Družba DLR zelo resno obravnava varstvo osebnih podatkov. Želimo, da veste, kdaj shranjujemo katere podatke in kako jih uporabljamo. Ta izjava o varstvu podatkov pojasnjuje, katere podatke zbiramo in za kaj jih uporabljamo. Pojasnjuje tudi, kako in s kakšnim namenom se to počne. Kot registrirano združenje po nemškem civilnem pravu za nas veljajo določbe Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (DSGVO) in nemškega zveznega zakona o varstvu podatkov (BDSG) ter zakona o varstvu podatkov v telekomunikacijah in telekomunikacijskih medijih (TDDDG). Sprejeli smo tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotavljamo, da tako mi kot zunanji ponudniki storitev spoštujemo predpise o varstvu podatkov.

Opozarjamo, da ima lahko prenos podatkov prek interneta (npr. komunikacija prek e-pošte) varnostne vrzeli. Popolna zaščita podatkov pred dostopom tretjih oseb ni mogoča.

To spletno mesto iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa osebnih podatkov in drugih zaupnih vsebin (npr. naročil ali poizvedb odgovorni osebi) uporablja šifriranje SSL ali TLS. Šifrirano povezavo prepoznate po nizu "https://" in simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.

Če je aktivirano šifriranje SSL ali TLS, tretje osebe ne morejo prebrati podatkov, ki nam jih posredujete.

I. Ime in naslov odgovorne osebe

Odgovorna oseba v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov in drugih nacionalnih zakonov o varstvu podatkov držav članic ter drugih predpisov o varstvu podatkov je:
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
Linder Höhe
51147 Köln, Nemčija

Telefon: +49 2203 601-0
E-naslov: datenschutz@dlr.de
WWW: https://www.dlr.de

Za izvajanje spletnega mesta plastic-pirates.eu so odgovorni tudi naslednji ponudniki storitev, ki obdelujejo osebne podatke v imenu družbe DLR:

Austria

Institut für Abfallwirtschaft | Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt  
Universität für Bodenkultur Wien, Austria
1190 Wien | Muthgasse 107/3.Stock

Arbeitsgruppe Citizen Science | Institut für Zoologie  
Universität für Bodenkultur Wien, Austria
1180 Wien | Gregor-Mendel-Straße 33

Belgium

Flanders Marine Institute (Vlaams Instituut voor de Zee – VLIZ)
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende, Belgium

Germany

Ecologic Institut
Pfalzburger Straße 43/44
10717 Berlin, Germany

Kieler Forschungswerkstatt
Am Botanischen Garten 16i i
24118 Kiel, Germany

Bulgaria

Burgas Free University
62, “San Stefano” Bul, Burgas 8001, Bulgaria

Institute of Oceanology “Fridtjof Nansen” at the Bulgarian Academy of Sciences
40, “Parvi May” Str., Varna 9000, Bulgaria

Greece

The Hellenic Centre for Marine Research (HCMR)
46,7 km Athens Sounio ave.
P.O. Box 712
P.C. 19013 Anavyssos
Attiki Greece

Hungary

Express Innovation Agency
1077 Budapest, Wesselényi u 16, Hungary

Italy

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (DSSTTA)
Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma, Italy

Legambiente APS
via Salaria 403, 00199 Roma, Italy

Associazione Ambientalista Marevivo Onlus
Lungotevere Arnaldo da Brescia | Scalo de Pinedo
00196 Roma, Italy

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Piazzale Aldo Moro, 7
00185 Roma, Italy

Lithuania

LINEŠA – Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra
Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius, Lithuania

Latvia

Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Voleru iela 4, LV-1007, Rīga, Latvija

FEE LATVIA – Foundation for Environmental Education
Lapu iela 17, 2.stāvā, Rīga, LV-1002, Latvija

Portugal

CCMAR – Centro de Ciências do Mar do Algarve
University of Algarve
Gambelas Campus
Building 7 (FCMA)
8005 - 139 Faro, Portugal

Ciência Viva
Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva
Largo José Mariano Gago n.º1
Parque das Nações
1990-073 Lisboa, Portugal

CIIMAR
Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões
Av. General Norton de Matos S/N
4450-208 Matosinhos, Portugal

MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente
Polo da Mitra, Universidade de Évora
Apartado 94, 7002-554 Évora, Portugal

