Kampaņa “Plastic Pirates – Go Europe!” sniedz ieguldījumu pētniecībā par makro- un mikroplastmasas izplatību Eiropas ūdenstecēs un to krastos. Šī projekta ietvaros personas, kas interesējas par zinātni, var tieši iesaistīties pašā pētniecības procesā.

§1 Dalība

Lai piedalītos kampaņā, attiecīgajā kampaņas periodā ir jāapkopo dati un jāpievieno fotogrāfijas. Pavasara periodā apkopotos datus un fotogrāfijas nepieciešams augšupielādēt tīmekļa vietnē plastic-pirates.eu/de/results/data-upload (vai citās valodu versijās) līdz katra gada 15. jūlijam, savukārt rudens periodā apkopotos datus un fotogrāfijas – līdz 30. novembrim. Tikai šādus datus var ņemt vērā šādā liela mēroga pētījumā. Vēlāk iesniegtus datus pētījumā var neņemt vērā.

§2 Organizatora autortiesības un personiskās tiesības / lietošanas tiesības

Piekrītot dalības nosacījumiem, dalībnieki – gan atsevišķas personas, gan grupa – apliecina savu piekrišanu ievadīto datu un augšupielādēto fotoattēlu ekskluzīvai, kā arī telpā un laikā  neierobežotai izmantošanai.

Cita starpā šīs organizatoram piešķirtās ekskluzīvās, kā arī telpā un laikā   neierobežotās lietošanas tiesības ietver augšupielādēto datu un fotoattēlu publicēšanu tīmekļa vietnē plastic-pirates.eu, plastmasas pirātu un projekta partneru Facebook, Instagram profilos un Twitter kontos. Šīs lietošanas tiesības ietver tiesības nodot tālāk un apstrādāt pētījuma datus, kas apkopoti pētījuma nolūkā, kā arī to publicēšanu no ieinteresēto mediju pārstāvju un projekta partneru puses.

Turklāt organizators ir tiesīgs pilnībā vai daļēji izmantot augšupielādētos datus un fotogrāfijas turpmāku      dokumentāciju ietvaros, DLR Projektträger tīmekļa vietnēs, kā arī turpmākās drukātajās publikācijās attēlu veidā. Pie tam organizatoram ir tiesības bez laika un telpas  ierobežojumiem izmantot attēlus reportāžām un preses darbam pētījuma ietvaros un nodot tos ieinteresētajiem mediju pārstāvjiem reportāžu nolūkā.

Augšupielādējot datus un fotogrāfijas, aizpildītās dalības veidlapas nosūtītājs apliecina savu pilnvarojumu augšupielādēto fotogrāfiju pārstāvēšanai. Tas nozīmē, ka viņam/viņai var nākties iepriekš pārliecināties attiecībā uz trešajām pusēm, kas iesaistītas datu vākšanā, ka tās piekrīt dalībai kampaņā.

Piedaloties kampaņā un augšupielādējot datus un fotogrāfijas, iesaistītās grupas (un arīdzan visi atsevišķie grupu dalībnieki) informē, ka uz jebkādiem izmantotajiem attēlu materiāliem neattiecas trešo pušu tiesības.

Turklāt tiek apstiprināts, ka visas fotogrāfijās redzamās personas piekrīt šo fotogrāfiju publicēšanai un attiecībā uz nepilngadīgām personām ir saņemta viņu likumīgo aizbildņu piekrišana. Pie tam, līdz ar datu un fotogrāfiju augšupielādēšanu tiek apliecināts, ka organizatoru un arī DLR Projektträger neskar trešo pušu juridiskās prasības attiecībā uz augšupielādētajiem datiem un fotogrāfijām.

§3 Datu aizsardzība

Lai veiksmīgi augšupielādētu datus, katrai grupai jāpiešķir sev īpašs nosaukums, kas, vēlams, nav “Plastic Pirates” vai “Plastmasas pirāti”. Tīmekļa vietnes apmeklētāji zem šī grupas nosaukuma varēs atrast visus augšupielādētos grupas datus un fotogrāfijas.

Lai varētu izvērtēt atsevišķās dalības veidlapas, nepieciešams apkopot personas datus. Apkopoti tiek šādi dati: grupas nosaukums, kontaktpersonas vārds, organizācija/iestāde/skola, kontaktpersonas adrese un arī e-pasta adrese. Organizators var publicēt grupas nosaukumu, kontaktpersonas vārdu un organizācijas/iestādes/skolas nosaukumu un atrašanās vietu kartē iekļaujamās informācijas ietvaros. Visi pārējie personas dati netiks nodoti trešajām pusēm, bet gan izmantoti tikai kampaņas īstenošanai (skatīt paziņojuma par datu aizsardzību 4. punktu). Organizators ar e-pasta starpniecību var informēt dalībniekus par plastmasas pirātu projekta rezultātiem vai turpmākām aktivitātēm arī pēc datu apkopošanas perioda beigām.

Piekrītot dalības nosacījumiem, dalībnieki – gan atsevišķas personas, gan grupa – apliecina savu piekrišanu augšupielādēto fotoattēlu publicēšanai kampaņas tīmekļa vietnē. Turklāt tiek apstiprināts, ka visas fotogrāfijās redzamās personas piekrīt šo fotogrāfiju publicēšanai un attiecībā uz nepilngadīgām personām ir saņemta viņu likumīgo aizbildņu piekrišana.

§4 Izslēgšana no kampaņas

Ja organizatoram kļūst zināms, ka dalībnieki saistībā ar kampaņu vai tās laikā ir veikuši tādas darbības, kas pārkāpj trešo pušu privātās tiesības vai ir uzskatāmas par noziedzīgu nodarījumu kriminālkodeksa izpratnē, vai jebkādā citā veidā kaitē sabiedrības drošībai un kārtībai, vai ir ierobežojuši, ierobežo vai turpmāk ierobežos tādu līdz     pastāvēšanu, ko raksturo tolerance un dažādība, organizatoram ir tiesības izskatīt attiecīgo dalību un nepieciešamības gadījumā izslēgt šādus dalībniekus no kampaņas.

§5 Tehniskie pamatnosacījumi

Katra iesniegtā fotoattēla maksimālais faila lielums nedrīkst pārsniegt 2 MB, un to vēlams iesniegt ainavas formātā. Turklāt fotoattēlus nepieciešams augšupielādēt .JPG formātā.

§6 Nobeiguma noteikumi

Organizators neuzņemas atbildību par dalībnieku pārsūtīto datu nozaudēšanu vai nepilnīgumu, ja vien datu nozaudēšana vai nepilnīgums nav radies organizatora vai tā darbinieku tīšas vai rupjas nolaidības dēļ. Tas attiecas arī uz informācijas izpaušanu no trešajām pusēm saistībā ar datu pārsūtīšanas tehniskām kļūdām un/vai nesankcionētu piekļuvi.

Ja šo dalības nosacījumu atsevišķi noteikumi ir pilnībā vai daļēji spēkā neesoši vai neizpildāmi, vai vēlāk zaudē savu juridisko spēku vai izpildāmību, pārējo noteikumu spēkā esamība netiek ietekmēta.

§7 Tiesvedība

Tiesvedība nav paredzēta.