DLR asmens duomenų apsaugai skiria labai didelį dėmesį. Norime, kad žinotumėte, kada ir kokius duomenis įrašome ir kaip juos naudojame. Šiame pranešime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kokius duomenis renkame ir kam juos naudojame. Taip pat paaiškinama, kaip ir kokiu tikslu tai daroma. Kaip pagal Vokietijos civilinę teisę registruota asociacija, mums taikomas ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) ir Bundesdatenschutzgesetz (Federalinis duomenų apsaugos įstatymas) (toliau – BDSG), taip pat Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (Federalinis duomenu apsaugos telekomunikacijų ir elektroninės žiniasklaidos sektoriuje įstatymas) (toliau – TTDSG). Mes taikome technines ir organizacines priemones, skirtas užtikrinti, kad ne tik mes, bet ir mūsų išorės paslaugų teikėjai laikytųsi duomenų apsaugos taisyklių.

Norime atkreipti dėmesį į tai, kad duomenų perdavimas internetu (pavyzdžiui, susirašinėjimas el. paštu) gali turėti saugumo spragų. Visiškai apsaugoti duomenis nuo trečiųjų šalių prieigos neįmanoma.

Saugumo sumetimais ir siekiant apsaugoti asmens duomenų bei kito jautraus turinio perdavimą (pvz., užsakymus ar prašymus duomenų valdytojui), šioje interneto svetainėje naudojamas SSL arba TLS šifravimo protokolas. Šifruotą ryšį galite atpažinti pagal simbolių eilutę „https://“ ir mažą spynos simbolį naršyklės eilutėje.

Jei aktyvintas SSL arba TLS šifravimo protokolas, mums perduodamų Jūsų duomenų negali skaityti tretieji asmenys.

I. Duomenų valdytojo pavadinimas ir adresas

Duomenų valdytojas, kaip apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose valstybių narių nacionaliniuose duomenų apsaugos įstatymuose, taip pat kitose duomenų apsaugos nuostatose, yra:
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
Linder Höhe
51147 Cologne
Telefonas: +49 2203 601-0
El. paštas: datenschutz@dlr.de
WWW: https://www.dlr.de

Už interneto svetainės plastic-pirates.dlr-pt.de veikimą taip pat atsakingi ir toliau nurodyti paslaugų teikėjai, kurie DLR pavedimu tvarko asmens duomenis:

Ecologic Institut
Pfalzburger Straße 43/44
10717 Berlin, Deutschland
Telefonas: +49 30 86880-0
Faksas: +49 30 86880-100

Kieler Forschungswerkstatt
Am Botanischen Garten 16i i
24118 Kiel, Deutschland
Telefonas: +49 4 31 880-5916
Faksas: +49 4 31 880-5909

Flanders Marine Institute (Vlaams Instituut voor de Zee – VLIZ)
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende, Belgium
Burgas Free University
62, “San Stefano” Bul, Burgas 8001, Bulgaria

Institute of Oceanology “Fridtjof Nansen” at the Bulgarian Academy of Sciences
40, “Parvi May” Str., Varna 9000, Bulgaria

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (DSSTTA)
Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma, Italy

Institut für Abfallwirtschaft | Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt  
Universität für Bodenkultur Wien, Österreich
1190 Wien | Muthgasse 107/3.Stock

National Institute of Biology
Večna pot 111
1000 Ljubljana, Slovenia

Express Innovation Agency
1077 Budapest, Wesselényi u 16, Hungary

II. Duomenų apsaugos pareigūno vardas, pavardė ir adresas

Duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūnas yra:
Uwe Gorschütz, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V., Linder Höhe, 51147 Köln
El. paštas: datenschutz@dlr.de

III. Apibrėžtys

Remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir Federaliniu duomenų apsaugos įstatymu, šiame pranešime apie privatumo apsaugą naudojamos šios apibrėžtys:

1. Asmens duomenys

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (toliau – duomenų subjektas). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2. Duomenų subjektas

Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti ir kurio asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas.

