DLR се отнася много сериозно към защитата на личните данни. Искаме да знаете кога съхраняваме какви данни и как ги използваме. Тази политика за поверителност обяснява какви данни събираме и за какво ги използваме. Тя също така обяснява как и с каква цел се прави това. Като регистрирано сдружение по германското гражданско право, ние сме подчинени на разпоредбите на Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) и на германския Федерален закон за защита на данните (BDSG), както и на германския Закон за защита на данните в областта на цифровите телекомуникационни услуги (TDDDG). Предприели сме технически и организационни мерки, за да гарантираме, че разпоредбите за защита на данните се спазват както от нас, така и от външните доставчици на услуги.

Ние предупреждаваме, че при пренос на данни по интернет (напр. при комуникация или по имейл) може да има пропуски в сигурността. Не е възможно данните да бъдат защитени на сто процента от достъп на трети лица.

Настоящият уебсайт използва от съображения за сигурност и за защита на пренасянето на лични данни и други поверителни съдържания (напр. поръчки или запитвания до отговорните лица) SSL- или TLS-криптиране. Можете да разпознаете криптираната връзка по последователността от знаци “https://“ и символа с катинар на реда на Вашия браузър.

Когато е активирано SSL- или TLS-криптиране, данните, които ни изпращате, не могат да бъдат четени от трети лица.

I. Име и адрес на администратора

Администратор по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и на другите национални закони за защита на личните данни на държавите-членки, както и на другите разпоредби във връзка със защитата на личните данни е:
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
Linder Höhe
51147 Köln

Телефон: +49 2203 601-0
Имейл: datenschutz@dlr.de
WWW: https://www.dlr.de

За реализацията на уебстраницата plastic-pirates.dlr-pt.de отговорност носят освен това следните оператори, които обработват лични данни по възложение на DLR:

Austria

Institut für Abfallwirtschaft | Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt  
Universität für Bodenkultur Wien, Austria
1190 Wien | Muthgasse 107/3.Stock

Arbeitsgruppe Citizen Science | Institut für Zoologie  
Universität für Bodenkultur Wien, Austria
1180 Wien | Gregor-Mendel-Straße 33

Belgium

Flanders Marine Institute (Vlaams Instituut voor de Zee – VLIZ)
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende, Belgium

Germany

Ecologic Institut
Pfalzburger Straße 43/44
10717 Berlin, Germany

Kieler Forschungswerkstatt
Am Botanischen Garten 16i i
24118 Kiel, Germany

Bulgaria

Burgas Free University
62, “San Stefano” Bul, Burgas 8001, Bulgaria

Institute of Oceanology “Fridtjof Nansen” at the Bulgarian Academy of Sciences
40, “Parvi May” Str., Varna 9000, Bulgaria

Greece

The Hellenic Centre for Marine Research (HCMR)
46,7 km Athens Sounio ave.
P.O. Box 712
P.C. 19013 Anavyssos
Attiki Greece

Hungary

Express Innovation Agency
1077 Budapest, Wesselényi u 16, Hungary

Italy

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (DSSTTA)
Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma, Italy

Legambiente APS
via Salaria 403, 00199 Roma, Italy

Associazione Ambientalista Marevivo Onlus
Lungotevere Arnaldo da Brescia | Scalo de Pinedo
00196 Roma, Italy

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Piazzale Aldo Moro, 7
00185 Roma, Italy

Lithuania

LINEŠA – Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra
Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius, Lithuania

Latvia

Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Voleru iela 4, LV-1007, Rīga, Latvija

FEE LATVIA – Foundation for Environmental Education
Lapu iela 17, 2.stāvā, Rīga, LV-1002, Latvija

Portugal

CCMAR – Centro de Ciências do Mar do Algarve
University of Algarve
Gambelas Campus
Building 7 (FCMA)
8005 - 139 Faro, Portugal

Ciência Viva
Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva
Largo José Mariano Gago n.º1
Parque das Nações
1990-073 Lisboa, Portugal

CIIMAR
Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões
Av. General Norton de Matos S/N
4450-208 Matosinhos, Portugal

MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente
Polo da Mitra, Universidade de Évora
Apartado 94, 7002-554 Évora, Portugal

Slovenia

National Institute of Biology
Večna pot 111
1000 Ljubljana, Slovenia

Ekologi brez meja – Ecologists without borders
Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana, Slovenia

