DLR ļoti nopietni izturas pret personas datu aizsardzību. Mēs vēlamies, lai jūs zinātu, kādus datus mēs glabājam un kā tos izmantojam. Šajā konfidencialitātes politikā ir izskaidrots, kādus datus mēs apkopojam un kādiem nolūkiem tos izmantojam. Tajā ir arī paskaidrots, kā un kādam nolūkam tas tiek darīts. Tā kā esam reģistrēta asociācija saskaņā ar Vācijas civiltiesībām, uz mums attiecas ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) un Vācijas Federālā datu aizsardzības likuma (BDSG), kā arī Vācijas Telekomunikāciju digitālo pakalpojumu datu aizsardzības likuma (TDDDG) noteikumi. Mēs esam veikuši tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu datu aizsardzības noteikumu ievērošanu gan no mūsu puses, gan no ārējo pakalpojumu sniedzēju puses.

Vēlamies pieminēt t, ka datu pārraidei internetā (piemēram, sazinoties pa e-pastu) var būt ar drošību saistītas nepilnības. Pilnīga datu aizsardzība pret trešo pušu piekļuvi nav iespējama.

Drošības apsvērumu dēļ un lai aizsargātu personas datu, kā arī cita konfidenciāla satura pārsūtīšanu (piemēram, pasūtījumu vai pieprasījumu pārsūtīšanu datu pārzinim), šajā vietnē tiek izmantota SSL vai TLS šifrēšana. Šifrētu savienojumu varat atpazīt pēc rakstzīmju virknes “https://” un slēdzenes simbola pārlūkprogrammas adrešu joslā.

Ja ir aktivizēta SSL vai TLS šifrēšana, trešās puses nevar nolasīt datus, ko mums pārsūtāt.

I. Datu pārziņa nosaukums un adrese

Datu pārzinis Vispārīgās datu aizsardzības regulas, kā arī citu dalībvalstu nacionālo datu aizsardzības likumu un datu aizsardzības noteikumu izpratnē:
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
Linder Höhe
51147 Köln (Ķelne)

Tālrunis: +49 2203 601-0
E-pasts: datenschutz@dlr.de
Vietne: https://www.dlr.de

Turpmāk minētie pakalpojumu sniedzēji, kas DLR vārdā apstrādā personas datus, ir atbildīgi arī par plastic-pirates.eu vietnes īstenošanu:

Austria

Institut für Abfallwirtschaft | Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt  
Universität für Bodenkultur Wien, Austria
1190 Wien | Muthgasse 107/3.Stock

Arbeitsgruppe Citizen Science | Institut für Zoologie  
Universität für Bodenkultur Wien, Austria
1180 Wien | Gregor-Mendel-Straße 33

Belgium

Flanders Marine Institute (Vlaams Instituut voor de Zee – VLIZ)
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende, Belgium

Germany

Ecologic Institut
Pfalzburger Straße 43/44
10717 Berlin, Germany

Kieler Forschungswerkstatt
Am Botanischen Garten 16i i
24118 Kiel, Germany

Bulgaria

Burgas Free University
62, “San Stefano” Bul, Burgas 8001, Bulgaria

Institute of Oceanology “Fridtjof Nansen” at the Bulgarian Academy of Sciences
40, “Parvi May” Str., Varna 9000, Bulgaria

Greece

The Hellenic Centre for Marine Research (HCMR)
46,7 km Athens Sounio ave.
P.O. Box 712
P.C. 19013 Anavyssos
Attiki Greece

Hungary

Express Innovation Agency
1077 Budapest, Wesselényi u 16, Hungary

Italy

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (DSSTTA)
Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma, Italy

Legambiente APS
via Salaria 403, 00199 Roma, Italy

Associazione Ambientalista Marevivo Onlus
Lungotevere Arnaldo da Brescia | Scalo de Pinedo
00196 Roma, Italy

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Piazzale Aldo Moro, 7
00185 Roma, Italy

Lithuania

LINEŠA – Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra
Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius, Lithuania

Latvia

Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Voleru iela 4, LV-1007, Rīga, Latvija

FEE LATVIA – Foundation for Environmental Education
Lapu iela 17, 2.stāvā, Rīga, LV-1002, Latvija

Portugal

CCMAR – Centro de Ciências do Mar do Algarve
University of Algarve
Gambelas Campus
Building 7 (FCMA)
8005 - 139 Faro, Portugal

Ciência Viva
Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva
Largo José Mariano Gago n.º1
Parque das Nações
1990-073 Lisboa, Portugal

CIIMAR
Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões
Av. General Norton de Matos S/N
4450-208 Matosinhos, Portugal

MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente
Polo da Mitra, Universidade de Évora
Apartado 94, 7002-554 Évora, Portugal

Slovenia

National Institute of Biology
Večna pot 111
1000 Ljubljana, Slovenia

Ekologi brez meja – Ecologists without borders
Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana, Slovenia

Institut za Vode Republike Slovenije – Institute for Water of the Republic of Slovenia
Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenia

Nationalni Institut za Biologijo – National Institute of Biology
Večna pot 121, 1000 Ljubljana, Slovenia

Spain

Institute of Environmental Assessment and Water Research
Pedralbes Universitary Campus, Spain
08034 Barcelona | C. Jordi Girona, 18-26