3. Duomenų tvarkymas

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

4. Duomenų tvarkymo apribojimas

Duomenų tvarkymo apribojimas – saugomų asmens duomenų žymėjimas siekiant apriboti jų tvarkymą ateityje.

5. Profiliavimas

Profiliavimas – bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekiant išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens darbo rezultatais, ekonomine situacija, sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, interesais, patikimumu, elgesiu, buvimo vieta arba judėjimu.

6. Pseudonimų suteikimas

Pseudonimų suteikimas – asmens duomenų tvarkymas taip, kad asmens duomenys nebegalėtų būti priskirti konkrečiam duomenų subjektui nesinaudojant papildoma informacija, jeigu tokia papildoma informacija yra saugoma atskirai ir jos atžvilgiu taikomos techninės bei organizacinės priemonės siekiant užtikrinti asmens duomenų nepriskyrimą fiziniam asmeniui, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

7. Duomenų valdytojas arba už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo

Duomenų valdytojas arba už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise.

8. Duomenų tvarkytojas

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

9. Duomenų gavėjas

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais.

10. Trečioji šalis

Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

11. Duomenų subjekto sutikimas

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

IV. Bendroji informacija apie duomenų tvarkymą

1. Asmens duomenų tvarkymo apimtis

Iš esmės naudotojų asmens duomenis tvarkome tik tiek, kiek tai būtina interneto svetainės veikimui bei mūsų turinio ir paslaugų teikimui. Mūsų naudotojų asmens duomenys reguliariai tvarkomi tik gavus naudotojo sutikimą. Išimtis daroma tais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių neįmanoma gauti išankstinio sutikimo, o duomenų tvarkymas leidžiamas pagal teisės aktų nuostatas.

2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jeigu duomenų subjekto davė sutikimą, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

 

Jeigu tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Tai taikoma duomenų tvarkymo operacijoms, kurios būtinos norint imtis veiksmų prieš sudarant sutartį.

Jeigu tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta mūsų mokslinių tyrimų centrui taikoma teisinė prievolė, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas.

Jeigu tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies d punktas.

Jeigu tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų mūsų mokslinių tyrimų centro arba trečiosios šalies interesų ir duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės nėra už minėtus interesus viršesni, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

3. Duomenų ištrynimas ir saugojimo laikotarpis

Duomenų subjekto asmens duomenys ištrinami arba užblokuojami, kai jų nebereikia tiems tikslams, dėl kurių jie buvo saugomi. Duomenys gali būti saugomi ilgiau, jeigu Europos ar nacionalinės įstatymų leidėjas tai numato Sąjungos teisės aktuose, įstatymuose ar kituose teisės aktuose, kurie taikomi duomenų valdytojui. Duomenys taip pat užblokuojami arba ištrinami, kai pasibaigia minėtuose normose numatytas saugojimo laikotarpis, nebent saugoti duomenis ilgiau būtina siekiant sudaryti arba vykdyti sutartį.

V. Informacija apie duomenų perdavimą į JAV ir kitas trečiąsias šalis

Mes, be kita ko, naudojame įmonių, įsisteigusių JAV ar kitose trečiosiose šalyse, kuriose neužtikrinama pakankama teisinė duomenų apsauga, įrankius. Kai šie įrankiai yra aktyvinti, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti į šias trečiąsias šalis ir ten tvarkomi. Norime atkreipti dėmesį į tai, kad šios šalys negali būti garantuojamas duomenų apsaugos lygis, prilygstantis ES. Pavyzdžiui, JAV įmonės pareikalavus privalo atskleisti asmens duomenis saugumo institucijoms, o jūs, kaip suinteresuotas asmuo, negalite imtis prieš tai teisinių veiksmų. Todėl negalima atmesti galimybės, kad JAV institucijos (pvz., slaptosios tarnybos) stebėsenos tikslais tvarkys, įvertins ir neribotam laikui įrašys jūsų duomenis, esančius JAV serveriuose. Mes neturime įtakos šiai tvarkymo veiklai.

