DLR neemt de bescherming van persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij willen dat u weet wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij ze gebruiken. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt. Als geregistreerde vereniging naar Duits burgerlijk recht zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU en de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) evenals de Duitse wet op de gegevensbescherming bij digitale telecommunicatiediensten (TDDG). Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de gegevensbeschermingsvoorschriften zowel door ons als door externe dienstverleners worden nageleefd.

Wij wijzen erop dat het verzenden van gegevens via het internet (bijv. tijdens e-mailverkeer) veiligheidsrisico's kan inhouden. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Om redenen van veiligheid en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijken) wordt er voor deze website gebruik gemaakt van SSL-, dan wel TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen aan de tekenreeks 'https://' en aan het icoontje met het slot in uw adresbalk.

Als de SSL- dan wel TLS-versleuteling actief is, kunnen derden de gegevens niet lezen die u aan ons toestuurt.

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke in de zin van Basisverordening gegevensbescherming en andere nationale wetgeving op de privacybescherming van de lidstaten en andere bepalingen omtrent privacybescherming is
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
Linder Höhe
51147 Cologne
Telefoon: +49 2203 601-0
E-mail: datenschutz@dlr.de
WWW: https://www.dlr.de

Voor het beheer van de website plastic-pirates.dlr-pt.de zijn bovendien ook de volgende externe dienstverleners verantwoordelijk die in opdracht van DLR persoonsgegevens verwerken:

Austria

Institut für Abfallwirtschaft | Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt  
Universität für Bodenkultur Wien, Austria
1190 Wien | Muthgasse 107/3.Stock

Arbeitsgruppe Citizen Science | Institut für Zoologie  
Universität für Bodenkultur Wien, Austria
1180 Wien | Gregor-Mendel-Straße 33

Belgium

Flanders Marine Institute (Vlaams Instituut voor de Zee – VLIZ)
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende, Belgium

Germany

Ecologic Institut
Pfalzburger Straße 43/44
10717 Berlin, Germany

Kieler Forschungswerkstatt
Am Botanischen Garten 16i i
24118 Kiel, Germany

Bulgaria

Burgas Free University
62, “San Stefano” Bul, Burgas 8001, Bulgaria

Institute of Oceanology “Fridtjof Nansen” at the Bulgarian Academy of Sciences
40, “Parvi May” Str., Varna 9000, Bulgaria

Greece

The Hellenic Centre for Marine Research (HCMR)
46,7 km Athens Sounio ave.
P.O. Box 712
P.C. 19013 Anavyssos
Attiki Greece

Hungary

Express Innovation Agency
1077 Budapest, Wesselényi u 16, Hungary

Italy

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (DSSTTA)
Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma, Italy

Legambiente APS
via Salaria 403, 00199 Roma, Italy

Associazione Ambientalista Marevivo Onlus
Lungotevere Arnaldo da Brescia | Scalo de Pinedo
00196 Roma, Italy

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Piazzale Aldo Moro, 7
00185 Roma, Italy

Lithuania

LINEŠA – Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra
Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius, Lithuania

Latvia

Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Voleru iela 4, LV-1007, Rīga, Latvija

FEE LATVIA – Foundation for Environmental Education
Lapu iela 17, 2.stāvā, Rīga, LV-1002, Latvija

Portugal

CCMAR – Centro de Ciências do Mar do Algarve
University of Algarve
Gambelas Campus
Building 7 (FCMA)
8005 - 139 Faro, Portugal

Ciência Viva
Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva
Largo José Mariano Gago n.º1
Parque das Nações
1990-073 Lisboa, Portugal

CIIMAR
Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões
Av. General Norton de Matos S/N
4450-208 Matosinhos, Portugal

MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente
Polo da Mitra, Universidade de Évora
Apartado 94, 7002-554 Évora, Portugal

Slovenia

National Institute of Biology
Večna pot 111
1000 Ljubljana, Slovenia

Ekologi brez meja – Ecologists without borders
Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana, Slovenia

Institut za Vode Republike Slovenije – Institute for Water of the Republic of Slovenia
Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenia

Nationalni Institut za Biologijo – National Institute of Biology
Večna pot 121, 1000 Ljubljana, Slovenia