Fundación Oxígeno | Spain
09001 Burgos | Avenida Costa Rica, 150

Technological Centre in Biodiversity, Ecology and Environmental and Food Technology (BETA Technological Center)
Futurlab - Can Baumann, Spain
08500 Vic | Ctra de Roda 70

Universidad de Burgos
University of Burgos, Spain
09001 Burgos | Despacho 75

II. Datu aizsardzības uzraudzītāja vārds un adrese

Datu pārziņa datu aizsardzības uzraudzītājs:
Ūve Goršics (Uwe Gorschütz), Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V., Linder Höhe, 51147 Köln (Ķelne)
E-pasts: datenschutz@dlr.de

III.  Definīcijas

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Federālo datu aizsardzības likumu mēs šajā paziņojumā par datu aizsardzību izmantojam zemāk norādītos terminus.

1. Personas dati

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk tekstā – “datu subjekts”). Par identificējamu fizisku personu tiek uzskatīta tāda persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši pēc tāda identifikatora kā vārds, identifikācijas numurs, atrašanās vietas dati, tiešsaistes identifikators vai      īpašas pazīmes, kas raksturo minētās fiziskās personas fizisko, fizioloģisko, ģenētisko, garīgo, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti.

2. Datu subjekts

Datu subjekts ir jebkura identificēta vai identificējama fiziska persona, kuras personas datus apstrādā par datu apstrādi atbildīgā persona jeb datu pārzinis.

3. Apstrāde

Apstrāde ir jebkāds process, kas tiek veikts ar automatizētu procedūru palīdzību vai bez tās, vai jebkādas šādu procesu sērijas, kas saistītas ar personas datiem, piemēram, to apkopošana, reģistrēšana, organizēšana, kārtošana, glabāšana, pielāgošana vai mainīšana, nolasīšana, vaicāšana, izmantošana, izpaušana, tos pārraidot, izplatot vai kā citādi nodrošinot, kā arī to saskaņošana vai sasaistīšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

4. Apstrādes ierobežošana

Apstrādes ierobežošana ir saglabāto personas datu marķēšana, lai ierobežotu to turpmāku apstrādi.

5. Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automatizēta personas datu apstrāde, kas ietver šo personas datu izmantošanu, lai izvērtētu ar fizisku personu saistītus noteiktus personiskos aspektus, it īpaši, lai analizētu vai prognozētu tādus aspektus, kas saistīti ar minētās fiziskās personas darba sniegumu, ekonomisko situāciju, veselību, personiskajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai atrašanās vietas maiņu.

6. Pseidonimizācija

Pseidonimizācija ir tāda personas datu apstrāde, kas neļauj sasaistīt personas datus ar konkrētu datu subjektu bez papildus informācijas izmantošanas, kamēr vien šī papildus informācija tiek glabāta atsevišķi un tai tiek piemēroti tehniski un organizatoriski pasākumi, lai nodrošinātu, ka personas dati netiek sasaistīti ar identificētu vai identificējamu fizisku personu.

7. Datu pārzinis vai par apstrādi atbildīgā persona

Datu pārzinis vai par apstrādi atbildīgā persona ir fiziska vai juridiska persona, iestāde, organizācija vai cita struktūra, kas viena pati vai kopā ar citiem lemj par personas datu apstrādes mērķiem un līdzekļiem. Ja šīs apstrādes mērķi un līdzekļi ir noteikti Savienības tiesību aktos vai dalībvalstu tiesību aktos, datu pārzini vai īpašos kritērijus tā iecelšanai var paredzēt Savienības vai dalībvalstu tiesību aktos.

8. Datu apstrādātājs

Datu apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, iestāde, organizācija vai cita struktūra, kas apstrādā personas datus datu pārziņa vārdā.

9. Saņēmējs

Saņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, iestāde, organizācija vai cita struktūra, kam tiek izpausti personas dati neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā puse vai nav. Tomēr iestādes, kas var iegūt personas datus saistībā ar konkrētu izmeklēšanas pilnvaru atbilstoši Savienības vai dalībvalstu tiesību aktiem, netiek uzskatītas par saņēmējām.

10. Trešā puse

Trešā puse ir fiziska vai juridiska persona, iestāde, organizācija vai struktūra, kas nav datu subjekts, datu pārzinis, datu apstrādātājs un personas, kuras atrodas datu pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā un ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

11. Piekrišana

Piekrišana ir datu subjekta brīvprātīgi sniegta un nepārprotama gribas izpausme informētā veidā attiecībā uz konkrēto gadījumu paziņojuma vai citas skaidras un apstiprinošas darbības veidā, ar kuru datu subjekts apstiprina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei.

IV. Vispārīga informācija par datu apstrādi

1. Personas datu apstrādes apjoms

Būtībā mēs apstrādājam mūsu lietotāju personas datus tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un mūsu saturu un pakalpojumus. Mūsu lietotāju personas datu apstrāde notiek regulāri tikai ar lietotāju piekrišanu. Izņēmums ir gadījumi, kad faktisku iemeslu dēļ nav iespējams saņemt iepriekšēju piekrišanu un datu apstrādi pieļauj tiesību akti.