Institut za Vode Republike Slovenije – Institute for Water of the Republic of Slovenia
Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenia

Nationalni Institut za Biologijo – National Institute of Biology
Večna pot 121, 1000 Ljubljana, Slovenia

Spain

Institute of Environmental Assessment and Water Research
Pedralbes Universitary Campus, Spain
08034 Barcelona | C. Jordi Girona, 18-26

Fundación Oxígeno | Spain
09001 Burgos | Avenida Costa Rica, 150

Technological Centre in Biodiversity, Ecology and Environmental and Food Technology (BETA Technological Center)
Futurlab - Can Baumann, Spain
08500 Vic | Ctra de Roda 70

Universidad de Burgos
University of Burgos, Spain
09001 Burgos | Despacho 75

II. Име и адрес на длъжностното лице по защита на данните

DДлъжностното лице по защита на данните по възложение на администратора е:
Uwe Gorschütz, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V., Linder Höhe, 51147 Köln
Имейл: datenschutz@dlr.de

III. Дефиниране на понятията

В съответствие с Общия регламент относно защитата на данните и Федералния закон за защита на данните, в нашата Декларация за защита на данните ние използваме наред с другото и следните понятия:

1. Лични данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с физическо лице, чиято самоличност е или може да бъде установена (по-нататък наричано „субект на данни“). Физическо лице, чиято самоличност може да бъде установена, е лице, чиято самоличност може да бъде установена пряко или непряко, по-специално чрез идентификационни данни като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификационен номер или по един или повече признаци, характерни за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната принадлежност на това физическо лице.

2. Субект на данни

Субект на данни означава всяко физическо лице, чиято самоличност е или може да бъде установена и чиито лични данни се обработват от отговорното за обработката им лице.

3. Обработване

Обработване означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

4. Ограничаване на обработването

Ограничаване на обработването означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.

5. Профилиране

Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използване на тези данни за оценяване на някои лични аспекти, свързани с дадено физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения, икономическото състояние, здравето, личните предпочитания, интересите, надеждността, поведението, местоположението или движението на това физическо лице.

6. Псевдонимизация

Псевдонимизация означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с физическо лице, чиято самоличност е или може да бъде установена.

7. Администратор или отговорно за обработката лице

Администратор или отговорно за обработката лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. Когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава-членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държавата-членка.

8. Обработващ лични данни

Обработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

9. Получател

Получател означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за получатели.

10. Трето лице

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, различна от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

11. Съгласие

Съгласие на субекта на данните означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

IV. Обща информация за защитата на личните данни

1. Обхват на обработката на лични данни

Ние обработваме личните данни на нашите потребители принципно само доколкото това е необходимо за изграждането на функционален уебсайт и за предоставянето на нашето съдържание и услуги. Обработката на лични данни на нашите потребители се прави само със съгласието на съответните потребители. Изключения се допускат само в случаи, в които предварителното вземане на съгласие е невъзможно по съществени причини и обработването на данните е разрешено от законовите разпоредби.

2. Правни основания за обработването на лични данни

Ако за процеса на преработване на лични данни е необходимо да се вземе съгласието на субекта на данни, то правното основание за това е чл. 6, пар. 1, б. a) от Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (ОРЗД).

При обработването на лични данни, нужни за изпълнението на договор, страна по който е субектът на данни, правно основание дава чл. 6, пар. 1, б. б) от ОРЗД. Това важи и за процесите на обработване, необходими за предприемането на действия преди сключването на договор.

Ако обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на правно задължение, свързано с нашия изследователски център, правно основание за това дава чл. 6, пар. 1, б. в) от ОРЗД.

В случай че жизненоважни интереси на субекта на данни или на друго физическо лице налагат обработването на лични данни, като правно основание служи чл. 6, пар. 1 б. г) от ОРЗД.

Ако обработването е необходимо с цел защита на законните интереси на нашия изследователски център или на трето лице и интересите, основните права и основните свободи на субекта на данни не са с предимство пред тях, правно основание за него дава чл. 6, пар. 1 б. е) от ОРЗД.

