Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας ισχύει για τον ιστότοπο https://www.plastic-pirates.eu/ του Γερμανικού Κέντρου Αεροδιαστημικής (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V., DLR).

Ως φορέας του δημόσιου τομέα της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης κατά την έννοια της οδηγίας ΕΕ 2016/2102, προσπαθούμε να καταστήσουμε τους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας για κινητά προσβάσιμες σύμφωνα με τις διατάξεις του γερμανικού νόμου για την ισότητα των ατόμων με αναπηρία (BGG) και του γερμανικού διατάγματος για την τεχνολογία πληροφοριών χωρίς εμπόδια (BITV 2.0), προκειμένου να εφαρμόσουμε την οδηγία ΕΕ 2016/2102.

Κατάσταση συμμόρφωσης

Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας απορρέουν από τα τμήματα 3 (1) έως (4) και 4 του BITV 2.0, που εγκρίθηκαν βάσει του τμήματος 12d BGG.

Επί του παρόντος, ο δικτυακός τόπος συμμορφώνεται εν μέρει με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις.

Ο δικτυακός τόπος αναθεωρείται επί του παρόντος όσον αφορά την προσβασιμότητα. Ως εκ τούτου, είναι πιθανόν να μην πληρούνται πλήρως όλες οι απαιτήσεις προσβασιμότητας. Εργαζόμαστε για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων προσβασιμότητας που έχουν εντοπιστεί.

Προετοιμασία της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση συντάχθηκε στις 6 Ιουλίου 2022.

Αναφορά εμποδίων: ανατροφοδότηση και πληροφορίες επικοινωνίας

Θα θέλατε να μας ενημερώσετε για υφιστάμενα εμπόδια ή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της προσβασιμότητας;

Αν θέλετε να μας δώσετε τα σχόλιά σας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση barrierefreiheit@dlr.de.

Διαδικασία συνδιαλλαγής

Εάν δεν βρεθεί ικανοποιητική λύση μετά την ανατροφοδότησή σας, τότε μπορείτε να απευθυνθείτε στο όργανο συνδιαλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 16 BGG. Το όργανο συμβιβασμού BGG έχει ως αποστολή να συμβάλλει στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών που σχετίζονται με την προσβασιμότητα μεταξύ ατόμων με αναπηρία και ομοσπονδιακών δημόσιων φορέων. Η διαδικασία συνδιαλλαγής είναι δωρεάν. Δεν απαιτείται νομική συνδρομή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συνδιαλλαγής και τις δυνατότητες υποβολής αίτησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.schlichtungsstelle-bgg.de.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον οργανισμό συνδιαλλαγής BGG στη διεύθυνση: info@schlichtungsstelle-bgg.de.