Spain

Institute of Environmental Assessment and Water Research
Pedralbes Universitary Campus, Spain
08034 Barcelona | C. Jordi Girona, 18-26

Fundación Oxígeno | Spain
09001 Burgos | Avenida Costa Rica, 150

Technological Centre in Biodiversity, Ecology and Environmental and Food Technology (BETA Technological Center)
Futurlab - Can Baumann, Spain
08500 Vic | Ctra de Roda 70

Universidad de Burgos
University of Burgos, Spain
09001 Burgos | Despacho 75

II. Naam en adres van de medewerker belast met het privacybeleid

De medewerker die verantwoordelijk is voor de bescherming persoonsgegevens is:
Uwe Gorschütz, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V., Linder Höhe, 51147 Köln
E-mail: datenschutz@dlr.de

III. Definitie van termen

In overeenstemming met de Basisverordening gegevensbescherming en de Duitse federale wet op de gegevensbescherming gebruiken wij in deze privacyverklaring, onder meer, de volgende termen:

1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens omvat alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna te noemen 'betrokkene'). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect, in het bijzonder door koppeling aan een kenmerk zoals een naam, volgnummer, gegevens omtrent locatie, online kenmerk of door een of meerdere bijzondere kenmerken, die een fysieke, fysiologische, genetische, economische, culturele of maatschappelijke identiteit van deze natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen, kan worden geïdentificeerd.

2. Betrokkene

Een betrokkene is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, van wie de persoonsgegevens zijn verwerkt door de medewerker die verantwoordelijke is voor de verwerking.

3. Verwerking

De verwerking is iedere procedure, al of niet met behulp van geautomatiseerde processen, of iedere reeks van procedures in samenhang met persoonsgegevens, zoals verzamelen, registreren, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, oproepen, gebruiken, openbaar maken door overdracht of iedere andere vorm van beschikbaar maken, vergelijken of koppelen, beperken, wissen of vernietigen.

4. Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking heeft betrekking op het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de beperking van toekomstig gebruik.

5. Profilering

Profilering heeft betrekking op iedere soort geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, in die zin dat persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te beoordelen, met name als het gaat om aspecten met betrekking tot arbeidsprestatie, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, verblijfsplaats of verhuizing te analyseren of te voorspellen.

6. Pseudonimiseren

Pseudonimiseren is de verwerking van persoonsgegevens op een dusdanige wijze dat de persoonsgegevens zonder aanvullende informatie niet meer toegewezen kunnen worden aan een bepaalde betrokkene, voor zover deze aanvullende informatie separaat bewaard wordt, waarvoor technische en organisatorische maatregelen gelden die verzekeren dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen.

7. Verantwoordelijke, of verantwoordelijke voor de verwerking

Verantwoordelijke, of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, overheid, instelling of andere organisatie die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als de doeleinden van en de middelen voor deze verwerking zijn vastgelegd in de wetgeving van de EU of van de lidstaten, zo kunnen de verantwoordelijke, dan wel de criteria voor zijn aanstelling worden vastgesteld volgens Europees recht dan wel nationaal recht van de lidstaten.

8. Verwerker van de opdracht

Een verwerker van de opdracht is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, overheid, instelling of een andere organisatie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke.

9. Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, overheid, instelling of andere organisatie, aan wie persoonsgegevens kenbaar worden gemaakt, onafhankelijk van het feit of het daarbij al dan niet gaat om een derde. Overheden, die in het kader van een bepaalde opdracht tot onderzoek volgens Europees recht of het recht van de lidstaten mogelijkerwijze persoonsgegevens ontvangen, zijn evenwel geen ontvangers.

10. Derden

Derden zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, overheden, instellingen of andere organisaties, afgezien van de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker van de opdracht en de personen die gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker van de opdracht.

11. Instemming

Instemming is elke wilsuiting in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige rechtshandeling die door de betrokkene voor het specifieke geval vrijwillig, op geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze wordt gedaan en waarmee de betrokkene te kennen geeft dat hij met de verwerking van zijn persoonsgegevens instemt.

