ιστότοπό μας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Το Facebook είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των δεδομένων των προϊόντων Facebook και Instagram. Μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων (π.χ. αιτήματα παροχής πληροφοριών) σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται το Facebook ή το Instagram απευθείας στο Facebook. Εάν διεκδικήσετε τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων σας σε εμάς, είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαβιβάσουμε στο Facebook.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ.
Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://help.instagram.com/519522125107875 und
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Instagram:
https://instagram.com/about/legal/privacy/.

XI. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, είστε υποκείμενο των δεδομένων κατά την έννοια του ΓΚΠΔ και έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα έναντι του υπευθύνου επεξεργασίας:

a) Δικαίωμα στην πληροφόρηση

Μπορείτε να ζητήσετε επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σχετικά με το αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς.
Εάν πραγματοποιείται τέτοια επεξεργασία, μπορείτε να ζητήσετε τις ακόλουθες πληροφορίες από τον υπεύθυνο επεξεργασίας:

 • τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
 • τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία,
 • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί ή θα γνωστοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
 • την προβλεπόμενη διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν ή, εάν δεν είναι δυνατή η παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με αυτό, τα κριτήρια για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης,
 • την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή δικαιώματος εναντίωσης στην εν λόγω επεξεργασία
 • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
 • όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων,
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τη σχετική λογική, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.
 • Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτό, μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ σε σχέση με τη διαβίβαση.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο της επεξεργασίας. Για τυχόν περαιτέρω αντίγραφα που ζητάτε, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να χρεώσει εύλογη αμοιβή με βάση το διοικητικό κόστος. Εάν υποβάλλετε το αίτημα ηλεκτρονικά, οι πληροφορίες παρέχονται σε ευρέως χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό μορφότυπο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου σύμφωνα με την παράγραφο 3 δεν πρέπει να θίγει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

b) Δικαίωμα διόρθωσης

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων με την υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης.

c) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:

 • εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητάτε τον περιορισμό της χρήσης τους- ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα χρειάζεστε για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ή
 • εάν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ και δεν είναι ακόμη βέβαιο εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν των δικών σας λόγων.

Εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχει περιοριστεί, τα δεδομένα αυτά - εκτός από την αποθήκευσή τους - μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους.

Εάν ο περιορισμός της επεξεργασίας έχει περιοριστεί σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους, θα ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού.

d) Δικαίωμα ακύρωσης

Υποχρέωση ακύρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όταν συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.
 • Ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας στην οποία βασίστηκε η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
 • Αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, ή αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.
 • Η διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των κρατών μελών στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
 • Τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν συλλέχθηκαν σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών που προσφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

Πληροφορίες προς τρίτους

Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος υλοποίησης, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ότι εσείς ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε ζητήσει τη διαγραφή από τους εν λόγω υπευθύνους επεξεργασίας οποιουδήποτε συνδέσμου ή αντιγράφου ή αναπαραγωγής των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εξαιρέσεις

Το δικαίωμα διαγραφής δεν ισχύει εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη

 • να ασκούν το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης,
 • για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που απαιτεί επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία η και θ και το άρθρο 9 παράγραφος 3 ΓΚΠΔ,
 • για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, εφόσον το δικαίωμα που αναφέρεται στο στοιχείο α) ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη ή να βλάψει σοβαρά την επίτευξη των στόχων της εν λόγω επεξεργασίας, ή
 • για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

e) Δικαίωμα στην πληροφόρηση

Εάν έχετε ασκήσει το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας έναντι του υπευθύνου επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να ενημερώσει όλους τους αποδέκτες στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σχετικά με τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

Έχετε το δικαίωμα έναντι του υπεύθυνου επεξεργασίας να ενημερωθείτε σχετικά με αυτούς τους αποδέκτες.

f) Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία έχετε παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, ευρέως χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Έχετε επίσης το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδια από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο έχουν παρασχεθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον

 • η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΓΚΠΔ ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ και
 • η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Κατά την άσκηση αυτού του δικαιώματος, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν απευθείας από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Αυτό δεν πρέπει να θίγει τις ελευθερίες και τα δικαιώματα άλλων προσώπων.

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων δεν ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

g) Δικαίωμα ένστασης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ) του ΓΚΠΔ, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποδείξει επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, η οποία περιλαμβάνει την κατάρτιση προφίλ στο βαθμό που συνδέεται με την εν λόγω άμεση εμπορική προώθηση.

Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

Έχετε τη δυνατότητα, σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας - κατά παρέκκλιση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ - να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών που χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία πραγματοποιείται για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης ή αντίρρησης, στείλτε απλώς ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση datenschutz@dlr.de.

h) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης που παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Σε περίπτωση ανάκλησης, θα διαγράψουμε αμέσως τα σχετικά δεδομένα, εκτός εάν η περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να βασιστεί σε νομική βάση για επεξεργασία χωρίς συγκατάθεση. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

i) Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σε μεμονωμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει με παρόμοιο τρόπο σημαντικά.

Αυτό δεν ισχύει εάν η απόφαση

 • είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκπλήρωση σύμβασης μεταξύ εσάς και του υπεύθυνου επεξεργασίας,
 • επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας και των έννομων συμφερόντων σας- ή
 • με τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Ωστόσο, οι αποφάσεις αυτές δεν μπορούν να βασίζονται σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, εκτός εάν ισχύει το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή ζ) του ΓΚΠΔ και έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών καθώς και των έννομων συμφερόντων σας.

Όσον αφορά τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3, ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας και των έννομων συμφερόντων σας, τουλάχιστον το δικαίωμα να ζητήσετε την ανθρώπινη παρέμβαση εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας, να εκφράσετε την άποψή σας και να αμφισβητήσετε την απόφαση.

j) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή δικαστικού ένδικου μέσου, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβιάζει τον ΓΚΠΔ.

Η εποπτική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί η καταγγελία ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για την πορεία και την έκβαση της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας άσκησης ένδικου μέσου σύμφωνα με το άρθρο 78 ΓΚΠΔ.