EIROPEIZĀCIJAS PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA

Amatierzinātnes projekti var sasniegt savu pilno potenciālu un maksimālo ES pievienoto vērtību vien tad, ja tie tiek īstenoti starpvalstu un visas Eiropas līmenī. Plastmasas pirātu kampaņas ieviešana visā Eiropā nodrošinās saskaņotu un standartizētu paraugu vākšanu Eiropas upēs. Tas var palīdzēt:

  • ievērojami paplašināt esošo datu bāzi;

  • uzlabot zinātnisko izpratni un zināšanas;

  • un tādējādi veicināt sistemātisku risinājumu izstrādi, lai novērstu, samazinātu un likvidētu piesārņojumu jūrās un upēs, ko īpaši rada plastmasa.

Pētnieki no visas Eiropas varēs izmantot brīvi pieejamus esošo Eiropas datu portālu datus, kas citkārt nebūtu pieejami.

PROGRAMMAS “APVĀRSNIS EIROPA” IEVIEŠANA VISĀ EIROPĀ

Pēc Vācijas iniciatīvas izvēršanas Portugālē un Slovēnijā 2020./2021. gada prezidentūras trio valstu ietvaros, kampaņa kopš 2022. gada ar ES Komisijas atbalstu ir ieviesta visā Eiropā. Amatierzinātnes iniciatīvas eiropeizācija tiek finansēta no Eiropas Komisijas pētniecības pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”. Tāpēc no 2022. līdz 2024. gadam visā Eiropā notiek koordinētas un sinhronizētas “plastmasas pirātu” atkritumu vākšanas kampaņas. Jau 2022. gada rudenī savas pirmās pirātu misijas uzsāka Beļģija, Bulgārija, Grieķija, Itālija, Lietuva, Austrija, Slovēnija, Spānija un Ungārija.

Ja jūs interesē dalība šajā iniciatīvā, varat sazināties ar kampaņas koordinatoru – DLR Projektträger: plastic-pirates@dlr.de.

POLITISKAIS FONS

Eiropas P     ētniecības telpas (EPT) politiskajā darba kārtībā plastmasas pirātu iniciatīva ir izvēlēta kā daļa no EPT kampaņas “Tuvināt zinātni iedzīvotājiem” laika posmā no 2022. līdz 2024. gadam. Plastmasas pirāti sniegs ieguldījumu šajā fokusa jomā: kopīgā tādu problēmu risināšanā, kas izriet no dubultās pārkārtošanās, proti, zaļās un digitālās, kā arī sabiedrības līdzdalības stiprināšanā EPT. Jau 2020. gada decembrī Padome savos secinājumos par jauno Eiropas pētniecības telpu aicināja “Komisiju un dalībvalstis turpināt attīstīt un īstenot amatierzinātnes kampaņu “Plastmasas pirāti” kā EPT izmēģinājuma kampaņu, lai veicinātu “mijiedarbību” EPT ietvaros, lai dotu iespēju iedzīvotājiem, joīpaši jauniešiem, vairot izpratni par pētniecības un inovāciju ietekmi un ieguvumiem viņu ikdienas dzīvē, kā arī veicināt sadarbību ar ierosināto misiju par tīriem okeāniem, jūrām, piekrastes un teritoriālajiem ūdeņiem”.

Plastmasas pirāti palīdzēs sasniegt misijas “Atjaunot mūsu okeānu un ūdeņus” mērķus, jo īpaši cenšoties novērst un likvidēt Eiropas jūru un ūdeņu piesārņojumu, kam ir īpaša nozīme šī plāna īstenošanā. Iniciatīva veicina arī galveno Eiropas vides politikas mērķu īstenošanu, jo īpaši Jūras stratēģijas pamatdirektīvas, Ūdens pamatdirektīvas un Gaisa, ūdens un augsnes nulles piesārņojuma rīcības plāna īstenošanu. Galu galā kampaņa kalpo arī kā 2022. gada Eiropas Jaunatnes gada vadošais piemērs.