VI. Serverio žurnalo failai

Tinklalapių teikėjas automatiškai renka ir įrašo informaciją kaip vadinamuosius serverio žurnalo failus, kuriuos jūsų naršyklė automatiškai perduoda mums. Ši informacija yra:

 • Naršyklės tipas ir versija
 • Naudojama operacinė sistema
 • Nurodomasis URL adresas
 • Prisijungiančio įrenginio pagrindinio kompiuterio pavadinimas
 • Serverio užklausos laikas
 • IP adresai

Šie duomenys nėra sujungiami su kitais duomenų šaltiniais.

Šie duomenys renkami remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Interneto svetainės savininkas turi teisėtą interesą, kad jo svetainė būtų pateikiama be techninių klaidų ir optimizuojama, o tam turi būti įrašomi serverio žurnalo failai.

 

VII. Slapukai

Mūsų interneto svetainėje naudojami vadinamieji slapukai. Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai; jie nedaro jokios žalos jūsų galiniam įrenginiui. Jie įrašomi į jūsų galutinį įrenginį laikinai seanso trukmei (seanso slapukai) arba visam laikui (nuolatiniai slapukai). Po jūsų apsilankymo seanso slapukai automatiškai ištrinami. Nuolatiniai slapukai išlieka jūsų galutiniame įrenginyje, kol jūs patys juos ištrinate arba kol juos automatiškai ištrina jūsų interneto naršyklė.

Kai kuriais atvejais jums lankantis mūsų interneto svetainėje jūsų galutiniame įrenginyje taip pat gali būti įrašyti trečiųjų įmonių slapukai (trečiųjų šalių slapukai). Jie suteikia galimybę mums arba jums naudotis tam tikromis trečiųjų įmonių paslaugomis (pvz., mokėjimų apdorojimo slapukai).

Slapukai atlieka skirtingas funkcijas. Kai kurie slapukai reikalingi dėl techninių priežasčių, nes be jų neveiktų tam tikros interneto svetainės funkcijos (pavyzdžiui, pirkinių krepšelio funkcija ar vaizdo įrašų rodymas). Kiti slapukai naudojami naudotojų elgesiui įvertinti arba reklamai rodyti.

Slapukai, reikalingi elektroninių ryšių procesams vykdyti (būtinieji slapukai), tam tikroms jūsų pageidaujamoms funkcijoms teikti (funkciniai slapukai, pavyzdžiui, pirkinių krepšelio funkcijai) arba interneto svetainei optimizuoti (pavyzdžiui, svetainės auditorijos vertinimo slapukai), įrašomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, nebent būtų nurodytas kitas teisinis pagrindas. Interneto svetainės savininkas turi teisėtą interesą įrašyti slapukus, kad galėtų be techninių trikčių teikti ir optimizuoti savo paslaugas. Jei buvo prašoma duoti sutikimą įrašyti slapukus, atitinkami slapukai įrašomi tik remiantis šiuo sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas); šį sutikimą galima bet kuriuo metu atšaukti.

Galite nustatyti savo naršyklės nuostatas taip, kad būtumėte informuojami apie slapukų diegimą ir leistumėte naudoti slapukus tik kiekvienu atveju atskirai, slapukai būti priimami tam tikrais atvejais arba nepriimami apskritai ir uždarius naršyklę būtų aktyvintas automatinis slapukų ištrynimas. Išjungus slapukus, gali būti neprieinamos kai kurios šios interneto svetainės funkcijos.

Jei slapukus naudoja trečiosios įmonės arba jie naudojami analizės tikslais, aiškiai informuosime jus apie tai šiame pranešime apie privatumo apsaugą ir, jei reikia, paprašysime duoti sutikimą.

Sutikimas naudoti pagalbinius Drupal modulius

VIII. Kontaktai

Jeigu siunčiate mums prašymus naudodami kontaktinę formą, užklausos formoje nurodytus jūsų duomenis, įskaitant jūsų pateiktus kontaktinius duomenis, išsaugosime, kad galėtume apdoroti prašymą ir jei kiltų papildomų klausimų. Šių duomenų neperduosime kitoms šalims be jūsų sutikimo.