Slovenia

National Institute of Biology
Večna pot 111
1000 Ljubljana, Slovenia

Ekologi brez meja – Ecologists without borders
Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana, Slovenia

Institut za Vode Republike Slovenije – Institute for Water of the Republic of Slovenia
Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenia

Nationalni Institut za Biologijo – National Institute of Biology
Večna pot 121, 1000 Ljubljana, Slovenia

Spain

Institute of Environmental Assessment and Water Research
Pedralbes Universitary Campus, Spain
08034 Barcelona | C. Jordi Girona, 18-26

Fundación Oxígeno | Spain
09001 Burgos | Avenida Costa Rica, 150

Technological Centre in Biodiversity, Ecology and Environmental and Food Technology (BETA Technological Center)
Futurlab - Can Baumann, Spain
08500 Vic | Ctra de Roda 70

Universidad de Burgos
University of Burgos, Spain
09001 Burgos | Despacho 75

II. Ime in naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri upravljavcu podatkov je:
Uwe Gorschütz, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V., Linder Höhe, 51147 Köln, Nemčija
E-naslov: datenschutz@dlr.de

III. Opredelitve pojmov

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in Zveznim zakonom o varstvu podatkov v tem pravilniku o zasebnosti med drugim uporabljamo naslednje izraze:

1. Osebni podatki

Osebni podatki pomenijo vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki). Fizična oseba, ki jo je mogoče identificirati, je oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali na enega ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

2. Zadevna oseba

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako določeno ali določljivo fizično osebo, katere osebne podatke obdeluje upravljavec.

3. Obdelava

Obdelava je vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki z avtomatskimi sredstvi ali brez njih, kot so zbiranje, zapisovanje, urejanje, arhiviranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, razširjanje ali drugo dajanje na voljo, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, brisanje ali uničenje.

4. Omejitev obdelave

Omejitev obdelave je označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom, da se omeji njihova prihodnja obdelava.

5. Profiliranje

Profiliranje je vsaka oblika avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, pri kateri se ti osebni podatki uporabljajo za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali napovedovanje vidikov v zvezi z uspešnostjo pri delu, ekonomskim položajem, zdravjem, osebnimi preferencami, interesi, zanesljivostjo, vedenjem, lokacijo ali spremembo lokacije tega posameznika.

6. Pseudonimizacija

Psevdonimizacija je obdelava osebnih podatkov tako, da osebnih podatkov ni več mogoče pripisati določenemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, brez uporabe dodatnih informacij, pod pogojem, da se te dodatne informacije hranijo ločeno ter da zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi, ki zagotavljajo, da se osebni podatki ne pripišejo določeni ali določljivi fizični osebi.

7. Upravljavec ali oseba, odgovorna za obdelavo

Upravljavec ali oseba, odgovorna za obdelavo, je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov. Če namene in sredstva take obdelave določa pravo Unije ali države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo v pravu Unije ali države članice.

8. Procesor

Obdelovalec pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

9. Sprejemnik

Prejemnik je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki se mu razkrijejo osebni podatki, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Vendar se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posebne preiskovalne naloge v skladu s pravom Unije ali države članice, ne štejejo za prejemnike.

10. Tretji

Tretja oseba pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposredno odgovornostjo upravljavca ali obdelovalca.

11. Soglasje

Privolitev pomeni vsako prostovoljno, konkretno in zavestno izraženo željo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v obliki izjave ali drugega nedvoumnega pritrdilnega dejanja, s katerim posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izrazi svoje soglasje z obdelavo osebnih podatkov v zvezi z njim.

IV. Splošne informacije o obdelavi podatkov

1. Obseg obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke naših uporabnikov načeloma obdelujemo le, če je to potrebno za zagotavljanje funkcionalne spletne strani ter naših vsebin in storitev. Obdelava osebnih podatkov naših uporabnikov se redno izvaja le s privolitvijo uporabnika. Izjema velja v primerih, ko pridobitev predhodne privolitve zaradi dejanskih razlogov ni mogoča in je obdelava podatkov dovoljena na podlagi pravnih predpisov.

2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Če za postopke obdelave, ki vključujejo osebne podatke, pridobimo privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je pravna podlaga člen 6(1)(a) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR).