ES PLASTMASAS PIRĀTU KAMPAŅA

Lai gan ir jau diezgan pietiekama izpratne par to, no kurienes atsevišķos Eiropas reģionos un upju sistēmās rodas plastmasas atkritumi, Eiropas mēroga pētījumu dati ir tikai fragmentāri vai to nav vispār. Ar amatierzinātnes pieeju, kas tiek izmantota, lai pētītu upju nozīmi piesārņojuma pārnesei      uz okeānu, un kas tiek veikta notiekošās amatierzinātnes iniciatīvas Plastic Pirates – Go Europe! ietvaros, pētnieki varēs noteikt plastmasas piesārņojuma avotus un pasākumus tā samazināšanai. Izvēršot iniciatīvu, kas tagad aptver upju sistēmas un ģeogrāfiskos reģionus visā ES, iedzīvotāji varēs apkopot datus vietējā līmenī, tādējādi palīdzot novērst pētniecības datu trūkumu      Eiropas mērogā. Lai jaunieši un skolēni varētu izpētīt upju piegružošanu Eiropā, iniciatīva piedāvā didaktiski sagatavotus mācību materiālus. Šī pieeja ļauj iesaistīt iedzīvotājus, sniedzot tiem iespējas risināt zaļās un digitālās pārkārtošanās problēmas. Tas veicina pieaugošu sabiedrības līdzdalību Eiropas pētniecības telpā.

Pēc sešu gadu veiksmīgas ieviešanas Vācijā un kopš 2020. gada arī Portugālē un Slovēnijā kampaņa “PlasticPiratesEU” paplašinās iniciatīvas “Plastic Pirates – Go Europe!” darbību arī citās ES dalībvalstīs. Šī paplašināšanās liek ES Komisijai izmantot starptautisku plānu “Plastmasas pirātu amatierzinātnes iniciatīvas eiropeizācija” kā daļu no pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” misijas par tīriem okeāniem, jūrām, piekrastes un teritoriālajiem ūdeņiem. Šī plāna īstenošana sākās 2022. gada jūnijā un ilgs 30 mēnešus. Iniciatīvas izvēršana palīdzēs gūt priekšstatu par plastmasas piesārņojumu Eiropas upēs un to krastos. Tas dos iespēju bērniem un jauniešiem iesaistīties okeāna misijas galvenā politiskā mērķa sasniegšanā, proti, novērst un likvidēt piesārņojumu Eiropas jūrās un ūdeņos. Tādējādi kampaņa atbilst Padomes aicinājumam, t. i., Komisijai un dalībvalstīm turpināt attīstīt un īstenot amatierzinātnes kampaņu “Plastmasas pirāti” kā EPT izmēģinājuma kampaņu, lai veicinātu iekšējo “mijiedarbošanos”.

Šīs kampaņas galvenais mērķis ir izvērst veiksmīgo amatierzinātnes iniciatīvu “Plastic Pirates – Go Europe!” ieinteresētajās ES dalībvalstīs un valstīs, kas saistītas ar programmu “Apvārsnis Eiropa”. Kampaņas mērķis ir lielākajās Eiropas daļās palielināt iedzīvotāju, jo īpaši jauniešu, izpratni par to, kādu ietekmi un ieguvumus pētniecība un inovācijas var atstāt uz viņu ikdienas dzīvi, palielināt spēju apkopot, organizēt un pārbaudīt datus par piesārņojumu Eiropas upēs, krastos, jūrās un to tuvumā, kā arī pārbaudīt, atkārtot un pilnveidot paraugprakses modeļus izcilai zinātnes un pilsoniskās iesaistīšanās apvienošanai, lai sasniegtu okeāna misijas mērķi – renaturalizēt mūsu okeānu, jūras un ūdeņus, vienlaikus atbalstot ES politisko mērķu uzraudzību.

Šīs kampaņas uzdevums ir sasniegt zemāk minētos mērķus:

Eiropas mērogā: iniciatīvas “Plastic Pirates – Go Europe!” turpmāka attīstība un ieviešana visā Eiropā Iniciatīva visas Eiropas mērogā

Bez 2020.–2021. gada prezidentūras trio valstīm – Vācijas, Slovēnijas un Portugāles – kampaņa mobilizēs arī citas dalībvalstis / asociētās valstis. Visā ES 2022. gadā un tam sekojošajā 2023. un 2024. gadā (visā 30 mēnešu periodā) tiks ievērota decentralizētu un vienlaikus koordinētu paraugu vākšanas kampaņu pieeja ar ieinteresēto dalībvalstu / asociēto valstu palīdzību.