Šie duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, jei jūsų prašymas yra susijęs su sutarties įvykdymu arba veiksmais, kurių reikia imtis prieš sudarant sutartį. Visais kitais atvejais duomenys tvarkomi siekiant mūsų mūsų teisėtų interesų veiksmingai tvarkyti mums adresuotus prašymus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) arba remiantis jūsų sutikimu (6 straipsnio 1 dalies a punktas), jei jo buvo paprašyta.

Jūsų kontaktinėje formoje nurodytus duomenis saugosime tol, kol paprašysite juos ištrinti, atšauksite savo sutikimą dėl duomenų saugojimo arba duomenų nebereikės tiems tikslams, dėl kurių jie buvo saugomi (pavyzdžiui, po to, kai buvo baigtas jūsų prašymo tvarkymas). Šios nuostatos neturi įtakos privalomojo pobūdžio teisės aktų nuostatų, ypač dėl saugojimo laikotarpių, taikymui.

Prašymai, pateikiami el. paštu, telefonu arba telefaksu
Jei susisiekiate su mumis el. paštu, telefonu arba telefaksu, jūsų prašymą, įskaitant visus jame pateiktus asmens duomenis (vardas, pavardė, užklausa), mes (arba nacionalinis partneris (žr. skirsnį „Kontaktai“)) išsaugome, kad jis galėtų būti tvarkomas. Šių duomenų neperduosime kitoms šalims be jūsų sutikimo.

Šie duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, jei jūsų prašymas yra susijęs su sutarties įvykdymu arba veiksmais, kurių reikia imtis prieš sudarant sutartį. Visais kitais atvejais duomenys tvarkomi siekiant mūsų mūsų teisėtų interesų veiksmingai tvarkyti mums adresuotus prašymus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) arba remiantis jūsų sutikimu (6 straipsnio 1 dalies a punktas), jei jo buvo paprašyta; šį sutikimą galima bet kuriuo metu atšaukti.

Jūsų duomenys, kuriuos mums pateikėte siųsdami kontaktines užklausas, saugosime tol, kol paprašysite juos ištrinti, atšauksite savo sutikimą dėl duomenų saugojimo arba duomenų nebereikės tiems tikslams, dėl kurių jie buvo saugomi (pavyzdžiui, po to, kai buvo baigtas jūsų prašymo tvarkymas). Šios nuostatos neturi įtakos privalomojo pobūdžio teisės aktų nuostatų, ypač dėl saugojimo laikotarpių, taikymui.

IX. Naujienlaiškis

Jei pageidaujate gauti interneto svetainėje siūlomą naujienlaiškį, mums reikalingas jūsų el. pašto adresas, taip pat duomenys, kurie leistų mums patvirtinti, kad esate pateikto el. pašto adreso savininkas ir sutinkate gauti naujienlaiškį. Kiti duomenys nerenkami arba renkami tik pateikus juos savanoriškai. Naujienlaiškio tvarkymui naudojamės toliau aprašytomis naujienlaiškių teikėjų paslaugomis.

Teisinis pagrindas

Duomenys tvarkomi remiantis jūsų duotu sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Šį sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio jau atliktų duomenų tvarkymo operacijų teisėtumui.

Saugojimo laikotarpis

Duomenis, kuriuos pateikėte mums norėdami užsiprenumeruoti naujienlaiškį, mes arba naujienlaiškių paslaugų teikėjas saugosime tol, kol atsisakysite naujienlaiškio prenumeratos; taip pat po naujienlaiškio prenumeratos atsisakymo būsite pašalinti iš adresatų sąrašo. Duomenų, kuriuos saugome kitais tikslais, tvarkymas lieka nepakitęs.

Kai būsite pašalinti iš naujienlaiškių adresatų sąrašo, jūsų el. pašto adresą mes arba naujienlaiškių paslaugų teikėjas gali įtraukti į juodąjį sąrašą, kad ateityje būtų išvengta laiškų siuntimo. Į juodąjį sąrašą įtraukti duomenys naudojami tik šiuo tikslu ir nėra sujungiami su kitais duomenimis. Tai atitinka tiek jūsų, tiek mūsų interesus, kad būtų laikomasi teisinių reikalavimų siunčiant naujienlaiškius (teisėti interesai, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte). Saugojimo juodajame sąraše laikotarpis yra neribotas. Jūs galite nesutikti, kad jūsų duomenys būtų saugojami, jei jūsų interesai yra viršesni už mūsų teisėtus interesus.