2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Ja l esam saņēmuši datu subjekta piekrišanu personas datu apstrādei, par tiesisko pamatu kalpo ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Apstrādājot personas datus, kas nepieciešami tāda līguma izpildei, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, par tiesisko pamatu kalpo VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Tas attiecas arī uz apstrādes darbībām, kas nepieciešamas pirmslīguma pasākumu veikšanai.

Ja l personas datu apstrāde ir nepieciešama juridisko saistību izpildei, kam pakļauts mūsu zinātniskās izpētes centrs, par tiesisko pamatu kalpo VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts.

Ja personas datu apstrāde saistīta ar datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgām interesēm, par tiesisko pamatu kalpo VDAR 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts.

Ja datu apstrāde nepieciešama, lai aizsargātu mūsu zinātniskās izpētes centra vai trešās puses likumīgās intereses un ja datu subjekta intereses, pamattiesības un pamatbrīvības nedominē pār pirmajām interesēm, par tiesisko pamatu kalpo VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

3. Datu dzēšana un glabāšanas ilgums

Datu subjekta personas dati tiks dzēsti vai bloķēti, tiklīdz to glabāšanas mērķis vairs nebūs aktuāls. Dati var tikt saglabāti arī tad, ja to ir paredzējis Eiropas vai valsts likumdevējs Eiropas Savienības regulās, likumos vai citos noteikumos, kas attiecas uz datu pārzini. Dati tiek bloķēti vai dzēsti arī tad, ja beidzas minētajos standartos noteiktais glabāšanas termiņš un līguma noslēgšanai vai izpildei nav nepieciešama turpmāka šo datu glabāšana.

V. Informācija par datu pārsūtīšanu uz ASV un citām trešajām valstīm

Mēs izmantojam tādu uzņēmumu rīkus, kas atrodas ASV vai citās trešajās valstīs, kas saskaņā ar datu aizsardzības likumu nav drošas. Ja šie rīki ir aktīvi, jūsu personas datus var pārsūtīt uz šīm trešajām valstīm un tur apstrādāt. Vēlamies uzsvērt, ka šajās valstīs nevar garantēt ES līmenim līdzvērtīgu datu aizsardzības līmeni. Piemēram, ASV uzņēmumiem ir pienākums izpaust personas datus drošības iestādēm, un jūs kā datu subjekts nevarēsiet vērsties pret to tiesā. Tāpēc nevar izslēgt, ka ASV iestādes (piemēram, izlūkošanas dienesti) var apstrādāt, izvērtēt un ilgstoši glabāt jūsu datus ASV serveros uzraudzības nolūkos. Šāda veida apstrādes darbības nevaram ietekmēt.

VI. Servera žurnālfaili

Tīmekļa vietņu nodrošinātājs automātiski apkopo un saglabā informāciju tā sauktajos servera žurnālfailos, ko jūsu pārlūkprogramma automātiski nosūta mums. Šī informācija ietver:

 • pārlūkprogrammas veidu un versiju;

 • izmantoto operētājsistēmu;

 • novirzītāja URL;

 • piekļuves datora nosaukumu;

 • servera pieprasījuma laiku;

 • IP adresi.

Šie dati netiek apvienoti ar citiem datu avotiem.

Šie dati tiek apkopoti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes operatora likumīgā interese ir parūpēties, lai vietne būtu optimizēta un labā tehniskā darba kārtībā – šim nolūkam ir jāapkopo servera žurnālfaili.

VII. Sīkfaili

Mūsu tīmekļa vietnes izmanto tā sauktos “sīkfailus”. Sīkfaili ir nelieli teksta faili, un tie nenodara nekādu kaitējumu jūsu ierīcei. Tie tiek saglabāti jūsu ierīcē vai nu īslaicīgi sesijas laikā (sesijas sīkfaili), vai arī pastāvīgi (pastāvīgie sīkfaili). Sesijas sīkfaili tiek automātiski dzēsti pēc jūsu apmeklējuma. Pastāvīgie sīkfaili tiek saglabāti jūsu ierīcē, līdz tos dzēšat vai līdz tos automātiski dzēš jūsu tīmekļa pārlūkprogramma.

Kad apmeklējat mūsu vietni, dažos gadījumos jūsu ierīcē var tikt saglabāti arī trešo pušu uzņēmumu sīkfaili (trešās puses sīkfaili). Tie ļauj mums vai jums izmantot noteiktus trešās puses uzņēmuma pakalpojumus (piemēram, sīkfailus maksājumu pakalpojumu apstrādei).

Sīkfailiem ir dažādas funkcijas. Daudzi sīkfaili ir tehniski nepieciešami, jo bez tiem nedarbotos noteiktas tīmekļa vietnes funkcijas (piemēram, iepirkumu groza funkcija vai video rādīšana). Citi sīkfaili tiek izmantoti, lai izvērtētu lietotāju uzvedību vai rādītu reklāmas.