Vietējā mērogā: vietējo partneru atbalstīšana un pētniecības centru izveidošana, lai palielinātu spēju pārskatīt (nepilnīgus) datus un analizēt tos decentralizētā veidā

Kampaņa atbalstīs vietējos plastmasas pirātu iniciatīvas partnerus dalībvalstīs / asociētajās valstīs, kas pievienosies iniciatīvai, lai varētu veikt sinhronizētas un cieši koordinētas paraugu vākšanas kampaņas, kurās iesaistīti Eiropas jaunieši, tostarp pavadošās komunikācijas pasākumus. Vietējie projekta partneri pārbaudīs un analizēs apkopotos datus, lai nodrošinātu Eiropas mēroga koordinētu pieeju.

Zinātniskā mērogā: izcilas zinātnes atbalstīšana, kā arī ES politisko mērķu īstenošana un uzraudzība

Ievērojot plaša mēroga amatierzinātnes pieeju, iniciatīva nodrošina lielu starptautisko datu apjomu saskaņotā un standartizētā veidā. Vietējie partneri darīs šos datus zināmus pētniekiem, interešu grupām un politikas veidotājiem vietējā, valsts un ES līmenī. Šeit ietilpst arī atbalsts galveno ES politikas mērķu īstenošanai un uzraudzībai, piemēram, Gaisa, ūdens un augsnes nulles piesārņojuma rīcības plāns, Jūras stratēģijas pamatdirektīva un Ūdens pamatdirektīva. Kampaņa veicinās labāku izpratni par plastmasas piesārņojumu Eiropas upēs, piekrastes zonās un jūrās un kalpos par paraugu citām attiecīgām amatierzinātnes iniciatīvām, apkopojot viegli pieejamus datus par plastmasas atkritumiem jūras un saldūdens vidē, izmantojot standartizētu paraugu vākšanas, datu apkopošanas un uzglabāšanas pieeju un nodrošinot tiem brīvu piekļuvi saskaņā ar FAIR (“sameklējamība”, “piekļūstamība”, “sadarbspēja” un “atkalizmantojamība”) datu principiem. Turklāt kampaņas ietvaros šie dati tiks sasaistīti ar esošajiem Eiropas datu portāliem, piemēram, EMOD-Net, un veicinās Eiropas digitālā okeāna dvīņa izstrādi.

Sabiedriskā mērogā: iedzīvotāju, īpaši jauniešu, iesaistīšana un iespēju nodrošināšana visā Eiropā

Kampaņas mērķis ir informēt iedzīvotājus, jo īpaši jauniešus, par pētniecības un inovāciju ietekmi un ieguvumiem viņu ikdienas dzīvē, tādējādi veicinot izpratni par izaicinājumiem, kas saistīti ar zaļo un digitālo pārkārtošanos, kā arī palielinot sabiedrības līdzdalību Eiropas pētniecības telpā. Šādi kampaņa veicina visas Eiropas pilsoņu kustības veidošanos, lai cīnītos pret ūdeņu un jūras piesārņošanu ar plastmasu.

Tālākā mērogā: paraugprakses modeļu un pieeju noteikšana amatierzinātnes vajadzībām

Kampaņas mērķis ir vēl vairāk pilnveidot amatierzinātnes iniciatīvas pieejas un metodiku. Kampaņas ietvaros tiks noteikti atdarināšanas cienīgi paraugprakses modeļi, lai sasaistītu zinātni un pilsonisko iesaisti, šajā gadījumā ar mērķi atjaunot mūsu okeānu, jūru un ūdeņu dabisko stāvokli. Tas ietver iniciatīvas pašreizējā fokusa vēršanu uz upēm un teritoriālajiem ūdeņiem, lai spētu labāk novērtēt piekrastes un jūru plastmasas piesārņojumu, vienlaikus nodrošinot iniciatīvas ietvaros apkopoto datu salīdzināmību un kvalitāti. Kampaņas ietvaros kopā ar dalībniekiem tiks pārskatīts un pilnveidots lietišķās amatierzinātnes jēdziens attiecībā uz mērķa grupu, sabiedriskajām attiecībām, fona materiāliem, iesaistīšanos un turpmākajiem pasākumiem. Visbeidzot, kampaņas mērķis ir iegūt plašākas zināšanas par amatierzinātnes iniciatīvu izvēršanu un iedzīvotāju iesaisti amatierzinātnē.