X. Socialinių tinklų įskiepiai su „Shariff“ sprendimu

Šioje interneto svetainėje naudojami socialinių tinklų įskiepiai. Paprastai įskiepius galima atpažinti pagal atitinkamus socialinio tinklo logotipus. Siekdami šioje interneto svetainėje užtikrinti duomenų apsaugą, šiuos įskiepius naudojame tik kartu su vadinamuoju „Shariff“ sprendimu. Šis sprendimas neleidžia šioje interneto svetainėje įdiegtiems įskiepiams perduoti duomenų atitinkamam teikėjui, kai pirmą kartą apsilankoma svetainėje.

Tik tada, kai atitinkamas įskiepis aktyvinamas paspaudžiant jo mygtuką, užmezgamas tiesioginis ryšys su teikėjo serveriu užmezgamas (duodamas sutikimas). Jums aktyvinus įskiepį, atitinkamas teikėjas gauna informaciją, kad lankotės šioje interneto svetainėje, naudodamiesi savo IP adresu.

Jei tuo pat metu esate prisijungę prie savo paskyros atitinkamame socialiniame tinkle (pvz., „Facebook“), atitinkamas teikėjas gali priskirti apsilankymą šioje interneto svetainėje jūsų asmeninei paskyrai. Įskiepio aktyvinimas reiškia sutikimą, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte. Šį sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti; toks atšaukimas negalioja atgaline data.

„Facebook“ įskiepiai (mygtukai „Patinka“ir „Bendrinti“)
Šioje interneto svetainėje įdiegti socialinio tinklo „Facebook“ įskiepiai. Šios paslaugos teikėjas yra „Facebook Ireland Limited“, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Airija.
Tačiau, „Facebook“ teigimu, surinkti duomenys perduodami ir į JAV bei kitas trečiąsias šalis.

„Facebook“ įskiepius šioje interneto svetainėje galite atpažinti iš „Facebook“ logotipo arba mygtuko „Like“ („Patinka“). „Facebook“ įskiepių apžvalgą rasite adresu:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Jums lankantis šioje interneto svetainėje, tarp jūsų naršyklės ir „Facebook“ serverio per įskiepį užmezgamas tiesioginis ryšys. Tokiu būdu „Facebook“ gauna informaciją, kad apsilankėte šioje interneto svetainėje, naudodamiesi savo IP adresu. Jei paspaudžiate „Facebook“ mygtuką „Like“ („Patinka“), būdami prisijungę prie savo „Facebook“ paskyros, galite susieti šios interneto svetainės turinį su savo „Facebook“ profiliu. Tokiu būdu „Facebook“ gali susieti jūsų apsilankymą šioje svetainėje su jūsų asmenine paskyra. Norime atkreipti dėmesį į tai, kad mes, kaip interneto svetainės teikėjas, nežinome nei perduodamų duomenų turinio, nei to, kaip juos naudoja „Facebook“. Daugiau informacijos apie tai rasite „Facebook“ pranešime apie privatumo apsaugą adresu:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Jei nepageidaujate, kad „Facebook“ galėtų susieti jūsų apsilankymą šioje interneto svetainėje su jūsų asmenine „Facebook“ paskyra, atsijunkite nuo savo „Facebook“ paskyros. „Facebook“ įskiepių naudojimas grindžiamas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Interneto svetainės savininkas turi teisėtą interesą kuo labiau padidinti savo matomumą socialiniuose tinkluose. Jei buvo prašoma duoti atitinkamą sutikimą, duomenys tvarkomi tik remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu; šį sutikimą galima bet kuriuo metu atšaukti. Jei asmens duomenys renkami mūsų interneto svetainėje ir perduodami „Facebook“ naudojant čia aprašytus įrankius, mes ir „Facebook Ireland Limited“, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Airija, esame bendrai atsakingi už šių duomenų tvarkymą (BDAR 26 straipsnis).