IV. Algemene opmerkingen met betrekking tot de gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is om een functionerende website, als ook onze inhoud en diensten te kunnen aanbieden. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt overwegend alleen plaats als de gebruikers hiermee instemmen. Met uitzondering van gevallen waarin een voorafgaande instemming om praktische redenen niet mogelijk is en wettelijke voorschriften de gegevensverwerking toestaan.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene vragen, dient Art.6, lid 1, sub a van de Europese verordening voor de bescherming van persoonsgegevens (AVG) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens, die nodig zijn voor de vervulling van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is, dient Art. 6, lid 1, sub b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor de verwerking die nodig is voor de vervulling van plichten die voorafgaan aan de overeenkomst.

Voor zover een verwerking van persoonsgegevens nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waaraan ons onderzoekcentrum moet voldoen, dient Art. 6, lid 1, sub c AVG als rechtsgrondslag.

Voor het geval dat eventuele vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient Art. 6, lid 1, sub d AVG als rechtsgrondslag.

Als de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van een gerechtigd belang van ons onderzoekcentrum of van een derde en wegen de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder dan het eerstgenoemde belang, dient Art. 6, lid 1, sub f AVG als rechtsgrondslag.

3. Wissen van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer bestaat. De bewaartermijn kan langer zijn als dit door de Europese wetgever of door nationale wetgevers voorzien werd in Europese verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke moet voldoen. Blokkering of wissen van gegevens vindt ook dan plaats als een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, hetzij het noodzakelijk is de gegevens te bewaren om een overeenkomst te kunnen afsluiten dan wel anderszins te vervullen.

V. Informatie over doorgeven van gegevens naar de Verenigde Staten van Amerika en overige derde landen

Wij maken, onder meer, gebruik van tools van ondernemingen die gevestigd zijn in de VS of andere landen die qua privacybescherming niet als veilig gelden. Als deze tools geactiveerd zijn, kunnen uw persoonsgegevens aan deze landen worden doorgegeven en daar worden verwerkt. Wij wijzen erop dat in deze landen geen niveau van privacybescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met het niveau in de EU. Amerikaanse ondernemingen zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens door te geven aan veiligheidsdiensten zonder dat u dit als betrokkene juridisch kunt aanvechten. Het kan dan ook niet worden uitgesloten dat Amerikaanse overheden (bijv. geheime diensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevinden, gebruiken voor doeleinden van bewaking, evaluatie en permanent opslag. Wij kunnen op deze activiteiten van verwerking geen invloed uitoefenen.

VI. Serverlogbestanden

De provider van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch aan ons toestuurt. Dit zijn:

 • type en versie van de browser
 • besturingssysteem dat in gebruik is
 • verwijzings URL
 • hostnaam van de computer die toegang heeft
 • tijd van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze data worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De registratie van deze gegevens vindt plaats op de grondslag van Art. 6 lid 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch storingsvrije weergave en optimalisatie van zijn website en hiertoe moeten serverlogbestanden worden opgemaakt.

VII. Cookies

Onze websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aanrichten aan uw eindapparatuur. Ze worden of tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies), of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat geïnstalleerd. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparatuur aanwezig tot u ze zelf wist of tot uw webbrowser deze cookies automatisch wist.

Deels kunnen cookies ook door derde ondernemingen op uw eindapparatuur worden opgeslagen tijdens een bezoek aan onze websites (third-party cookies). Met deze cookies kunnen wij of u gebruik maken van bepaalde diensten van derde ondernemingen (bijv. cookies voor de afwikkeling van betaaldiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde functies van websites zonder cookies niet goed zouden werken (bijv. de functie van het winkelmandje of de weergave van video's). Andere cookies dienen voor de analyse van het gedrag van gebruikers of om reclame te tonen.

Cookies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de elektronische communicatie (noodzakelijke cookies) of voor de beschikbaarstelling van bepaalde, door u gewenste functionaliteiten (functionele cookies, bijv. voor de functie van het winkelmandje) of voor de optimalisatie van de website (bijv. cookies om de aantallen bezoekers aan de website te meten), worden op de rechtsgrondslag van Art. 6 lid 1 sub f AVG opgeslagen, voor zover geen andere rechtsgrondslag wordt genoemd. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor een technisch ongestoorde en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Voor zover instemming wordt gevraagd voor het opslaan van cookies, vindt de opslag van deze cookies alleen plaats op grondslag van deze instemming (Art. 6 lid 1 sub a AVG); de instemming kan te allen tijde worden herroepen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de plaatsing van cookies en
cookies alleen in bepaalde gevallen toestaan, de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch wissen van de cookies bij het afsluiten van de browser activeren. Bij deactivering van cookies, kan het functioneren van deze website aan beperkingen onderhevig zijn.