3. Заличаване на данните и продължителност на съхраняването

Личните данни на субекта на данните се заличават или блокират веднага щом целта на съхраняването отпадне. Съхраняване извън това се извършва, ако това е разрешено от европейския или националния законодател в регламентите на Съюза, законите или другите споразумения, приложими спрямо администратора. Блокиране или заличаване на данните се извършва и тогава, когато срокът за съхраняване, предвиден в гореспоменатите норми, изтича, освен ако не е налице необходимост за по-нататъшно съхраняване на данните за сключване или изпълнение на договор.

V. Забележка относно пренасянето на данни в САЩ и други трети държави

Ние използваме, наред с другото, инструменти на предприятия със седалище в САЩ или други трети държави, където личните данни не са надеждно защитени. Когато тези инструменти са активни, Вашите лични данни могат да бъдат пренесени и обработени в тези трети страни. Ние предупреждаваме, че в тези страни не може да се гарантира ниво на сигурност на защитата на лични данни, сравнимо с това, в ЕС. Например предприятията в САЩ са задължени да предоставят лични данни на органите по сигурността, без Вие, като субект на данните, да можете да предприемете правни действия срещу това. Следователно не може да се изключи възможността американските власти (напр. Тайните служби) да обработват, анализират и съхраняват дългосрочно Вашите данни на сървърите в САЩ с цел наблюдение. Ние не можем да влияем върху тези дейности по обработване на данните.

VI. Регистрационни файлове на сървъра

Доставчикът на страниците събира и съхранява автоматично информация в така наречените лог файлове на сървъра, които Вашият браузър ни предава автоматично. Това са:

 • тип и версия на браузъра
 • използвана операционна система
 • референтен URL
 • име на хоста на компютъра, който осъществява достъп
 • час на запитването към сървъра
 • IP адрес

Обединяване на тези данни с други източници на данни не се предприема.

Събирането на тези данни се осъществява на основание чл. 6, пар. 1 б. е) от ОРЗД. Администраторът на уебсайта има законен интерес от правилното от техническа гледна точка оформление на своя уебсайт и от оптимизирането му – регистрационните файлове на сървъра се регистрират с такава цел.

VII. Бисквитки

Нашите интернет страници използват така наречените „бисквитки“. Бисквитките са малки текстови файлове и те не нанасят на Вашето крайно устройство щети. Те се запаметяват на Вашето крайно устройство или временно за продължителността на сесията (сесийни бисквитки), или за постоянно (постоянни бисквитки). Сесийните бисквитки се изтриват автоматично след края на посещението Ви. Постоянните бисквитки се съхраняват на крайното Ви устройство, докато не ги изтриете собственоръчно или не бъдат изтрити автоматично от Вашия уеббраузър.

Когато посетите нашата страница, на крайното Ви устройство могат частично да се запаметят и бисквитки от трети предприятия (бисквитки на трети страни). Те дават възможност на нас или на Вас да използвате определени услуги на третите предприятия (напр. бисквитки за осъществяване на платежни услуги).

Бисквитките имат различни функции. Много бисквитки са необходими от техническа гледна точка, тъй като без тях не могат да функционират определени функции на уебстраницата (напр. функцията количка за пазаруване или показването на видеа). Други бисквитки служат за анализ на поведението на потребителите или за показване на реклами.

Бисквитките, които са нужни за осъществяване на електронната комуникация (необходимите бисквитки) или за предоставянето на определени, желани от Вас функции (функционалните бисквитки, напр. функцията количка за пазаруване), или за оптимизиране на уебстраницата (напр. бисквитките за измерване на уеб аудиторията), се съхраняват на основание чл. 6, пар. 1, б. е) от ОРЗД, доколкото не е налице друго правно основание. Администраторът на уебсайта има законен интерес от съхраняването на бисквитките, за да предоставя своите услуги коректно от техническа гледна точка и да ги оптимизира. Ако е било поискано съгласие за съхраняване на бисквитки, то съхраняването им се осъществява изключително на основание това съгласие (чл. 6, пар. 1, б. a) от ОРЗД); съгласието може да се оттегли по всяко време.

Вие можете да настроите браузъра си по такъв начин, че да бъдете информирани за инсталирането на бисквитки и да го позволявате само в единични случаи, да изключите приемането на бисквитки в определени случаи или изцяло, както и да активирате автоматичното изтриване на бисквитките при затваряне на браузъра. При деактивирането на бисквитките функционалността на този уебсайт може да бъде ограничена.