Pri obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je pravna podlaga člen 6(1)(b) DSGVO. To velja tudi za postopke obdelave, ki so potrebni za izvajanje predpogodbenih ukrepov.

Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnitev pravne obveznosti, ki velja za naš raziskovalni center, je pravna podlaga člen 6(1)(c) DSGVO.

Če je zaradi življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe potrebna obdelava osebnih podatkov, je pravna podlaga člen 6(1)(d) DSGVO.

Če je obdelava potrebna za zaščito zakonitega interesa našega raziskovalnega centra ali tretje osebe in interesi, temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne prevladajo nad prvim navedenim interesom, je pravna podlaga za obdelavo člen 6(1)(f) DSGVO.

3. Izbris podatkov in obdobje shranjevanja

Osebni podatki posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se izbrišejo ali blokirajo takoj, ko namen shranjevanja ni več aktualen. Hranjenje se lahko izvaja tudi, če je tako določil evropski ali nacionalni zakonodajalec v predpisih, zakonih ali drugih določbah Unije, ki veljajo za odgovorno osebo. Podatki bodo blokirani ali izbrisani tudi, če se izteče obdobje hrambe, ki ga določajo zgoraj navedeni standardi, razen če je nadaljnja hramba podatkov potrebna za sklenitev ali izpolnitev pogodbe.

V. Opomba o prenosu podatkov v ZDA in druge tretje države

Med drugim uporabljamo orodja podjetij s sedežem v ZDA ali drugih tretjih državah, ki v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov niso varna. Če so ta orodja aktivna, se lahko vaši osebni podatki prenesejo v te tretje države in se tam obdelujejo. Poudarjamo, da v teh državah ni mogoče zagotoviti ravni varstva podatkov, ki bi bila primerljiva z EU. Ameriška podjetja morajo na primer osebne podatke posredovati varnostnim organom, ne da bi vi kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko proti temu pravno ukrepali. Zato ni izključeno, da ameriški organi (npr. obveščevalne službe) obdelujejo, ocenjujejo in trajno shranjujejo vaše podatke, ki se nahajajo na ameriških strežnikih, za namene spremljanja. Na te dejavnosti obdelave nimamo vpliva.

VI. Dnevniške datoteke strežnika

Ponudnik strani samodejno zbira in shranjuje informacije v tako imenovanih strežniških dnevniških datotekah, ki nam jih vaš brskalnik samodejno posreduje. To so:

 • Vrsta in različica brskalnika
 • Uporabljeni operacijski sistem
 • URL preusmerjevalca
 • Ime gostitelja računalnika, do katerega dostopate
 • Čas strežniške zahteve
 • Naslov IP

Ti podatki niso združeni z drugimi viri podatkov.

Zbiranje teh podatkov temelji na členu 6(1)(f) DSGVO. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za tehnično brezhibno predstavitev in optimizacijo svojega spletnega mesta - v ta namen je treba zbirati dnevniške datoteke strežnika.

VII. Piškotki

Naše spletne strani uporabljajo tako imenovane "piškotke". Piškotki so majhne besedilne datoteke in ne povzročajo nobene škode na vaši terminalski napravi. V vaši končni napravi so shranjeni začasno za čas trajanja seje (sejni piškotki) ali trajno (trajni piškotki). Sejni piškotki se samodejno izbrišejo ob koncu vašega obiska. Trajni piškotki ostanejo shranjeni v vaši končni napravi, dokler jih ne izbrišete sami ali dokler jih samodejno ne izbriše spletni brskalnik.

V nekaterih primerih se lahko ob vstopu na naše spletno mesto v vašo končno napravo shranijo tudi piškotki podjetij tretjih oseb (piškotki tretjih oseb). Ti nam ali vam omogočajo uporabo določenih storitev podjetja tretje osebe (npr. piškotki za obdelavo plačilnih storitev).

Piškotki imajo različne funkcije. Številni piškotki so tehnično nujni, saj so določeni funkcije spletnega mesta brez njih ne bi delovale (npr. funkcija nakupovalne košarice ali prikaz videoposnetkov). Drugi piškotki se uporabljajo za ocenjevanje vedenja uporabnikov ali prikazovanje oglaševanja.