Voor zover cookies van derden of voor doeleinden van analyse worden gebruikt, wordt u hierover apart geïnformeerd als onderdeel van deze privacyverklaring en eventueel zult u om instemming worden gevraagd.

Instemming via Drupal-Contrib-module

VIII. Contact

Als u ons vragen toestuurt via het contactformulier, worden uw gegevens in het contactformulier, inclusief de door u aangegeven contactgegevens voor de verwerking van de vraag en eventuele vervolgvragen door ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw instemming door.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op de rechtsgrondslag van Art. 6 lid 6 sub b AVG, voor zover uw vraag samenhangt met de vervulling van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons gerechtvaardigde belang aan een effectieve verwerking van vragen die aan ons worden gesteld (Art. 6 lid 1 sub f AVG) of op instemming (Art. 6 lid 1 sub a AVG) voor zover deze werd gevraagd.

De gegevens die u hebt vermeld in het contactformulier blijven bij ons bewaard tot u ons opdraagt deze te wissen,
uw instemming tot opslag herroept of wanneer het doel voor de opslag van gegevens niet meer van toepassing is (bijv. na de afsluiting van de verwerking van uw vraag). Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen, blijven onverlet.

Vragen via e-mail, per telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw vraag inclusief alle
erin voorkomende persoonsgegevens (naam, vraag) ter verwerking van uw verzoek bij ons (of bij de nationale partner (zie ook contacten)) opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens geven wij niet zonder uw instemming door.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op de rechtsgrondslag van Art. 6 lid 6 sub b AVG, voor zover uw vraag samenhangt met de vervulling van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons gerechtvaardigde belang bij een effectieve verwerking van vragen die aan ons worden gesteld (Art. 6 lid 1 sub f ABG) of op instemming (Art. 6 lid 1 sub a AVG) voor zover deze werd gevraagd.

De gegevens die u hebt vermeld in het contactformulier blijven bij ons bewaard tot u ons opdraagt deze te wissen,
uw instemming tot opslag herroept of wanneer het doel voor de opslag van gegevens niet meer van toepassing is (bijv. na de afsluiting van de verwerking van uw vraag). Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder wettelijk bewaartermijnen, blijven onverlet.

IX. Nieuwsbrief

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die wij op de website aanbieden, hebben wij uw e-mailadres nodig en informatie waarmee wij kunnen nagaan of dit daadwerkelijk uw e-mailadres is en dat u instemt met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens hoeven niet te worden verstrekt, tenzij dit gebeurt op basis van vrijwilligheid.

Rechtsgrondslag
De gegevensverwerking vindt plaats op de rechtsgrondslag van uw instemming (Art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt deze instemming te allen tijde herroepen. De rechtmatigheid van de procedure voor de gegevensverwerking die reeds plaatsgevonden heeft, blijft onverlet.

Duur van de opslag
De gegevens die u aan ons heeft verstrekt voor toezending van de nieuwsbrief, worden door ons , dan wel door de dienstverlener voor de nieuwsbrief, bewaard tot u het abonnement op de nieuwsbrief opzegt. Na opzegging van het abonnement op de nieuwsbrief worden de gegevens uit de adressenlijst voor de nieuwsbrief verwijderd. Gegevens die voor andere doeleinden door ons opgeslagen zijn, blijven onverlet.

Ontwerp
De lay-out van de nieuwsbrief is gemaakt met de open source software van MOSAICO.io. De afbeeldingen van de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van MOSAICO.io en worden daarvandaan gedownload op verzoek van de gebruiker. MOSAICO.io is een e-mail builder van het Italiaanse marketingbedrijf VOXmail.it.