Що се отнася до инсталирането на бисквитки на трети предприятия, ние ще Ви информираме за това отделно в рамките на настоящата Декларация за съгласие и при необходимост ще Ви искаме съгласие.
Съгласие с модули, предоставени от Drupal
https://www.drupal.org/project/eu_cookie_compliance

VIII. Контакти

Ако изпратите запитване към нас през формуляра за контакт, ние ще запишем при нас Вашите данни от формуляра заедно с посочените там от Вас данни за контакт с цел обработка на запитването и за в случай, че възникнат допълнителни въпроси. Ние не предаваме нататък тези данни без Вашето съгласие.

Обработването на тези данни се извършва на основание чл. 6, пар. 1 б. б) от ОРЗД, ако Вашето запитване е свързано с изпълнение на договор или предприемане на действия преди сключването на договор. Във всички останали случаи обработването се осъществява въз основа на нашия законен интерес да обработим ефективно отправените към нас запитвания (чл. 6, пар. 1, б. е) от ОРЗД) или въз основа на Вашето съгласие (чл. 6, пар. 1, б. a) от ОРЗД), ако то е било поискано.

Дадените от Вас данни във формуляра за контакт остават при нас, докато Вие не поискате те да бъдат заличени, оттеглите съгласието си да ги съхраняваме или отпадне целта, заради която са съхранени (напр. след приключване обработката на Вашето запитване). Задължителните законови разпоредби, в частност сроковете за съхраняване на данни, остават незасегнати.

Запитване по имейл, телефон или факс

Ако се свържете с нас по имейл, телефон или факс, Вашето запитване, включително всички посочени там лични данни (име, обръщение) се запаметяват и обработват от нас (съответно от националния ни партньор (вижте „Контакти“) с цел обработка на Вашето искане. Ние не предаваме нататък тези данни без Вашето съгласие.

Обработването на тези данни се извършва на основание чл. 6, пар. 1 б. б) от ОРЗД, ако Вашето запитване е свързано с изпълнение на договор или предприемане на действия преди сключването на договор. Във всички останали случаи обработването се осъществява въз основа на нашия законен интерес да обработим ефективно отправените към нас запитвания (чл. 6, пар. 1, б. е) от ОРЗД) или въз основа на Вашето съгласие (чл. 6, пар. 1, б. a) от ОРЗД), ако то е било поискано; съгласието може да се оттегли по всяко време.

Изпратените от Вас данни във формуляра за контакт остават при нас, докато Вие не поискате те да бъдат заличени, оттеглите съгласието си да ги съхраняваме или отпадне целта, заради която са съхранени (напр. след приключване обработката на Вашето искане). Задължителните законови разпоредби, в частност законовите срокове за съхраняване на данни, остават незасегнати.

IX. Бюлетин

Ако желаете да получавате предложения на уебсайта бюлетин, ние се нуждаем от Вашия имейл адрес, както и от информация, която ни позволява да проверим, че Вие сте собственикът на дадения имейл адрес и сте съгласен с получаването на бюлетина. Други данни не се събират или се събират само доброволно. За разработването на бюлетина ние използваме доставчици на услуги за бюлетин, които са описани по-долу.

Правна основа
Обработването на данни се осъществява въз основа на Вашето съгласие (чл. 6, пар. 1 б. a) от ОРЗД). Вие можете да оттеглите това съгласие по всяко време. Правомерността на вече извършеното обработване на лични данни остава незасегната от оттеглянето.

Продължителност на съхраняването
Предоставените от Вас данни с цел получаване на бюлетина се съхраняват от нас или от доставчика на услуги за бюлетин до момента, в който се откажете от абонамента и след отказа за получаване на бюлетина се заличават от списъка на абонатите. Данните, които са запаметени при нас с други цели, остават незасегнати от това.

Дизайн
Оформлението на бюлетина е създадено с помощта на софтуера с отворен код MOSAICO.io. Изображенията на бюлетина се съхраняват на сървърите на MOSAICO.io и се изтеглят оттам при поискване от потребителя. MOSAICO.io е програма за създаване на имейли от италианската маркетингова компания VOXmail.it.