Sīkfaili, kas nepieciešami elektroniskās saziņas procesa nodrošināšanai (nepieciešamie sīkfaili) vai jums vēlamo noteikto funkciju nodrošināšanai (funkcionālie sīkfaili, piemēram, iepirkumu groza funkcijai), vai tīmekļa vietnes optimizēšanai (piemēram, sīkfaili tīmekļa auditorijas mērīšanai), tiek saglabāti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, ja vien nav norādīts cits tiesiskais pamats. Tīmekļa vietnes operatoram ir likumīgās intereses saglabāt sīkfailus, lai nodrošinātu savus pakalpojumus optimizētus un bez tehniskām kļūdām. Ja ir palūgta piekrišana sīkfailu saglabāšanai, attiecīgie sīkfaili tiek saglabāti, pamatojoties tikai uz šo piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts); šo piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Varat iestatīt savu pārlūkprogrammu tā, lai jūs informētu par sīkfailu saglabāšanu, atļaujot sīkfailu pieņemšanu tikai atsevišķos gadījumos, izslēdzot sīkfailu saglabāšanu noteiktos gadījumos vai vispārīgi vai aktivizējot sīkfailu automātisku dzēšanu, kad pārlūkprogramma tiek aizvērta. Deaktivizējot sīkfailus, šīs tīmekļa vietnes funkcionalitāte var tikt ierobežota.

Ja sīkfailus izmanto trešo pušu uzņēmumi vai tie tiek izmantoti analīzes nolūkā, mēs informēsim jūs par to atsevišķi šajā paziņojumā par datu aizsardzību un vajadzības gadījumā lūgsim jūsu piekrišanu.

Piekrišana Drupal atbalstītajam modulim
https://www.drupal.org/project/eu_cookie_compliance

VIII. Kontaktinformācija

Ja nosūtāt mums pieprasījumu, izmantojot saziņas veidlapu, mēs saglabāsim pieprasījuma veidlapā norādīto informāciju par jums, tostarp kontaktinformāciju, lai apstrādātu pieprasījumu un vajadzības gadījumā noskaidrotu papildus jautājumus. Mēs nenododam šos datus tālāk bez jūsu piekrišanas.

Šie dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, kamēr vien jūsu pieprasījums ir saistīts ar līguma izpildi vai ir nepieciešams pirmslīguma pasākumu veikšanai. Visos pārējos gadījumos apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm saistībā ar mums adresēto jautājumu efektīvu apstrādi (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) vai uz jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), ja tā ir palūgta.

Saziņas veidlapā ievadītie dati paliks pie mums līdz brīdim, kad pieprasīsiet to dzēšanu, atsauksiet savu piekrišanu šo datu glabāšanai vai datu glabāšanas mērķis vairs nebūs aktuāls (piemēram, pēc jūsu pieprasījuma apstrādes). Obligātās tiesību normas, jo īpaši datu glabāšanas periodi, paliek nemainīgi.

Pieprasījums pa e-pastu, tālruni vai telefaksu

Ja sazināsieties ar mums, izmantojot e-pastu, tālruni vai telefaksu, jūsu pieprasījums, tostarp visi no tā iegūtie personas dati (vārds, jautājums), tiks uzglabāti un apstrādāti jūsu pieprasījuma apstrādes nolūkā. Mēs nenododam šos datus tālāk bez jūsu piekrišanas.

Šie dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, kamēr vien jūsu pieprasījums ir saistīts ar līguma izpildi vai ir nepieciešams pirmslīguma pasākumu veikšanai. Visos pārējos gadījumos apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm saistībā ar mums adresēto jautājumu efektīvu apstrādi (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) vai uz jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), ja tā ir palūgta; šo piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Saziņas veidlapā ievadītie dati paliks pie mums līdz brīdim, kad pieprasīsiet to dzēšanu, atsauksiet savu piekrišanu šo datu glabāšanai vai datu glabāšanas mērķis vairs nebūs aktuāls (piemēram, pēc jūsu pieprasījuma apstrādes). Obligātās tiesību normas, jo īpaši likumā noteiktie datu glabāšanas periodi, paliek nemainīgi.

IX. Informatīvais paziņojums

Ja vēlaties saņemt tīmekļa vietnes informatīvos paziņojumus, mums būs nepieciešama jūsu e-pasta adrese, kā arī informācija, kas ļaus mums pārbaudīt, vai esat norādītās e-pasta adreses īpašnieks un piekrītat šādu paziņojumu saņemšanai. Nekādi papildu dati vairs netiek apkopoti vai arī tiek ievākti tikai brīvprātīgi. Informatīvos paziņojumus neapstrādā trešās puses.

Tiesiskais pamats
Dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt šo piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē jau notikušo datu apstrādes darbību likumību.

Glabāšanas ilgums
Datus, kas atrodas pie mums informatīvo paziņojumu abonēšanas nolūkā, mēs glabāsim līdz brīdim, kad atteiksieties no jaunu paziņojumu saņemšanas, un dzēsīsim no informatīvo paziņojumu izplatīšanas saraksta pēc paziņojumu abonēšanas atcelšanas. Dati, ko glabājam citiem mērķiem, netiek ietekmēti.

Dizains
Informatīvā biļetena izkārtojums ir izveidots, izmantojot atvērtā koda programmatūru MOSAICO.io. Biļetena attēli tiek glabāti MOSAICO.io serveros un pēc lietotāja pieprasījuma tiek no turienes lejupielādēti. MOSAICO.io ir Itālijas mārketinga uzņēmuma VOXmail.it e-pasta veidotājs.