Void Labs Snc
via San Martino, 103/49
48018 Faenza (RA)

Als u van de adressenlijst voor de nieuwsbrief bent geschrapt, wordt uw e-mailadres bij ons, dan wel bij de dienstverlener voor de nieuwsbrief, eventueel opgeslagen op een blacklist, voor zover dit noodzakelijk is om toekomstige e-mails te blokkeren. De gegevens op de blacklist worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit is zowel in uw belang, alsook ook in ons belang om te voldoen aan wettelijke voorschriften voor het versturen van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 lid 1 sub f AVG). De opslag op de blacklist is niet begrensd qua tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag, voor zover uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigde belang.

X. Sociale media plug-ins met Shariff

Op deze website wordt gebruik gemaakt van plug-ins van sociale media.
Gewoonlijk kunt u de plug-ins herkennen aan de logo's van de sociale media. Ter verzekering van de
privacybescherming op deze website maken wij gebruik van deze plug-ins in combinatie met de zogenaamde 'Shariff'-toepassing. Deze toepassing voorkomt dat de plug-ins die in de website zijn geïntegreerd al bij het begin van een bezoek aan de site gegevens doorgeeft naar aanbieders.

Pas als u een plug-in activeert door op de interface te klikken die erbij hoort, wordt er een directe verbinding gemaakt met de servers van aanbieders (opt-in). Zodra u de plug-in activeert, ontvangen aanbieders de informatie dat u met uw IP-adres de website hebt bezocht.

Als u gelijktijdig in een account bij een van de sociale media (bijv. op Facebook) bent ingelogd, kan de aanbieder het bezoek aan deze website onderbrengen bij uw gebruikersaccount.
Het activeren van een plug-in komt overeen met instemming geven in de zin van Art. 6 lid 1 sub a AVG. Met deze toestemming kunt u te allen tijde met uitwerking voor de toekomst herroepen.

Facebook plug-ins (like & share button)

Plug-ins van het sociale netwerk Facebook zijn in deze website geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.
De geregistreerde gegevens worden volgens Facebook ook doorgegeven naar de Verenigde Staten en naar andere derde landen.

U kunt de plug-ins van Facebook herkennen aan het Facebook-logo of de 'like-button' ('Vind ik leuk') op deze website. Een overzicht van de plug-ins van Facebook kunt u vinden op:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Als u deze website bezoekt, wordt uw browser via de plug-in rechtstreeks verbonden met de server van Facebook. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres deze website hebt bezocht. Als u op de 'like-button' van Facebook klikt, terwijl u bent ingelogd op uw Facebook account, kunt u de inhouden van deze website met uw Facebook profiel linken. Zo kan Facebook uw bezoek aan deze website met uw gebruikersaccount verbinden. Wij wijzen erop dat wij als aanbieders van deze pagina's geen informatie over de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan van Facebook ontvangen. Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op:
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan deze website verbindt met uw gebruikersaccount bij Facebook, moet u zich op uw gebruikersaccount bij Facebook uitloggen.
Het gebruik van de Facebook plug-ins vindt plaats op de grondslag van Art. 6 lid 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid bij de sociale media. Voor zover instemming wordt gevraagd voor het opslaan van cookies, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grondslag van Art. 6 lid 1 sub a AVG; de instemming kan te allen tijde worden herroepen. Voor zover met de hier beschreven tools persoonsgegevens op onze website worden verzameld en doorgegeven aan Facebook, zijn wij samen met Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens (Art. 26 AVG).

Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid blijft uitsluitend beperkt tot het verzamelen van gegevens en doorgifte aan Facebook. De verwerking na doorgifte door Facebook maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk dragen, zijn vastgelegd in een gezamenlijke overeenkomst voor de verwerking. De tekst van de overeenkomst vindt u op:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Volgens deze overeenkomst zijn wij ervoor verantwoordelijk informatie te verschaffen over gegevensbescherming tijdens het gebruik van de Facebook tool en voor de implementatie van de tool op onze website die in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de veiligheid van hun producten conform de wetgeving inzake gegevensbescherming. De rechten van betrokkenen (bijv. verzoek om informatie) met het oog op de gegevens die door Facebook worden verwerkt, kunt u rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aanspraak door te geven aan Facebook.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie.
Bijzonderheden vindt u op:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en
https://www.facebook.com/policy.php.