Void Labs Snc
via San Martino, 103/49
48018 Faenza (RA)

След Вашия отказ от абонамента Вашият имейл адрес се съхранява при нас или при доставчика на услуги за бюлетин евентуално в черен списък, ако това е необходимо за предотвратяване на бъдещ мейлинг. Данните от черния списък се използват само с тази цел и не се обединяват с другите данни. Това е не само във Ваш интерес, но и в наш, тъй като има за цел да се спазват законовите разпоредби относно изпращането на бюлетини (законов интерес по смисъла на чл. 6, пар. 1, б. е) от ОРЗД). За съхраняването на данни в черния списък няма определен срок. Вие можете да направите възражение срещу съхраняването, ако Вашите интереси са с предимство пред нашия законов интерес.

X. Плъгини за социални медии с Shariff

На този уебсайт се използват плъгини за социални медии. Плъгините можете да разпознаете принципно по съответното лого на социалната медия. За да гарантираме защита на данните на тази уебстраница, ние използваме плъгините само заедно с така нареченото програмно решение „Shariff“. Това приложение възпрепятства интегрираните в тази уебстраница плъгини да започнат да прехвърлят данни още при първото влизане в страницата.

Директна връзка със сървъра на доставчика се осъществява едва когато активирате съответния плъгин с щракване върху принадлежащия му бутон (съгласие). Когато активирате плъгина, съответният доставчик получава информация, че Вие с Вашия IP адрес сте посещавали тази страница.

Ако по същото време сте влезли в акаунта си в дадена социална медия (напр. Facebook), съответният доставчик може да добави посещението на настоящата уебстраница към Вашия потребителки профил. Активирането на плъгина представлява съгласие по смисъла на чл. 6, пар. 1, б. a) от ОРЗД. Можете да оттеглите това съгласие с действие за в бъдеще, по всяко време.

Плъгини на Facebook (бутони Like и Share)
В тази страница са интегрирани плъгини на социалната мрежа Facebook. Доставчик на тази услуга е Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ирландия. Събраните данни се прехвърлят обаче, според изявлението на Facebook, също и в САЩ и други трети страни.

Плъгините на Facebook ще разпознаете по логото на Facebook или по бутона Like („Харесва ми“) на тази уебстраница. Преглед на плъгините за Facebook ще намерите тук:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Ако посетите тази уебстраница, през плъгина се осъществява директна връзка между Вашия браузър и сървъра на Facebook. По този начин Facebook получава информация, че с Вашия IP адрес сте посетили тази страница. Ако щракнете върху бутона Like на Facebook, докато сте влезли в своя Facebook акаунт, можете да свържете съдържанието на този уебсайт с Вашия профил във Facebook. По този начин Facebook може да добави посещението на настоящата уебстраница към Вашия потребителки профил. Обръщаме Ви внимание, че като доставчик на тези страници ние не получаваме информация за съдържанието на прехвърлените данни, нито за това, как ги използва Facebook. Допълнителна информация за това ще намерите в декларацията за защита на личните данни на Facebook:
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ако не желаете Facebook да добави посещението Ви на тази страница към Вашия потребителски профил във Facebook, излезте от профила си. Използването на плъгините на Facebook се осъществява на основание чл. 6, пар. 1 б. е) от ОРЗД. Администраторът на уебсайта има законен интерес от възможно най-пълна видимост в социалните медии. Ако е било поискано съответното съгласие, обработката се осъществява изключително на основание чл. 6, пар. 1, б. a) от ОРЗД; съгласието може да се оттегли по всяко време. Когато с помощта на описания тук инструмент на нашата страница се събират лични данни и се прехвърлят на Facebook, ние и Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия, носим съвместна отговорност за обработката им (чл. 26 от ОРЗД).

Съвместната отговорност се ограничава при това изключително до събирането на данните и прехвърлянето им към Facebook. Обработката им от страна на Facebook след прехвърлянето не е част от тази съвместна отговорност. Общите ни задължения са регламентирани в едно споразумение относно съвместната обработка. Текста на споразумението ще намерите на:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Съгласно това споразумение ние носим отговорност за предоставянето на информация относно защитата на личните данни при използване на Facebook инструмента и за сигурното инсталиране на този инструмент на нашата страница. За сигурността на Facebook продуктите, що се отнася до защитата на данните, отговорност носи Facebook. Като субект на данни можете да предявите правата си по отношение на обработваните от Facebook данни (напр. да подадете искане за предоставяне на информация) директно пред Facebook. Ако предявите правата си като субект на данни пред нас, ние сме задължени да прехвърлим искането Ви на Facebook.