Bendra atsakomybė apsiriboja duomenų rinkimu ir jų perdavimu „Facebook“. Po perdavimo „Facebook“ vykdomas duomenų tvarkymas nepatenka į bendros atsakomybės sritį. Mūsų bendros pareigos nustatytos bendro tvarkymo susitarime. Susitarimo tekstą galite rasti adresu:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Pagal šį susitarimą mes esame atsakingi už informacijos apie duomenų apsaugą naudojant „Facebook“ įrankius pateikimą ir saugų įrankių mūsų interneto svetainėje įdiegimą, atitinkantį duomenų apsaugos teisės aktus. Už šių „Facebook“ produktų saugumą atsako „Facebook“. Savo kaip duomenų subjekto teisėmis (pvz., prašyti informacijos), susijusiomis su „Facebook“ tvarkomais duomenimis, galite naudotis, tiesiogiai kreipdamiesi į „Facebook“. Jei norėdami pasinaudoti savo kaip duomenų subjekto teisėmis kreipiatės į mus, mes privalome nukreipti jus į „Facebook“.

Duomenų perdavimas į JAV vykdomas pagal standartines ES Komisijos parengtas sutarčių sąlygas.
Išsamią informaciją rasite adresu:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 and
https://www.facebook.com/policy.php.

„Instagram“ įskiepis
Šioje interneto svetainėje yra įdiegtos „Instagram“ paslaugų funkcijos. Šias funkcijas teikia Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Airija.

Kai esate prisijungę prie savo „Instagram“ paskyros, paspausdami „Instagram“ mygtuką galite susieti šios interneto svetainės turinį su savo „Instagram“ profiliu. Tokiu būdu „Instagram“ gali susieti jūsų apsilankymą šioje svetainėje su jūsų asmenine paskyra. Norime atkreipti dėmesį į tai, kad mes, kaip interneto svetainės teikėjas, nežinome nei perduodamų duomenų turinio, nei to, kaip juos naudoja „Instagram“.

Šie duomenys įrašomi ir analizuojami remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Interneto svetainės savininkas turi teisėtą interesą kuo labiau padidinti savo matomumą socialiniuose tinkluose. Jei buvo prašoma duoti atitinkamą sutikimą, duomenys tvarkomi tik remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu; šį sutikimą galima bet kuriuo metu atšaukti.

Jei asmens duomenys renkami mūsų interneto svetainėje ir perduodami „Facebook“ arba „Instagram“ naudojant čia aprašytus įrankius, mes ir „Facebook Ireland Limited“, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Airija, esame bendrai atsakingi už šių duomenų tvarkymą (BDAR 26 straipsnis). Bendra atsakomybė apsiriboja duomenų rinkimu ir jų perdavimu „Facebook“ arba „Instagram“. Po perdavimo „Facebook“ arba „Instagram“ vykdomas duomenų tvarkymas nepatenka į bendros atsakomybės sritį. Mūsų bendros pareigos nustatytos bendro tvarkymo susitarime. Susitarimo tekstą galite rasti adresu:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Pagal šį susitarimą mes esame atsakingi už informacijos apie duomenų apsaugą naudojant „Facebook“ arba „Instagram“ įrankius pateikimą ir saugų įrankių mūsų interneto svetainėje įdiegimą, atitinkantį duomenų apsaugos teisės aktus. Už šių „Facebook“ arba „Instagram“ produktų saugumą atsako „Facebook“. Savo kaip duomenų subjekto teisėmis (pvz., prašyti informacijos), susijusiomis su „Facebook“ arba „Instagram“ tvarkomais duomenimis, galite naudotis, tiesiogiai kreipdamiesi į „Facebook“. Jei norėdami pasinaudoti savo kaip duomenų subjekto teisėmis kreipiatės į mus, mes privalome nukreipti jus į „Facebook“.