Plug-in van Instagram

De functionaliteiten van de Instagram dienst maken deel uit van deze website. Deze functionaliteiten worden aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als u bent ingelogd via uw account bij Instagram, kunt u door te klikken op de button van Instagram de inhoud van deze website linken met uw profiel bij Instagram. Zo kan Instagram uw bezoek aan deze website met uw gebruikersaccount verbinden. Wij wijzen erop dat wij als aanbieders van deze pagina's geen informatie over de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan van Instagram ontvangen.

De opslag en analyse van deze gegevens vindt plaats op de grondslag van Art. 6 lid 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid bij de sociale media. Voor zover instemming wordt gevraagd voor het opslaan van cookies, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grondslag van Art. 6 lid 1 sub a AVG; de instemming kan te allen tijde worden herroepen.
Voor zover met de hier beschreven tools persoonsgegevens op onze website worden verzameld en worden doorgegeven aan Facebook, dan wel Instagram, zijn wij samen met Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens (Art. 26 AVG). Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid blijft uitsluitend beperkt tot het verzamelen van gegevens en doorgifte aan Facebook, dan wel Instagram. De verwerking na doorgifte door Facebook, dan wel Instagram maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk dragen, zijn vastgelegd in een gezamenlijke overeenkomst voor de verwerking. De tekst van de overeenkomst vindt u op:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Volgens deze overeenkomst zijn wij ervoor verantwoordelijk informatie te verschaffen over gegevensbescherming tijdens het gebruik van de tool van Facebook, dan wel Instagram en voor de implementatie van de tool op onze website die in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook, dan wel Instagram is verantwoordelijk voor de veiligheid van hun producten conform de wetgeving inzake gegevensbescherming. De rechten van betrokkenen (bijv. verzoek om informatie) met het oog op de gegevens die door Facebook , dan wel Instagram worden verwerkt, kunt u rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aanspraak door te geven aan Facebook.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie.

Bijzonderheden vindt u op:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://help.instagram.com/519522125107875 en
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Instagram op:
https://instagram.com/about/legal/privacy/

XI. Rechten van de betrokkene

Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en ten opzichte van de verantwoordelijke beschikt u over de volgende rechten:

a) Recht op informatie

Van de verantwoordelijke kunt u een bevestiging verlangen of er door ons persoonsgegevens worden verwerkt die op u van toepassing zijn.

Als er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u verlangen dat de verantwoordelijke uitsluitsel geeft over de volgende informatie:

 • de doeleinden waartoe de persoonsgegevens zijn verwerkt;
 • de categorieën persoonsgegevens die zijn verwerkt;
 • de ontvangers, dan wel de categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens bekend zijn gemaakt, of nog bekend gemaakt zullen worden;
 • de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, wanneer hierover geen concrete informatie beschikbaar is, criteria voor de vastlegging van de duur van de opslag;
 • het bestaan van een recht op correctie of wissen van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht van bezwaar tegen deze verwerking;
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende instantie;
 • alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene werden verzameld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, overeenkomstig Art. 22, leden 1 en 4 AVG en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over logica, reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
 • U hebt bovendien het recht informatie te verlangen of de persoonsgegevens die u betreffen in een derde land of aan een internationale organisatie worden doorgegeven. In deze context kunt u verlangen geïnformeerd te worden over gepaste garanties volgens Art. 46 AVG in samenhang met het doorgeven van gegevens.

De verantwoordelijke stelt een kopie ter beschikking van de verwerkte persoonsgegevens. Voor alle andere kopieën die u verlangt, kan de verantwoordelijke een gepaste onkostenvergoeding vragen in de vorm van administratiekosten. Als u de aanvraag elektronisch doet, moet de informatie in een gangbaar elektronisch formaat ter beschikking worden gesteld, voor zover niet anders is geregeld. Het recht op de ontvangst van een kopie volgens alinea 3 mag geen uitwerking hebben op de rechten en vrijheden van anderen.

b) Recht op correctie

Als betrokkene hebt u het recht van de verantwoordelijke een onmiddellijke correctie van uw persoonsgegevens te verlangen wanneer deze niet correct blijken te zijn. Rekening houdende met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht te verlangen dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld, ook met een aanvullende verklaring.

c) Recht op beperking van de verwerking

Op de volgende voorwaarden kunt een beperking verlangen van de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • als u de correctheid van uw persoonsgegevens aanvecht gedurende een periode die de verantwoordelijke in de gelegenheid stelt de correctheid van uw persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en u het wissen van uw persoonsgegevens van de hand wijst en in plaats daarvan beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens verlangt;
  de verantwoordelijke de persoonsgegevens voor doeleinden van verwerking niet langer nodig heeft, maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen, of
 • wanneer u bezwaar hebt aangetekend tegen de verwerking conform Art. 21 lid 1 AVG en het nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke opwegen tegen uw redenen.