Void Labs Snc
via San Martino, 103/49
48018 Faenza (RA)

Kad būsiet izņemts no informatīvo paziņojumu izplatīšanas saraksta, mēs varam saglabāt jūsu e-pasta adresi melnajā sarakstā, ja tas būs nepieciešams, lai novērstu turpmāku paziņojumu nosūtīšanu. Melnā saraksta dati tiek izmantoti tikai šim nolūkam un netiek apvienoti ar citiem datiem. Tas kalpo gan jūsu, gan mūsu interesēs attiecībā uz likumīgo prasību ievērošanu, nosūtot informatīvos paziņojumus (likumīgā interese VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta izpratnē). Saglabāšanai melnajā sarakstā nav laika ierobežojuma. Jūs varat iebilst šādai datu glabāšanai, ja jūsu intereses dominē pār mūsu likumīgajām interesēm.

X. Sociālo tīklu spraudņi ar Shariff

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantoti sociālo tīklu spraudņi.
Parasti šos spraudņus var atpazīt pēc attiecīgajiem sociālo tīklu logotipiem. Lai
šajā tīmekļa vietnē nodrošinātu datu aizsardzību, mēs izmantojam šos spraudņus tikai kopā ar tā saukto “Shariff” risinājumu. Tādējādi tiek novērsts, ka šajā tīmekļa vietnē integrētie spraudņi pārsūta datus attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam, kad pirmoreiz apmeklējat šo vietni.

Tikai tad, kad aktivizējat attiecīgo spraudni, noklikšķinot uz tā pogas,
tiek izveidots tiešs savienojums ar pakalpojumu sniedzēja serveri (piekrišana). Tiklīdz spraudnis būs aktivizēts, attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saņems informāciju par to, ka apmeklējāt šo tīmekļa vietni ar savu IP adresi.

Ja vienlaicīgi esat pieteicies savā sociālo tīklu kontā (piemēram, Facebook), attiecīgais pakalpojumu sniedzējs var piešķirt šīs tīmekļa vietnes apmeklējumu jūsu lietotāja kontam.
Spraudņa aktivizēšana nozīmē piekrišanu VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt šo piekrišanu.

Facebook spraudņi (Pogas “Patīk” un “Dalīties”)

Šajā tīmekļa vietnē ir integrēti sociālā tīkla Facebook spraudņi. Šo pakalpojumu nodrošina Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Īrija.
Kā norāda Facebook, apkopotie dati tiek pārsūtīti arī uz ASV un citām trešajām valstīm.

Facebook spraudņus šajā tīmekļa vietnē varat atpazīt pēc Facebook logotipa vai pogas “Patīk”. Pārskats par Facebook spraudņiem atrodams šeit: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Apmeklējot šo tīmekļa vietni, ar šī spraudņa palīdzību tiek izveidots tiešs savienojums starp jūsu pārlūkprogrammu un Facebook serveri. Tādējādi Facebook saņem informāciju, ka apmeklējāt šo tīmekļa vietni ar savu IP adresi. Noklikšķinot uz Facebook pogas “Patīk”, kamēr esat pieteicies savā Facebook kontā, varat sasaistīt šīs tīmekļa vietnes saturu ar savu Facebook profilu. Šādi Facebook var sasaistīt šīs tīmekļa vietnes apmeklējumu ar jūsu lietotāja kontu. Vēlamies norādīt, ka mums kā tīmekļa vietņu nodrošinātājam nav informācijas par pārsūtīto datu saturu vai to, kā šos datus izmanto Facebook. Plašāku informāciju par to varat atrast Facebook paziņojumā par datu aizsardzību:
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ja nevēlaties, lai Facebook sasaistītu šīs tīmekļa vietnes apmeklējumu ar jūsu Facebook lietotāja kontu, lūdzu, izrakstieties no sava Facebook lietotāja konta.
Facebook spraudņi tiek izmantoti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes nodrošinātāja likumīgās intereses ir pēc iespējas plašāka redzamība sociālajos tīklos. Ja vien ir saņemta attiecīga piekrišana, dati tiek apstrādāti, pamatojoties tikai uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu; šo piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā. Ciktāl personas dati tiek apkopoti mūsu tīmekļa vietnē un pārsūtīti tālāk Facebook, izmantojot šeit aprakstīto rīku, mēs un Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija, uzņemamies kopīgu atbildību par šo datu apstrādi (VDAR 26. pants).

Kopējā atbildība aprobežojas tikai ar datu apkopošanu un to nodošanu Facebook. Datu apstrāde, ko Facebook veic pēc to pārsūtīšanas, vairs neietilpst kopīgajā atbildībā. Mūsu kopīgās saistības ir noteiktas kopīgās datu apstrādes līgumā. Ar šī līguma tekstu varat iepazīties:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Saskaņā ar šo līgumu esam atbildīgi par datu aizsardzības informācijas sniegšanu saistībā ar Facebook rīka izmantošanu, kā arī par šī rīka drošu ieviešanu mūsu tīmekļa vietnē atbilstoši datu aizsardzības likumam. Par Facebook produktu datu drošību atbild Facebook. Varat aizstāvēt savas datu subjekta tiesības (piemēram, informācijas pieprasījumus) attiecībā uz Facebook apstrādātajiem datiem, vēršoties tieši Facebook. Ja vēršaties ar savām datu subjekta tiesībām pie mums, mums ir pienākums šo informāciju nodot Facebook.