Прехвърлянето на данни към САЩ се осъществява въз основа на стандартните договорни клаузи на Европейската комисия. Подробности ще намерите тук:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 und
https://www.facebook.com/policy.php.

Плъгин на Instagram
В тази страница са интегрирани функции на услугата Instagram. Тези функции са интегрирани от Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия.

Ако сте влезли в своя Instagram акаунт, с щракване върху бутона Instagram можете да свържете съдържанието на този уебсайт с Вашия профил във Instagram. По този начин Instagram може да добави посещението на настоящата уебстраница към Вашия потребителки профил. Обръщаме Ви внимание, че като доставчик на тези страници ние не получаваме информация за съдържанието на прехвърлените данни, нито за това, как ги използва Instagram.

Съхраняването и анализът на тези данни се осъществява на основание чл. 6, пар. 1 б. е) от ОРЗД. Администраторът на уебсайта има законен интерес от възможно най-пълна видимост в социалните медии. Ако е било поискано съответното съгласие, обработката се осъществява изключително на основание чл. 6, пар. 1, б. a) от ОРЗД; съгласието може да се оттегли по всяко време.
Ако с помощта на описания тук инструмент на нашата страница се събират лични данни и се прехвърлят на Facebook, респ. Instagram, ние и Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия, носим съвместна отговорност за обработката им (чл. 26 от ОРЗД). Съвместната отговорност се ограничава при това изключително до събирането на данните и прехвърлянето им към Facebook, респ. Instagram. Обработката им от страна на Facebook, респ. Instagram след прехвърлянето не е част от тази съвместна отговорност. Общите ни задължения са регламентирани в едно споразумение относно съвместната обработка. Текста на споразумението ще намерите на:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Съгласно това споразумение ние носим отговорност за предоставянето на информация относно защитата на личните данни при използване на Facebook, респ. Instagram инструмента и за сигурното инсталиране на този инструмент на нашата страница. За сигурността на Facebook, респ. Instagram продуктите, що се отнася до защитата на данните, отговорност носи Facebook. Като субект на данни можете да предявите правата си по отношение на обработваните от Facebook, респ. Instagram данни (напр. да подадете искане за предоставяне на информация) директно пред Facebook. Ако предявите правата си като субект на данни пред нас, ние сме задължени да прехвърлим искането Ви на Facebook.

Прехвърлянето на данни към САЩ се осъществява въз основа на стандартните договорни клаузи на Европейската комисия. Подробности ще намерите тук:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://help.instagram.com/519522125107875 und
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Допълнителна информация за това ще намерите в декларацията за защита на личните данни на Instagram:
https://instagram.com/about/legal/privacy/.

XI. Права на субекта на данните

Ако Вашите лични данни се обработват, Вие сте субект на данни по смисъла на ОРЗД и Вие разполагате със следните права по отношение на администратора:

a) право на информация

Вие имате право да получите от администратора информация дали лични данни, които се отнасят до Вас, се обработват от нас.

Ако се извършва такава обработка, можете да изискате от администратора следната информация:

 • с каква цел се обработват личните Ви данни;
 • кои категории лични данни се обработват;
 • кои са получателите, респ. категориите получатели, за които съответните лични данни са били или все още са достъпни;
 • каква е планираната продължителност на съхранение на личните данни, които се отнасят до Вас, или, когато не е възможно да се даде конкретна информация за това, какви са критериите за определяне на срока на съхранение;
 • имате ли право на корекция или заличаване на личните данни, които се отнасят до Вас, право на ограничаване на обработването от страна на администратора или право на възражение срещу това обработване;
 • имате ли право на обжалване пред надзорен орган;
 • цялата налична информация за произхода на личните данни, ако те не са събрани от субекта на данни;
 • съществува ли автоматизирано вземане на решения, включително профилиране съгласно чл. 22, пар. 1 и 4 от ОРЗД, и – най-малкото в тези случаи – да получите съдържателна информация за приложената логика, както и за обхватът на обработването и очакваните за субекта на данни ефекти от него.
 • Вие имате също така право да поискате информация дали личните данни, които се отнасят до Вас, се прехвърлят на трета страна или на международна организация. В този контекст можете да поискате информация за подходящи гаранции съгл. чл. 46 от ОРЗД във връзка с прехвърлянето на личните Ви данни.