Duomenų perdavimas į JAV vykdomas pagal standartines ES Komisijos parengtas sutarčių sąlygas.
Išsamią informaciją rasite adresu:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://help.instagram.com/519522125107875 and
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Daugiau informacijos apie tai rasite „Instagram“ pranešime apie privatumo apsaugą adresu:
https://instagram.com/about/legal/privacy/.

XI. Duomenų subjekto teisės

Jeigu tvarkomi jūsų asmens duomenys, jūs esate duomenų subjektas, kaip apibrėžta BDAR, ir turite duomenų valdytojo atžvilgiu tokias teises kaip:

a) Teisė susipažinti su duomenimis

Jūs turite teisę iš duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar su jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi.
Jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas pateiktų tokią informaciją kaip:

 • asmens duomenų tvarkymo tikslai;
 • tvarkomų asmens duomenų kategorijos;
 • duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti su jumis susiję asmens duomenys;
 • kai įmanoma, numatomas su jumis susijusių asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei konkrečiai jo nurodyti neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • teisė prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti su jumis susijusius asmens duomenis ar apriboti su jūsų asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;
 • teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visa turima informacija apie jų šaltinius;
 • tai, kad esama BDAR 22 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodyto automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, ir, bent tais atvejais, prasminga informacija apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes duomenų subjektui.
 • Be to, jūs turite teisę gauti informaciją apie tai, ar su jumis susiję asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. Tokiu atveju turite teisę būti informuoti apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones pagal BDAR 46 straipsnį.

Duomenų valdytojas pateikia tvarkomų asmens duomenų kopiją. Už bet kurias kitas jūsų prašomas kopijas duomenų valdytojas gali imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal administracines išlaidas. Jei prašymą pateikiate elektroninėmis priemonėmis ir išskyrus atvejus, kai paprašote ją pateikti kitaip, informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma. 3 dalyje nurodyta teisė gauti kopiją negali daryti neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

b) Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

Jūs kaip duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, jūs turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdami papildomą pareiškimą.

c) Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą

Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą, tokiais atvejais:

 • jūs užginčijate su jumis susijusių asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
 • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia jums, kad galėtumėte pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba
 • jūs pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį pareiškėte prieštaravimą duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už jūsų priežastis.

Kai su jumis susijusių duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius asmens duomenis galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus Sąjungos arba valstybės narės viešojo intereso priežasčių.

Jei duomenų tvarkymas buvo apribotas pirmiau nurodytomis sąlygomis, duomenų valdytojas turi informuoti jus prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis.

d) Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Prievolė ištrinti duomenis

Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nedelsdamas ištrintų su jumis susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas yra įpareigotas nedelsdamas ištrinti šiuos duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

 • Su jumis susiję asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi.
  Jūs atšaukiate savo sutikimą, kuriuo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą buvo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis.
 • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal 21 straipsnio 2 dalį.
 • Su jumis susiję asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
 • Su jumis susiję asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės.
 • Su jumis susiję asmens duomenys buvo surinkti BDAR 8 straipsnio 1 dalyje nurodyto informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste.

Informacijos perdavimas tretiesiems asmenims

Jei duomenų valdytojas viešai paskelbė su jumis susijusius asmens duomenis ir pagal BDAR 17 straipsnio 1 dalį privalo asmens duomenis ištrinti, duomenų valdytojas, atsižvelgdamas į turimas technologijas ir įgyvendinimo sąnaudas, imasi pagrįstų veiksmų, įskaitant technines priemones, kad informuotų duomenis tvarkančius duomenų valdytojus, jog jūs kaip duomenų subjektas paprašėte, kad tokie duomenų valdytojai ištrintų visas nuorodas į tuos asmens duomenis arba jų kopijas ar dublikatus.