Datu pārsūtīšana uz ASV notiek, pamatojoties uz ES Komisijas līguma standarta klauzulām.
Plašāka informācija pieejama šeit:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 un
https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram spraudnis

Šajā tīmekļa vietnē ir integrētas pakalpojuma Instagram funkcijas. Šīs funkcijas nodrošina Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija.

Ja esat pieteicies savā Instagram kontā, varat sasaistīt šīs tīmekļa vietnes saturu ar savu Instagram profilu, noklikšķinot uz Instagram pogas. Šādi Instagram var sasaistīt šīs tīmekļa vietnes apmeklējumu ar jūsu lietotāja kontu. Vēlamies norādīt, ka mums kā tīmekļa vietņu nodrošinātājam nav informācijas par pārsūtīto datu saturu vai to, kā šos datus izmanto Instagram.

Šie dati tiek glabāti un analizēti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes nodrošinātāja likumīgās intereses ir pēc iespējas plašāka redzamība sociālajos tīklos. Ja vien ir saņemta attiecīga piekrišana, dati tiek apstrādāti, pamatojoties tikai uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu; šo piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Ja personas dati tiek apkopoti mūsu tīmekļa vietnē un pārsūtīti tālāk Facebook vai Instagram, izmantojot šeit aprakstīto rīku, mēs un Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija, uzņemamies kopīgu atbildību par šo datu apstrādi (VDAR 26. pants). Kopējā atbildība aprobežojas tikai ar datu apkopošanu un to nodošanu Facebook vai Instagram. Datu apstrāde, ko Facebook vai Instagram veic pēc to pārsūtīšanas, vairs neietilpst kopīgajā atbildībā. Mūsu kopīgās saistības ir noteiktas kopīgās datu apstrādes līgumā. Ar šī līguma tekstu varat iepazīties:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Saskaņā ar šo līgumu esam atbildīgi par datu aizsardzības informācijas sniegšanu saistībā ar Facebook vai Instagram rīka izmantošanu, kā arī par šī rīka drošu ieviešanu mūsu tīmekļa vietnē atbilstoši datu aizsardzības likumam. Par Facebook vai Instagram produktu datu drošību atbild Facebook. Varat aizstāvēt savas datu subjekta tiesības (piemēram, informācijas pieprasījumus) attiecībā uz Facebook vai Instagram apstrādātajiem datiem, vēršoties tieši Facebook. Ja vēršaties ar savām datu subjekta tiesībām pie mums, mums ir pienākums šo informāciju nodot Facebook.

Datu pārsūtīšana uz ASV notiek, pamatojoties uz ES Komisijas līguma standarta klauzulām.
Plašāka informācija pieejama šeit:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://help.instagram.com/519522125107875 un
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Plašāku informāciju par to varat atrast Instagram paziņojumā par datu aizsardzību:
https://instagram.com/about/legal/privacy/.

XI. Datu subjekta tiesības

Ja tiek apstrādāti jūsu personas dati, tiekat uzskatīts par datu subjektu VDAR izpratnē un jums pienākas šādas tiesības attiecībā pret datu pārzini:

a) Tiesības saņemt informāciju

Varat pieprasīt datu pārzinim informāciju par to, vai apstrādājam ar jums saistītus personas datus.
Ja šādi dati tiek apstrādāti, varat pieprasīt datu pārzinim sniegt informāciju par:

 • personas datu apstrādes mērķiem;

 • apstrādājamo personas datu kategorijām;

 • saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kam ir izpausti vai tiks izpausti jūsu personas dati;

 • jūsu personas datu plānoto glabāšanas ilgumu vai, ja konkrēta informācija par to nav pieejama, šādu datu glabāšanas ilguma noteikšanas kritērijiem;

 • tiesībām uz jūsu personas datu labošanu vai dzēšanu, datu pārziņa veiktās apstrādes ierobežošanu vai tiesībām iebilst pret šādu apstrādi;

 • pārsūdzības tiesībām uzraudzības iestādē;

 • visu pieejamo informāciju par datu izcelsmi, ja personas dati nav ievākti no datu subjekta;

 • automatizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu atbilstoši VDAR 22. panta 1. un 4. punktam un, vismaz šajos gadījumos, jēgpilnu informāciju par iesaistīto loģiku, kā arī šādas datu apstrādes apmēru un paredzamo ietekmi uz datu subjektu;

 • jums ir arī tiesības pieprasīt informāciju par to, vai jūsu personas dati tiek pārsūtīti uz kādu trešo valsti vai starptautisku organizāciju. Šajā kontekstā atbilstoši VDAR 46. pantam varat pieprasīt informāciju par attiecīgajām garantijām saistībā ar datu pārsūtīšanu.