Piškotki, ki so potrebni za izvajanje postopka elektronske komunikacije (nujni piškotki) ali za zagotavljanje določenih funkcij, ki ste jih zahtevali (funkcionalni piškotki, npr. za funkcijo nakupovalne košarice), ali za optimizacijo spletnega mesta (npr. piškotki za merjenje obiskanosti spleta), se shranjujejo na podlagi člena 6(1)(f) DSGVO, razen če je navedena druga pravna podlaga. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za shranjevanje piškotkov za tehnično brezhibno in optimizirano zagotavljanje svojih storitev. Če je bilo zahtevano soglasje za shranjevanje piškotkov, shranjevanje zadevnih piškotkov temelji izključno na tem soglasju (člen 6(1)(a) DSGVO); soglasje lahko kadar koli prekličete.

Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o nameščanju piškotkov in dovoliti piškotke le v posameznih primerih, izključiti sprejemanje piškotkov za določene primere ali na splošno in aktivirati samodejno brisanje piškotkov ob zaprtju brskalnika. Če deaktivirate piškotke, je funkcionalnost tega spletnega mesta lahko omejena.

Če piškotke uporabljajo podjetja tretjih oseb ali za namene analize, vas bomo o tem posebej obvestili v okviru te izjave o varstvu podatkov in po potrebi zahtevali vaše soglasje.
Soglasje z modulom Drupal Contrib
https://www.drupal.org/project/eu_cookie_compliance

VIII. Pišite na

Če nam pošljete poizvedbe prek kontaktnega obrazca, bomo vaše podatke iz obrazca za poizvedbe, vključno z vašimi kontaktnimi podatki, shranili za namen obdelave vaše poizvedbe in v primeru nadaljnjih vprašanj.
obrazec za poizvedbo, vključno s kontaktnimi podatki, ki jih v njem navedete, bomo shranili za namen obdelave poizvedbe in v primeru nadaljnjih vprašanj. Teh podatkov ne posredujemo brez vaše privolitve.

Obdelava teh podatkov temelji na členu 6(1)(b) DSGVO, če je vaša zahteva povezana z izvajanjem pogodbe ali je potrebna za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo poizvedb, naslovljenih na nas (člen 6(1)(f) DSGVO), ali na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) DSGVO), če ste to zahtevali.

Podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, ne prekličete soglasja za njihovo shranjevanje ali dokler ne preneha veljati namen shranjevanja podatkov.
prekličete svoje soglasje za shranjevanje podatkov ali namen za shranjevanje podatkov ne velja več (npr. po zaključku obdelave vašega povpraševanja). Obvezne pravne določbe - zlasti obdobja hrambe - ostanejo nespremenjene.

Zahtevek po e-pošti, telefonu ali telefaksu

Če nas kontaktirate po e-pošti, telefonu ali faksu, bomo vaše povpraševanje, vključno z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki (ime, povpraševanje), shranili in obdelali mi (ali nacionalni partner) za namen obdelave vašega povpraševanja.
(ime, poizvedba) bomo shranili in obdelali mi (ali nacionalni partner (glejte poglavje Kontakti)) za namen obdelave vaše zahteve. Teh podatkov ne bomo posredovali brez vašega soglasja.

Obdelava teh podatkov temelji na členu 6(1)(b) DSGVO, če je vaša zahteva povezana z izvajanjem pogodbe ali je potrebna za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo poizvedb, naslovljenih na nas (člen 6(1)(f) DSGVO), ali na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) DSGVO), če ste jo zahtevali; privolitev lahko kadar koli prekličete.

Podatki, ki nam jih pošljete prek zahtevkov za stik, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, ne prekličete soglasja za njihovo shranjevanje ali dokler namen shranjevanja podatkov ni več aktualen (npr. po zaključku obdelave vašega zahtevka). Obvezne zakonske določbe - zlasti zakonsko določena obdobja hrambe - ostanejo nespremenjene.

IX. Newsletter

Če želite prejemati e-novice, ki so na voljo na spletnem mestu, od vas zahtevamo e-poštni naslov in podatke, s katerimi lahko preverimo, ali ste lastnik navedenega e-poštnega naslova in ali se strinjate s prejemanjem e-novic. Nadaljnji podatki se ne bodo zbirali ali pa se bodo zbirali le prostovoljno.