Teise ištrinti duomenis

pasinaudoti negalima, jeigu duomenų tvarkymas yra būtinas:

 • siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;
 • siekiant laikytis Sąjungos ar valstybės narės teise, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis, arba siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;
 • dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje pagal BDAR 9 straipsnio 2 dalies h bei i punktus ir 9 straipsnio 3 dalį;
 • archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais laikantis BDAR 89 straipsnio 1 dalies, jeigu dėl a punkte nurodytos teisės gali tapti neįmanoma arba ji gali labai sukliudyti pasiekti to tvarkymo tikslus; arba
 • siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

e) Teisė būti informuotam

Jei pasinaudojote teise duomenų valdytojo atžvilgiu į asmens duomenų ištaisymą ar ištrynimą arba duomenų tvarkymo apribojimą, duomenų valdytojas privalo pranešti kiekvienam duomenų gavėjui, kuriam buvo atskleisti su jumis susiję asmens duomenys, apie bet kokį asmens duomenų ištaisymą, ištrynimą arba tvarkymo apribojimą, nebent to padaryti nebūtų įmanoma arba tai pareikalautų neproporcingų pastangų.

Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas informuotų jus apie tuos duomenų gavėjus.

f) Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Taip pat jūs turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:

 • duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą; ir
 • duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Naudodamiesi šia teise, jūs taip pat turite teisę pasiekti, kad vienas duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma. Ši teisė negali daryti neigiamo poveikio kitų asmenų laisvėms ir teisėms.

Teisė į duomenų perkeliamumą netaikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

g) Teisė nesutikti

Jūs turite teisę dėl su jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus, įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis.

Duomenų valdytojas nebetvarko su jumis susijusių asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Kai su jumis susiję asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Jums pareiškus prieštaravimą duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, su jumis susiję asmens duomenys tokiais tikslais nebetvarkomi.

Naudojimosi informacinės visuomenės paslaugomis atveju, nepaisant Direktyvos 2002/58/EB, jūs gali panaudoti savo teise nesutikti automatizuotomis priemonėmis, kurioms naudojamos techninės specifikacijos.

Kai asmens duomenys yra tvarkomi mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais pagal 89 straipsnio 1 dalį, jūs kaip duomenų subjektas dėl su jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių turite teisę nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, išskyrus atvejus, kai duomenis tvarkyti yra būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą dėl viešojo intereso priežasčių.

Jei norite pasinaudoti savo teise atšaukti sutikimą arba nesutikti, pakanka nusiųsti el. laišką adresu datenschutz@dlr.de.

h) Teisė atšaukti sutikimą pagal BDAR 7 straipsnio 3 dalį

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą; toks atšaukimas negalioja atgaline data. Sutikimo atšaukimo atveju nedelsdami ištrinsime atitinkamus duomenis, nebent tolesnis tvarkymas gali būti grindžiamas tokiu teisiniu duomenų tvarkymo pagrindu, kai sutikimas nereikalingas. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

i) Automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą

Jūs turite teisę, kad jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jums kyla teisinės pasekmės arba kuris jums panašiu būdu daro didelį poveikį.
Ši nuostata netaikoma, jeigu sprendimas:

 • yra būtinas siekiant sudaryti arba vykdyti sutartį tarp jūsų ir duomenų valdytojo;
 • yra leidžiamas pagal Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, kurie taikomi duomenų valdytojui ir kuriais taip pat nustatomos tinkamos priemonės duomenų subjekto teisėms bei laisvėms ir teisėtiems interesams apsaugoti; arba
 • yra pagrįstas aiškiu jūsų sutikimu.

Tačiau šie sprendimai negali būti grindžiami BDAR 9 straipsnio 1 dalyje nurodytais specialių kategorijų asmens duomenimis, nebent taikomi BDAR 9 straipsnio 2 dalies a arba g punktai ir yra nustatytos tinkamos priemonės jūsų teisėms bei laisvėms ir teisėtiems interesams apsaugoti.

1 ir 3 punktuose nurodytais atvejais duomenų valdytojas įgyvendina tinkamas priemones, kad būtų apsaugotos jūsų teisės bei laisvės ir teisėti interesai, bent jau teisė iš duomenų valdytojo reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą.

j) Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu manote, kad su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant šį BDAR.
Priežiūros institucija, kuriai pateiktas skundas, informuoja skundo pateikėją apie skundo nagrinėjimo pažangą ir rezultatus, be kita ko, apie galimybę imtis teisminių teisių gynimo priemonių pagal BDAR 78 straipsnį.