Als de verwerking van de persoonsgegevens die u betreffen werd beperkt, mogen deze gegevens, afgezien van de opslag ervan, slechts worden verwerkt met uw toestemming of om verhaal te halen, ter uitoefening of verdediging van rechten of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of op gronden van een zwaarwegend openbaar belang van de Unie of een lidstaat.

Als de beperking van het gebruik op de hierboven vermelde voorwaarden werd beperkt, wordt u hierover geïnformeerd door de verantwoordelijke persoon , voordat de beperking wordt opgeheven.

d) Recht op vergetelheid

Plicht om gegevens te wissen

U kunt van de verantwoordelijke verlangen dat de persoonsgegevens die u betreffen onverwijld worden gewist. De verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onverwijld te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De persoonsgegevens die u betreffen zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden geregistreerd of op enige andere wijze werden verwerkt.

  U herroept uw toestemming waarop de verwerking volgens Art. 6, lid 1, sub a of Art. 9, lid 2, sub a AVG was gebaseerd en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

 • U tekent bezwaar aan volgens Art. 21, lid 1 AVG tegen de verwerking en er bestaan geen zwaarwegende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u tekent bezwaar aan tegen de verwerking volgens Art. 21, lid 2 AVG.

 • Er heeft een onrechtmatige verwerking plaatsgevo‘nden van uw persoonsgegevens.

 • Het wissen van de persoonsgegevens die u betreffen is noodzakelijk ter vervulling van een wettelijke verplichting onder de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.

 • De persoonsgegevens die u betreffen zijn geregistreerd met betrekking tot de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens Art. 8, lid 1 AVG.
   

Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en hij volgens art. 17, lid 1 AVG verplicht is deze te wissen, neemt hij, rekening houdende met de beschikbare technologie en kosten voor implementatie, passende maatregelen, ook van technische aard, om de personen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking en die de persoonsgegevens verwerken te informeren dat u als betrokkene het wissen hebt verlangd van alle links naar deze persoonsgegevens of van alle kopieën of replica's van deze persoonsgegevens.

Uitzonderingen

Een recht op vergetelheid bestaat niet als de verwerking vereist is

 • voor de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en het recht op informatie;
 • ter vervulling van een wettelijke verplichting die de verwerking volgens het recht van de Unie en de lidstaten, waaraan de verantwoordelijk is onderworpen, verlangt, of ter vervulling van een taak die in het algemeen belang is of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is opgedragen;
 • om redenen van algemeen belang met betrekking tot de volksgezondheid volgens Art. 9 lid 2 sub h en i en ook Art. 9 lid 3 AVG;
 • voor archiveringsdoeleinden die van algemeen belang zijn, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden volgens Art. 89 lid 1 AVG, voor zover het bij punt a) genoemde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig zou schaden, of
 • om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

e) Recht op informatie

Als u gebruik hebt gemaakt van uw recht op correctie, wissen of beperken van de verwerking ten opzichte van de verantwoordelijke, is deze verplicht alle ontvangers die inzage hebben gehad in de persoonsgegevens die u betreffen, deze correctie of wissen van de gegevens dan wel de beperking van de verwerking mede te delen, hetzij dit blijkt onmogelijk te zijn, of gepaard gaat met een onredelijke inspanning.

Ten opzichte van de verantwoordelijke hebt u het recht informatie te ontvangen over deze ontvangers.

f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht de persoonsgegevens die u betreffen en die u beschikbaar hebt gemaakt voor de verantwoordelijke, in een gestructureerd, gebruikelijk en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke, zonder belemmering door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld, voor zover

 • de verwerking berust op instemming volgens Art. 6 lid 1 sub a AVG, of Art. 9 lid 2 sub a AVG of op een overeenkomst volgens Art. 6 lid 1 sub b AVG en
 • de verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde procedures.