Pravna podlaga
Obdelava podatkov temelji na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) DSGVO). To soglasje lahko kadar koli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost že izvedenih postopkov obdelave podatkov.

Obdobje skladiščenja
Podatke, ki nam jih posredujete za prejemanje novic, bomo mi ali ponudnik storitev pošiljanja novic hranili, dokler se ne odjavite od prejemanja novic, po odjavi od novic pa bodo izbrisani s seznama prejemnikov novic. To ne vpliva na podatke, ki smo jih shranili za druge namene.

Oblikovanje
Oblika glasila je ustvarjena z odprtokodno programsko opremo MOSAICO.io. Slike glasila so shranjene na strežnikih MOSAICO.io in se od tam prenesejo na zahtevo uporabnika. MOSAICO.io je program za ustvarjanje elektronske pošte italijanskega podjetja za trženje VOXmail.it.

Void Labs Snc
via San Martino, 103/49
48018 Faenza (RA)

Ko se odjavite s seznama za pošiljanje novic, lahko vaš e-poštni naslov shranimo na črno listo, če je to potrebno za preprečitev pošiljanja novic v prihodnosti. Podatki s črnega seznama se bodo uporabljali samo v ta namen in ne bodo združeni z drugimi podatki. To služi vašemu interesu in našemu interesu, da pri pošiljanju novic upoštevamo zakonske zahteve (zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) DSGVO). Shranjevanje na črnem seznamu ni časovno omejeno. Shranjevanju lahko ugovarjate, če vaši interesi prevladajo nad našim zakonitim interesom.

X. Vtičniki družabnih medijev s Shariffom

Na tem spletnem mestu se uporabljajo vtičniki iz družabnih medijev.
Vtičnike običajno prepoznate po logotipih ustreznih družabnih omrežij. Da bi varstvo podatkov na tem spletnem mestu, uporabljamo te vtičnike samo skupaj s tako imenovano rešitvijo "Shariff". Ta aplikacija preprečuje, da bi vtičniki, vgrajeni na tem spletnem mestu, ob prvem vstopu na stran posredovali podatke zadevnemu ponudniku.

Neposredna povezava s ponudnikovim strežnikom se vzpostavi šele, ko s klikom na ustrezen gumb aktivirate zadevni vtičnik.
vzpostavi se neposredna povezava s strežnikom ponudnika (soglasje). Takoj ko vtičnik aktivirate, zadevni ponudnik prejme informacije o tem, da ste obiskali to spletno mesto z vašim naslovom IP.

Če ste istočasno prijavljeni v svoj račun družabnega omrežja (npr. Facebook), lahko zadevni ponudnik vaš obisk tega spletnega mesta pripiše vašemu uporabniškemu računu.
Vklop vtičnika pomeni privolitev v smislu člena 6(1)(a) DSGVO. Na spletni strani .
To soglasje lahko kadar koli prekličete z učinkom za prihodnost.

Vtičniki za Facebook (gumb Všeč mi je in gumb za deljenje)
Na tem spletnem mestu so vgrajeni vtičniki družabnega omrežja Facebook. Ponudnik te storitve je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska.
Po navedbah Facebooka se zbrani podatki prenašajo tudi v ZDA in druge tretje države.

Vtičnike Facebook lahko prepoznate po logotipu Facebook ali gumbu "Všeč mi je" na tem spletnem mestu. Pregled vtičnikov za Facebook najdete tukaj:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Ko obiščete to spletno mesto, se prek vtičnika vzpostavi neposredna povezava med vašim brskalnikom in Facebookovim strežnikom. Facebook tako prejme informacije o tem, da ste obiskali to spletno mesto z vašim naslovom IP. Če kliknete gumb "Všeč mi je" na Facebooku, ko ste prijavljeni v svoj račun na Facebooku, lahko vsebino tega spletnega mesta povežete s svojim profilom na Facebooku. To Facebooku omogoča, da vaš obisk tega spletnega mesta poveže z vašim uporabniškim računom. Poudarjamo, da kot ponudnik strani ne poznamo vsebine prenesenih podatkov ali njihove uporabe s strani Facebooka. Več informacij o tem najdete v Facebookovem pravilniku o zasebnosti na naslovu:
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Če ne želite, da lahko Facebook vaš obisk tega spletnega mesta poveže z vašim uporabniškim računom na Facebooku, se odjavite iz svojega uporabniškega računa na Facebooku.
Uporaba Facebookovih vtičnikov temelji na členu 6(1)(f) DSGVO. Spletna stran
upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes, da zagotovi čim večjo vidnost v družabnih medijih. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) DSGVO; privolitev je mogoče kadar koli preklicati. Če se osebni podatki zbirajo na našem spletnem mestu s pomočjo tukaj opisanega orodja in se posredujejo Facebooku, smo mi in Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, skupaj odgovorni za to obdelavo podatkov (člen 26 DSGVO).