Администраторът Ви предоставя копие от личните данни, които са предмет на обработка. За всички следващи копия, които поискате, администраторът може да поиска разумно заплащане въз основа на административните разходи. Ако подадете искането си по електронен път, то информацията ще Ви бъде предоставена в достъпен електронен формат, освен ако не сте поискали друго. Правото за получаване на копие съгласно параграф 3 не трябва да накърнява правата и свободите на други лица.

b) право на корекция

Като субект на данни Вие имате право да поискате от администратора незабавна корекция на неверните лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването, Вие имате правото да поискате непълните лични данни да бъдат попълнени, включително посредством допълнителна декларация.

c) право на ограничаване на обработването

Вие имате право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, които се отнасят до Вас, когато са налице следните предпоставки:

 • когато оспорвате верността на личните данни, които Ви засягат, за срок, който дава възможност на администратора да провери верността на тези данни;
 • когато обработването е неправомерно и Вие се отказвате от заличаване на личните данни, а вместо това искате използването им да бъде ограничено; когато администраторът вече не се нуждае от личните данни, за да ги обработва, но Вие се нуждаете от тях, за да предявите, упражнявате или защитавате правата си, или
 • когато сте направили възражение срещу обработването съгласно чл. 21, пар. 1 от ОРЗД и все още не е установено дали законовите основания на администратора са с предимство пред Вашите основания.

Ако обработването на личните данни, които Ви засягат, бъде ограничено, тези данни, независимо от тяхното съхранение, ще могат да бъдат обработвани само с Ваше съгласие, или с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции, или с цел гарантиране на права на други физически или юридически лица, или от съображения за значим обществен интерес на Съюза или на дадена държава-членка.

Ако ограничаването на обработването е било ограничено поради посочените по-горе предпоставки, Вие ще бъдете информиран от администратора, преди ограничаването да бъде отменено.

d) право на заличаване

Задължение за заличаване

Вие можете да поискате от администратора личните данни, които се отнасят до Вас, да бъдат незабавно заличени, и администраторът е задължен незабавно да заличи тези данни, когато е налице едно от следните основания:

 • Личните данни, които се отнасят до Вас, вече не са необходими за целите, за които са събирани или обработвани по друг начин.
 • Вие сте оттеглили своето съгласие, въз основа на което те са били обработвани съгл. чл. 6, пар. 1, б. a) или чл. 9, пар. 2, б. a) от ОРЗД, и няма друго правно основание за обработването им.
 • Вие сте подали възражение срещу обработването съгл. чл. 21, пар. 1 от ОРЗД и няма законни основания за обработването, които да имат предимство, или Вие сте подали възражение срещу обработването съгл. чл. 21, пар. 2 от ОРЗД.
 • Личните данни, които се отнасят до Вас, са били обработвани неправомерно.
 • Заличаването на личните данни, които се отнасят до Вас, е необходимо да изпълнение на правно задължение съгласно правото на Съюза или правото на държавите-членки, на което се подчинява администраторът.
 • • Личните данни, които се отнасят до Вас, са събирани във връзка с предлагани услуги на информационното общество съгл. чл. 8, пар. 1 от ОРЗД.

Информация за трети страни

Ако администраторът е направил личните данни, които се отнасят до Вас, обществено достояние и ако е задължен да ги заличи съгл. чл. 17, пар. 1 от ОРЗД, то той, съобразявайки се с достъпните технологии и разходите за внедряването им, следва да предприеме адекватни мерки, включително от техническо естество, за да информира отговорните лица, които обработват личните данни, че Вие, като субект на данните, се поискали от тях заличаването на всички линкове към тези лични данни или на копията или преписите от тях.

Изключения

Правото на заличаване не се прилага, когато обработката е необходима

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве съгл. чл. 9, пар. 2, букви з) и и), както и чл. 9, пар. 3 от ОРЗД;
 • за целите на архивирането в името на обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгл. чл. 89, пар. 1 от ОРЗД, доколкото съществува вероятност правото, посочено в буква а), да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

e) право на информираност

Ако сте предявили пред администратора правото си на коригиране, заличаване или ограничаване на обработването, той е длъжен да осведоми за това коригиране или заличаване на данните или ограничаване на обработването всички получатели, на които са били разкрити личните Ви данни, освен ако това е невъзможно или изисква непропорционално големи усилия.