Datu pārzinis nodrošina to personas datu kopiju, kas ir datu apstrādes priekšmets. Par visām pārējām jūsu pieprasītajām kopijām datu pārzinis var piemērot saprātīgu maksu, pamatojoties uz administratīvajām izmaksām. Ja iesniedzat pieteikumu elektroniski, informācijai jābūt pieejamai standarta elektroniskā formātā, ja vien nav norādīts citādi. Tiesības saņemt datu kopiju saskaņā ar 3. punktu nedrīkst ietekmēt nevienas citas personas tiesības un brīvības.

b) Tiesības uz datu labošanu

Jums kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai datu pārzinis nekavējoties izlabo visus jūsu personas datus, kas ir nepareizi. Ņemot vērā datu apstrādes mērķus, jums ir tiesības pieprasīt nepilnīgi norādītu personas datu aizpildīšanu – arī ar papildu ziņojuma palīdzību.

c) Tiesības uz datu apstrādes ierobežošanu

Varat pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu pie šādiem nosacījumiem:

 • ja apstrīdat uz jums attiecināmo personas datu pareizību uz laiku, kurā datu pārzinis var pārbaudīt šo personas datu pareizību;

 • ja datu apstrāde ir nelikumīga un atsakāties no šādu personas datu dzēšanas, tā vietā pieprasot ierobežot minēto datu izmantošanu;

  datu pārzinim personas dati vairs nav vajadzīgi apstrādes nolūkos, taču jums tie nepieciešami, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības;

 • ja saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu esat iesniedzis iebildumu pret datu apstrādi un vēl nav skaidrs, vai datu pārziņa likumīgie iemesli dominē pār jūsu iemesliem.

Ja jūsu personas datu apstrāde ir ierobežota, šos datus, neņemot vērā to glabāšanu, drīkst apstrādāt tikai ar jūsu piekrišanu vai lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības, vai lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai lai nodrošinātu Eiropas Savienības vai dalībvalsts svarīgas sabiedrības intereses.

Ja datu apstrāde tiks ierobežota saskaņā ar iepriekš minētajiem nosacījumiem, datu pārzinis informēs jūs pirms ierobežojuma atcelšanas.

d) Tiesības uz datu dzēšanu

Dzēšanas pienākums

Varat pieprasīt datu pārzinim nekavējoties dzēst jūsu personas datus, un datu pārzinim ir pienākums nekavējoties dzēst šos datus, ja ir spēkā kāds no šiem iemesliem:

 • Jūsu personas dati vairs nav nepieciešami      mērķiem, kādiem tie tika apkopoti vai kā citādi apstrādāti.

  Jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta datu apstrāde, atbilstoši VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktam vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktam, un šādai datu apstrādei nav cita tiesiska pamata.

 • Jūs iebilstat pret datu apstrādi atbilstoši VDAR 21. panta 1. punktam, un šādai datu apstrādei nav prioritāru likumīgu iemeslu, vai arī iebilstat pret apstrādi atbilstoši VDAR 21. panta 2. punktam.

 • Jūsu personas dati ir apstrādāti nelikumīgi.

 • Jūsu personas datu dzēšana ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskās saistības atbilstoši Savienības vai dalībvalstu tiesību aktiem, kam pakļauts datu pārzinis.

 • Jūsu personas dati ir apkopoti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti saskaņā ar VDAR 8. panta 1. punktu.

Informācija trešajām pusēm

Ja datu pārzinis ir publiskojis ar jums saistītus personas datus un tam ir pienākums tos dzēst atbilstoši VDAR 17. panta 1. punktam, tā, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas un ieviešanas izmaksas, veic atbilstošus pasākumus, tostarp tehniska rakstura pasākumus, lai informētu par datu apstrādi atbildīgās personas, ka jūs kā datu subjekts esat pieprasījis dzēst visas saites uz šiem personas datiem vai šo personas datu kopijas vai replikācijas.

Izņēmuma gadījumi

Tiesības uz dzēšanu nepastāv, ja datu apstrāde ir nepieciešama:

 • lai īstenotu tiesības uz vārda un informācijas brīvību;

 • lai izpildītu juridiskās saistības attiecībā uz datu apstrādi saskaņā ar Savienības vai dalībvalstu tiesību aktiem, kam pakļauts datu pārzinis, vai lai veiktu uzdevumu, kas ir sabiedrības interesēs, vai īstenotu valsts pilnvaras, kas piešķirtas datu pārzinim;

 • sabiedrības interešu dēļ sabiedrības veselības jomā atbilstoši VDAR 9. panta 2. punkta h) un i) apakšpunktam un 9. panta 3. punktam;

 • sabiedrības interešu dēļ arhivēšanas nolūkos, zinātniskās vai vēsturiskās pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos atbilstoši VDAR 89. panta 1. punktam, ciktāl a) apakšpunktā minētās tiesības padara neiespējamu šo datu apstrādes mērķu īstenošanu vai nopietni to ierobežo;

 • lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

e) Tiesības uz informēšanu

Ja esat vērsies pie datu pārziņa par datu labošanu, dzēšanu vai datu apstrādes ierobežošanu, tam ir pienākums informēt visus saņēmējus, kam ir atklāti jūsu personas dati, par šo datu labošanu vai dzēšanu vai datu apstrādes ierobežošanu, ja vien tas neizrādās neiespējami vai neprasa nesamērīgas pūles.