Skupna odgovornost je omejena izključno na zbiranje podatkov in njihovo posredovanje Facebooku. Facebookova obdelava po prenosu ni del skupne odgovornosti. Naše skupne obveznosti so določene v sporazumu o skupni obdelavi. Besedilo sporazuma je na voljo na spletnem naslovu:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

V skladu s to pogodbo smo odgovorni za zagotavljanje informacij o varstvu podatkov pri uporabi orodja Facebook in za izvajanje orodja na našem spletnem mestu, ki je varno z vidika varstva podatkov. Facebook je odgovoren za varnost podatkov izdelkov Facebook. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki (npr. zahteve po informacijah) v zvezi s podatki, ki jih obdeluje Facebook, lahko uveljavljate neposredno pri Facebooku. Če pri nas uveljavljate pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, smo jih dolžni posredovati Facebooku.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU.
Podrobnosti so na voljo tukaj:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 in
https://www.facebook.com/policy.php.

Vtičnik za Instagram
Funkcije storitve Instagram so vključene v to spletno mesto. Te funkcije so ponuja Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Če ste prijavljeni v svoj račun Instagram, lahko vsebino tega spletnega mesta povežete s svojim profilom Instagram tako, da kliknete gumb Instagram. Tako lahko Instagram vaš obisk tega spletnega mesta poveže z vašim uporabniškim računom. Poudarjamo, da kot ponudnik strani ne poznamo vsebine prenesenih podatkov ali njihove uporabe s strani Instagrama.

Shranjevanje in analiza podatkov temeljita na členu 6(1)(f) DSGVO. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes, da zagotovi čim večjo prepoznavnost v družbenih medijih. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) DSGVO; privolitev je mogoče kadar koli preklicati.
Če se osebni podatki zbirajo na našem spletnem mestu s pomočjo tukaj opisanega orodja in se posredujejo Facebooku ali Instagramu, smo za to obdelavo podatkov skupaj odgovorni mi in Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (člen 26 DSGVO). Skupna odgovornost je omejena izključno na zbiranje podatkov in njihovo posredovanje Facebooku ali Instagramu. Obdelava s strani Facebooka ali Instagrama, ki se izvede po posredovanju, ni del skupne odgovornosti. Naše skupne obveznosti so določene v sporazumu o skupni obdelavi. Besedilo sporazuma je na voljo na spletnem naslovu:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

V skladu s to pogodbo smo odgovorni za zagotavljanje informacij o varstvu podatkov pri uporabi orodja Facebook ali Instagram in za izvajanje orodja na našem spletnem mestu na način, ki je varen z vidika varstva podatkov. Facebook je odgovoren za varnost podatkov izdelkov Facebook in Instagram. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki (npr. zahteve po informacijah) v zvezi s podatki, ki jih obdelujeta Facebook ali Instagram, lahko uveljavljate neposredno pri Facebooku. Če pri nas uveljavljate pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, smo jih dolžni posredovati Facebooku.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU.
Podrobnosti so na voljo tukaj:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://help.instagram.com/519522125107875 in
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Za več informacij si oglejte Instagramov pravilnik o zasebnosti:
https://instagram.com/about/legal/privacy/.