Als u gebruik maakt van dit recht, hebt u ook het recht dat de persoonsgegevens die u betreffen onverwijld door een verantwoordelijke persoon aan een andere verantwoordelijke persoon worden doorgegeven voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag niet van invloed zijn op de vrijheden en rechten van andere personen.

Het recht op de overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die voor de uitvoering van een taak noodzakelijk zijn, die van openbaar belang is of die het gevolg is van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verantwoordelijke persoon werd overgedragen.

g) Recht van bezwaar

U hebt het recht op gronden die verbonden zijn met uw situatie te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens als die plaatsvindt conform art. 6, lid 1, sub e of f AVG, Dit geldt ook voor profilering die berust op deze bepalingen.

De verantwoordelijke persoon verwerkt niet langer de persoonsgegevens die u betreffen, hetzij hij dwingende gronden ter bescherming voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking heeft tot doel het indienen, uitoefenen en verdedigen van wettelijke claims.

Als de persoonsgegevens die u betreffen worden verwerkt om direct mailings te versturen, hebt u het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen met het doel dergelijke reclame te verhinderen, dit geldt ook voor profileren, voor zover deze verband houdt met de direct mailings.

Als u bezwaar aantekent tegen de verwerking met direct mailings als doel, worden de persoonsgegevens die u betreffen niet langer voor dit doel verwerkt.

U heeft de mogelijkheid om in samenhang met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht de richtlijn 2002/58/EG, uw recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedures, waarbij technische specificaties worden toegepast.

Als betrokkene hebt u het recht, om redenen die blijken uit uw bijzondere situatie, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die plaats vindt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of om statistische doeleinden volgens Art. 89 lid 1, tenzij de verwerking noodzakelijk is ter vervulling van een taak van algemeen belang.

Het volstaatU kunt volstaan met om een e-mail aan: datenschutz@dlr.de te sturen om gebruik te maken van uw recht van bezwaar of herroeping.

h) Recht op herroeping van verleende instemming volgens Art. 7 lid 3 AVG

U hebt het recht een verleende toestemming met uitwerking voor de toekomst te allen tijde te herroepen. In het geval van herroeping zullen wij de gegevens onmiddellijk wissen, voor zover een verdere verwerking niet berust op een rechtsgrondslag die wissen onmogelijk maakt. De herroeping van toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de verleende toestemming tot het moment van herroepen onverlet.

i) Geautomatiseerde besluitvorming in afzonderlijke gevallen, met inbegrip van profilering

U hebt het recht niet onderworpen te zijn aan een besluit dat uitsluitend middels een geautomatiseerde procedure tot stand komt, met inbegrip van profilering, dat werkzaam is ten opzichte van u of dat u in soortgelijke wijze een aanzienlijke uitwerking voor u heeft.

 • voor de afsluiting of vervulling van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke noodzakelijk is,
 • op grond van wettelijke voorschriften van de Unie of de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, toelaatbaar is en deze wettelijke voorschriften gepaste voorzieningen bevatting ter verzekering van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, of
 • plaatsvindt met uw uitdrukkelijke instemming.

Echter, deze besluiten mogen niet zijn gebaseerd op bepaalde categorieën van persoonsgegevens volgens Art. 9, lid 1 AVG, voor zover niet Art. 9, lid 2, sub a of g AVG van kracht zijn en gepaste maatregelen werden getroffen voor de bescherming van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen.

Met het oog op de gevallen genoemd in (1) en (3) neemt de verantwoordelijke persoon gepaste maatregelen om de rechten en vrijheden en uw wettige belangen te beschermen, waartoe minimaal het recht behoort het ingrijpen te bewerkstelligen van een persoon van de kant van de verantwoordelijke persoon, het uiteenzetten van het eigen standpunt en op aanvechten van het besluit.

j) Recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

Ongeacht bestuursrechtelijke procedures of andere rechtsmiddelen, hebt u recht bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u verblijft, waar uw werkplek is of waar het vergrijp zich zou hebben voorgedaan, wanneer u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen strijdig is met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit, bij wie het bezwaar wordt aangetekend, informeert de klager over de stand van zaken van het bezwaar, met inbegrip van de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden volgens art. 78 AVG.