Jums ir tiesības saņemt informāciju no datu pārziņa par šiem saņēmējiem.

f) Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības saņemt datu pārzinim sniegtos personas datus strukturētā, plaši izplatītā un mašīnlasāmā formātā. Turklāt jums ir tiesības nodot šos datus citam datu pārzinim, netraucējot par šo personas datu sniegšanu atbildīgo datu pārzini, ar nosacījumu, ka:

 • datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu atbilstoši VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktam vai VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktam vai līgumu atbilstoši VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktam; un

 • datu apstrāde tiek veikta, izmantojot automatizētas procedūras.

Izmantojot šīs tiesības, jums ir arī tiesības pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu nodoti no viena datu pārziņa citam datu pārzinim, ciktāl tas ir tehniski iespējams. Šīs darbības nedrīkst ierobežot citu personu brīvības un tiesības.

Tiesības uz datu pārnesamību neattiecas uz tādu personas datu apstrādi, kas nepieciešama, lai veiktu uzdevumu sabiedrības interesēs vai lai īstenotu valsts pilnvaras, kas piešķirtas datu pārzinim.

g) Tiesības iebilst

Ņemot vērā jūsu konkrēto situāciju, jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi atbilstoši VDAR 6. panta 1. punkta e) vai f) apakšpunktam; tas attiecas arī uz profilēšanu, kuras pamatā ir šie noteikumi.

Datu pārzinis vairs neapstrādās jūsu personas datus, ja vien tam nav pārliecinošu leģitīmu iemeslu šādas apstrādes veikšanai, kas dominē pār jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ja šāda apstrāde nepieciešama, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskā     s prasības.

Ja jūsu personas dati tiek apstrādāti, lai pa pastu nosūtītu reklāmas, jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi šāda tiešā mārketinga nolūkā; tas attiecas arī uz profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešo mārketingu.

Ja iebilstat pret datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkā, jūsu personas dati vairs netiks apstrādāti šiem mērķiem.

Saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanu (neatkarīgi no Direktīvas 2002/58/EK) jums ir iespēja izmantot savas tiesības iebilstot      pret datu apstrādi ar automatizētu procedūru starpniecību, kurās izmantoti tehniski risinājumi.

Ņemot vērā jūsu konkrēto situāciju, jums kā datu subjektam ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi zinātniskas vai vēsturiskas pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos atbilstoši 89. panta 1. punktam, ja vien šāda datu apstrāde nav nepieciešama sabiedrības interesēs esoša uzdevuma izpildei.

Ja vēlaties izmantot savas atteikuma vai iebilduma tiesības, varat vienkārši nosūtīt e-pastu uz adresi datenschutz@dlr.de.

h) Tiesības atsaukt piešķirto piekrišanu atbilstoši VDAR 7. panta 3. punktam

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, un tas būs spēkā arī turpmāk. Piekrišanas atsaukšanas gadījumā mēs nekavējoties dzēsīsim attiecīgos datus, ja vien nav tiesiska pamata turpināt datu apstrādi bez piekrišanas. Piekrišanas atsaukšana neietekmē to datu apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu līdz tās atsaukšanas brīdim.

i) Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana

Jums ir tiesības netikt pakļautam tāda lēmuma pieņemšanai, kas balstīts tikai uz automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu, un rada jums juridiskas sekas vai kā citādi būtiski ietekmē jūs.

Tas neattiecas uz gadījumiem, kad šāds lēmums

 • ir nepieciešams, lai noslēgtu līgumu vai izpildītu līgumsaistības starp jums un datu pārzini,

 • pamatojoties uz Savienības vai dalībvalstu tiesību aktiem, kam pakļauts datu pārzinis, un šie tiesību akti ietver atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu jūsu tiesības un brīvības, kā arī jūsu likumīgās intereses, vai

 • arī tie tiek veikti ar jūsu nepārprotamu piekrišanu.

Tomēr šādi lēmumi nedrīkst būt balstīti uz īpašām personas datu kategorijām atbilstoši VDAR 9. panta 1. punktam, ja vien netiek piemērots VDAR 9. panta 2. punkta a) vai g) apakšpunkts un nav veikti atbilstoši pasākumi, lai aizsargātu jūsu tiesības un brīvības, kā arī jūsu likumīgās intereses.

Attiecībā uz 1) un 3) punktā minētajiem gadījumiem datu pārzinim jāveic atbilstoši pasākumi, lai aizsargātu jūsu tiesības un brīvības, kā arī jūsu likumīgās intereses, tostarp jānodrošina vismaz tiesības iejaukties, paust savu viedokli un apstrīdēt lēmumu.

j) Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē

Neietekmējot nekādus citus administratīvus vai tiesiskus aizsardzības līdzekļus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, jo īpaši jūsu dzīvesvietas, darbavietas vai iespējamā pārkāpuma valstī, ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde ir pretrunā ar VDAR.

Uzraudzības iestādei, kurai iesniegta sūdzība, jāinformē sūdzības iesniedzējs par sūdzības statusu un rezultātiem, tostarp par iespēju izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus atbilstoši VDAR 78. pantam.