XI. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Če se obdelujejo vaši osebni podatki, ste posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v smislu GDPR in imate do upravljavca naslednje pravice:

a) Pravica do informacij

Od upravljavca lahko zahtevate potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke.
Če poteka takšna obdelava, lahko od upravljavca zahtevate naslednje informacije:

 • namene obdelave osebnih podatkov;
 • kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo;
 • prejemniki ali kategorije prejemnikov, ki so jim bili ali bodo razkriti osebni podatki v zvezi z vami;
 • načrtovano trajanje hrambe osebnih podatkov v zvezi z vami ali, če o tem ni mogoče pridobiti posebnih informacij, merila za določitev trajanja hrambe;
 • obstoj pravice do popravka ali izbrisa osebnih podatkov v zvezi z vami, pravice do omejitve obdelave s strani upravljavca ali pravice do ugovora taki obdelavi;
 • obstoj pravice do pritožbe pri nadzornem organu;
 • vse razpoložljive informacije o izvoru podatkov, če osebni podatki niso bili zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, v skladu s členom 22(1) in (4) SUVP, in vsaj v teh primerih smiselne informacije o vključeni logiki ter obsegu in predvidenih učinkih take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • Prav tako imate pravico zahtevati informacije o tem, ali se osebni podatki v zvezi z vami prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. V zvezi s tem lahko zahtevate, da vas obvestimo o ustreznih zaščitnih ukrepih v skladu s členom 46 SUVP v zvezi s prenosom.

Upravljavec zagotovi kopijo osebnih podatkov, ki so predmet obdelave. Za vse dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino, ki temelji na upravnih stroških. Če zahtevek vložite elektronsko, se informacije zagotovijo v splošno uporabljani elektronski obliki, razen če je navedeno drugače. Pravica do prejema kopije iz odstavka 3 ne vpliva na pravice in svoboščine drugih oseb.

b) Pravica do popravka

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da od upravljavca zahtevate takojšen popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico zahtevati dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov, tudi z dodatno izjavo.

c) Pravica do omejitve obdelave

Omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami lahko zahtevate pod naslednjimi pogoji:

 • če izpodbijate točnost osebnih podatkov v zvezi z vami, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča, da preveri točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in ugovarjate izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev uporabe osebnih podatkov; upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; ali
 • če ste ugovarjali obdelavi v skladu s členom 21(1) DSGVO in še ni bilo ugotovljeno, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

Če je bila obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami omejena, se ti podatki, razen njihovega shranjevanja, lahko obdelujejo le z vašo privolitvijo ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Če je bila omejitev obdelave omejena v skladu z zgornjimi pogoji, vas bo upravljavec o tem obvestil, preden bo omejitev odpravljena.

d) Pravica do izbrisa

Obveznost izbrisa

Od upravljavca lahko zahtevate, da nemudoma izbriše osebne podatke v zvezi z vami, upravljavec pa mora te podatke nemudoma izbrisati, če velja eden od naslednjih razlogov:

 • Osebni podatki v zvezi z vami niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani.
 • prekličete privolitev, na kateri je temeljila obdelava v skladu s členom 6(1) a ali členom 9(2) a DSGVO, in za obdelavo ni druge pravne podlage.
 • Ugovarjate obdelavi v skladu s členom 21(1) DSGVO in ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi za obdelavo ali ugovarjate obdelavi v skladu s členom 21(2) DSGVO.
 • Osebni podatki v zvezi z vami so bili obdelani nezakonito.
 • Izbris osebnih podatkov v zvezi z vami je potreben za izpolnitev pravne obveznosti v skladu z zakonodajo Unije ali države članice, ki velja za upravljavca.
 • Osebni podatki v zvezi z vami so bili zbrani v zvezi s ponujenimi storitvami informacijske družbe v skladu s členom 8(1) DSGVO.

Informacije tretjim osebam

Če je upravljavec osebne podatke v zvezi z vami objavil in jih mora izbrisati v skladu s členom 17(1) SUVP, sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja, da upravljavce podatkov, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da ste kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevali izbris vseh povezav do teh osebnih podatkov ali njihovih kopij ali replikacij.

Izjeme

Pravica do izbrisa ne obstaja, če je obdelava potrebna

 • uveljavljanje pravice do svobode izražanja in obveščanja;
 • za izpolnitev pravne obveznosti, ki zahteva obdelavo v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca, ali za izvedbo naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
 • zaradi javnega interesa na področju javnega zdravja v skladu s členom 9(2)(h) in (i) ter členom 9(3) DSGVO;
 • za namene arhiviranja v javnem interesu, v znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1) SUVP, kadar je verjetno, da bi pravica iz oddelka a) onemogočila ali resno ogrozila doseganje namenov take obdelave, ali
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

e) Pravica do informacij

Če ste pri upravljavcu uveljavljali pravico do popravka, izbrisa ali omejitve obdelave, mora upravljavec ta popravek ali izbris podatkov ali omejitev obdelave sporočiti vsem prejemnikom, ki so jim bili razkriti osebni podatki v zvezi z vami, razen če je to nemogoče ali zahteva nesorazmeren napor.