Вие имате правото да бъдете информиран за тези получатели от администратора.

f) право на преносимост на данните

Вие имате право да получите отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван и машинночитаем формат. Освен това имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, без администраторът, на когото са били предоставени първоначално, да възпрепятства прехвърлянето, при условие че

 • обработването се основава на съгласие съгл. чл. 6, пар. 1, б. a) от ОРЗД или чл. 9 пар. 2 б. a) от ОРЗД или на договор съгл. чл. 6, пар. 1, б. б) от ОРЗД и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

Упражнявайки това право, Вие също така имате право да издействате личните данни, които се отнасят до Вас, да бъдат прехвърлени директно от един администратор към друг, при условие че това е възможно технически. Това не трябва да накърнява свободите и правата на други лица.

Правото на преносимост на данните не се отнася за обработването на лични данни, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора.

g) право на възражение

Вие имате правото по всяко време на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да подадете възражение срещу обработването въз основа на чл. 6, пар. 1, букви д) и е) от ОРЗД на отнасящи се до Вас лични данни; това важи и за профилиране, основаващо се на посочените разпоредби.

Администраторът прекратява обработването на отнасящите се до Вас лични данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или че обработването цели установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Ако личните данни, които се отнасят до Вас, се обработват за целите на директния маркетинг, Вие има право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни за такъв вид маркетинг по всяко време; това важи и за профилирането, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг.

Когато подадете възражение срещу обработването на данните за целите на директния маркетинг, обработването за тези цели на личните данни, които се отнасят до Вас, се прекратява.

Вие имате възможността, във връзка с използването на услугите на информационното общество, независимо от директива 2002/58/ЕО, да упражнете правото си на възражение чрез автоматизирани процедури, използващи технически спецификации.

Като субект на данните, Вие имате право, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да подадете възражение срещу обработването на личните данни, които се отнасят до Вас, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, освен ако обработването не е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес.

Ако желаете да се възползвате от Вашето право да оттеглите съгласието или право на възражение, е достатъчно да изпратите имейл на datenschutz@dlr.de.

h) право на оттегляне на дадените съгласия съгласно чл. 7, пар. 3 от ОРЗД

Вие имате право по всяко време да оттеглите с действие за в бъдеще дадено веднъж съгласие за обработване на данни. В случай на оттегляне ние незабавно ще заличим съответните данни, освен ако по-нататъшното обработване не се базира на правно основание за обработване без съгласие. С оттеглянето на съгласието правомерността на обработването преди оттеглянето остава ненакърнена.

i) автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Вие имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последици за Вас или Ви засяга в значителна степен по подобен начин.

Това не е валидно, когато решението

 • е необходимо за сключването или изпълнението на договор между Вас и администратора,
 • е разрешено от правото на Съюза или на държава членка, което се прилага спрямо администратора, и в което се предвиждат подходящи мерки за защита на Вашите права и свободи, както и на Вашите легитимни интереси; или
 • се основава на Вашето изрично съгласие.

При все това тези решения не трябва да се основават на специални категории лични данни съгласно чл. 9, пар. 1 от ОРЗД, доколкото не е в сила чл. 9 пар. 2 б. a) или ж) от ОРЗД и не са взети адекватни мерки за защита на правата и свободите и на Вашия законен интерес.

По отношение на посочените в (1) и (3) случаи администраторът предприема адекватни мерки, за да защити правата и свободите, както и законните Ви интереси, които включват най-малкото правото на човешка намеса от страна на администратора, правото на излагане на собственото становище и правото на обжалване на решението.

j) право на подаване на жалба до надзорен орган

Без да се засягат които и да било други административни или съдебни средства за правна защита, Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка на Вашето обичайно местопребиваване, на Вашата месторабота или на мястото на предполагаемото нарушение, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава разпоредбите на ОРЗД.

Надзорният орган, където е подадена жалбата, информира жалбоподателя за статуса и резултата от нея, включително за възможността за съдебна защита съгласно чл. 78 от ОРЗД.