Pravico imate, da vas upravljavec obvesti o teh prejemnikih.

f) Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali upravljavcu, prejmete v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Prav tako imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas pri tem oviral upravljavec, ki so mu bili osebni podatki posredovani, pod pogojem, da

 • obdelava temelji na privolitvi v skladu s členom 6(1)(a) DSGVO ali členom 9(2)(a) DSGVO ali na pogodbi v skladu s členom 6(1)(b) DSGVO in
 • obdelava se izvaja s pomočjo avtomatiziranih postopkov.

Pri uveljavljanju te pravice imate tudi pravico, da se osebni podatki v zvezi z vami prenesejo neposredno od enega upravljavca k drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo. To ne sme vplivati na svoboščine in pravice drugih oseb.

Pravica do prenosljivosti podatkov se ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.

g) Pravica do ugovora

Iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki se izvaja na podlagi člena 6(1)(e) ali (f) DSGVO; to velja tudi za profiliranje na podlagi teh določb.

Upravljavec ne bo več obdeloval osebnih podatkov v zvezi z vami, razen če lahko dokaže nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Če se osebni podatki v zvezi z vami obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namene takega trženja; to velja tudi za profiliranje, če je povezano s takim neposrednim trženjem.

Če ugovarjate obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki v zvezi z vami ne bodo več obdelovali za te namene.

V zvezi z uporabo storitev informacijske družbe imate ne glede na Direktivo 2002/58/ES možnost, da svojo pravico do ugovora uveljavljate z avtomatiziranimi postopki z uporabo tehničnih specifikacij.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki se izvaja v znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali v statistične namene iz člena 89(1), razen če je obdelava potrebna za izvajanje naloge v javnem interesu.

Če želite uveljaviti pravico do preklica ali ugovora, je dovolj, da pošljete e-pošto na naslov datenschutz@dlr.de.

h) Pravica do preklica soglasja v skladu s členom 7(3) DSGVO

Svoje soglasje za obdelavo podatkov lahko kadar koli prekličete z učinkom za prihodnost. V primeru preklica bomo zadevne podatke nemudoma izbrisali, razen če lahko nadaljnja obdelava temelji na pravni podlagi za obdelavo brez privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je do preklica izvajala na podlagi privolitve.

i) Avtomatizirano odločanje v posameznih primerih, vključno z oblikovanjem profilov

Imate pravico, da za vas ne velja odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima za vas pravne učinke ali podobno pomembno vpliva na vas.

To ne velja, če odločitev

 • je potrebno za sklenitev ali izvajanje pogodbe med vami in odgovorno osebo,
 • dovoljuje zakonodaja Unije ali držav članic, ki velja za upravljavca, in ta zakonodaja vsebuje ustrezne ukrepe za zaščito vaših pravic in svoboščin ter vaših zakonitih interesov, ali
 • se izvaja z vašim izrecnim soglasjem.

Vendar te odločitve ne smejo temeljiti na posebnih vrstah osebnih podatkov v skladu s členom 9(1) SUVP, razen če se uporablja člen 9(2)(a) ali (g) SUVP in so bili sprejeti ustrezni ukrepi za zaščito pravic in svoboščin ter vaših zakonitih interesov.

V primerih iz odstavkov (1) in (3) upravljavec sprejme razumne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter vaših zakonitih interesov, vključno vsaj s pravico do posredovanja osebe s strani upravljavca, da izrazi svoje stališče in izpodbija odločitev.

j) Pravica do pritožbe pri nadzornem organu

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali sodno sredstvo imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici vašega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši GDPR.

Nadzorni organ, pri katerem je bila vložena pritožba, pritožnika obvesti o statusu in izidu pritožbe, vključno z možnostjo pravnega sredstva v skladu s členom 78 SUVP.