De actie 'Plastic Pirates – Go Europe!' draagt bij aan het onderzoek naar de verspreiding van micro- en macroplastics in en rond Europese waterlopen. Bij dit project kunnen mensen met wetenschappelijke interesse rechtstreeks deelnemen aan het wetenschappelijke onderzoeksproces.

Art. 1 Deelname

Om aan de actie te kunnen deelnemen is het nodig binnen de vastgestelde periode voor de actie gegevens te verzamelen en foto's te maken. De gegevens en foto's uit een telperiode in het voorjaar moeten jaarlijks uiterlijk voor 15 juli en uit een telperiode in het najaar uiterlijk voor 30 november worden geüpload op de website: plastic-pirates.eu/de/results/data-upload (of in andere talen). Alleen zo kunnen de gegevens worden meegenomen in de grote studie. Bijdragen die later binnenkomen, komen mogelijkerwijze niet in aanmerking voor de studie.

Art. 2 Auteursrechten en persoonlijke rechten/gebruikersrechten van de organisator

Door in te stemmen met de voorwaarden voor deelname geven de deelnemers als individuele personen en als groep hun toestemming voor het exclusieve, qua ruimte en tijd onbeperkte gebruik van de ingevoerde gegevens en geüploade foto's.

Dit exclusieve, qua ruimte en tijd onbeperkte gebruiksrecht waartoe toestemming is verleend aan de organisator heeft, onder meer, betrekking op de publicatie van de geüploade gegevens en foto's op de website plastic-pirates.eu, op de profielen van Facebook en Instagram en op de Twitter accounts van Plastic Pirates en partners die betrokken zijn bij het project. Het gebruiksrecht omvat ook het recht de verzamelde onderzoeksgegevens door te geven en te bewerken voor onderzoeksdoeleinden, als ook voor publicatie door belangstellende vertegenwoordigers van de media en partners die betrokken zijn bij het project.

Bovendien is de organisator gemachtigd de geüploade gegevens en foto's te gebruiken als onderdeel van verdere (fotografische) publicaties, voor plaatsing op de website van het DLR projectmanagement en voor toekomstige gedrukte publicaties, geheel of gedeeltelijk in beeldvorm. Bovendien is de organisator gemachtigd de afbeeldingen als onderdeel van verslaggeving of perswerkzaamheden voor het zwaartepunt van het onderzoek zonder beperkingen qua tijd en ruimte te gebruiken en ze aan belangstellende vertegenwoordigers van de media ter hand te stellen voor verslaggeving.

De afzender van het ingevulde deelnameformulier bevestigt door de upload van het formulier het recht de geüploade foto's te vertegenwoordigen. Dat betekent dat hij/zij zich eventueel ten opzichte van derden, die betrokken waren bij het verzamelen van de gegevens, vooraf ervan moet vergewissen dat deze derden akkoord gaan met deelname aan de actie.

Met de deelname aan de actie en het uploaden van de gegevens en foto's verklaren de deelnemende groepen (en daarmee ook de afzonderlijke leden van de groepen) dat het eventueel gebruikte beeldmateriaal vrij is van rechten van derden.

Bovendien wordt verklaard dat alle personen die zijn afgebeeld op de foto's hun toestemming voor publicatie hebben verleend en dat in het geval van minderjarigen de wettelijke vertegenwoordigers toestemming hebben verleend. Bovendien bevestigt de upload van de gegevens en foto's dat de organisator en het DLR projectmanagement vrijgesteld zijn van rechtsvorderingen van derden met betrekking tot de geüploade gegevens en foto's.

Art. 3 Privacybescherming

Om de gegevens met succes te kunnen uploaden, kiest iedere groep een unieke naam, maar bij voorkeur niet 'Plastic Pirates' of 'Plastikpiraten'. Onder deze naam kunnen bezoekers van de website alle geüploade gegevens en foto's van de groep vinden.

Voor de evaluatie van de afzonderlijke deelnameformulieren moeten persoonsgegevens worden opgeslagen. De gegevens die worden opgeslagen zijn: de naam van de groep, naam van de contactpersoon, organisatie/instelling/school, postadres en e-mailadres van de contactpersoon. De naam van de groep, van de contactpersoon en van de organisatie/instelling/school en de woonplaats mogen door de organisator als onderdeel van het overzicht van de gegevens op de kaart worden gepubliceerd. Alle overige persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, maar alleen gebruikt voor de uitvoering van de actie (zie punt 4 van de privacyverklaring). De organisator kan de deelnemers ook na afloop van de telperiode per e-mail informeren over de uitkomsten of over verdere acties van de Plastic Pirates.

Door in te stemmen met de voorwaarden voor deelname geven de deelnemers als individuele personen en als groep hun toestemming voor het exclusieve, qua ruimte en tijd onbeperkte gebruik van de geüploade foto's op de website voor de actie. Bovendien wordt verklaard dat alle personen die zijn afgebeeld op de foto's hun toestemming voor publicatie hebben verleend en dat in het geval van minderjarigen de wettelijke vertegenwoordigers toestemming hebben verleend.

Art. 4 Uitsluiting van deelname

Als de organisator verneemt dat deelnemers met het oog op of tijdens de productie van hun bijdrage aan de actie handelingen hebben verricht die inbreuk maken op de privaatrechtelijke aanspraken van derden, een strafbaar feit in de zin van het wetboek van strafrecht zijn of anderszins de openbare veiligheid en orde of het samenleven, dat wordt gekenmerkt door verdraagzaamheid en diversiteit, hebben beperkt of in de toekomst zullen beperken, behoudt de organisator zich het recht voor de bijdrage nader te onderzoeken en, zo nodig, uit te sluiten van deelname.

Art. 5 Technische randvoorwaarden

Iedere ingezonden foto mag een maximale bestandsgrootte van 2 MB niet overschrijden en moet bij voorkeur in liggend formaat zijn. Bovendien moeten de foto's in .JPG-formaat worden geüpload.

Art. 6 Juridische eindbepalingen

De organisator accepteert principieel geen aansprakelijkheid voor verlies of onvolledigheid van de gegevens die de deelnemers hebben ingezonden, tenzij het verlies of de onvolledigheid te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van de organisator of diens medewerkers. Dit geldt ook voor publicatie van informatie door derden vanwege technische stortingen bij de overdracht van gegevens en/of ongeoorloofde toegang tot de gegevens.

Indien afzonderlijke bepalingen in deze voorwaarden voor deelname niet of gedeeltelijk onwerkzaam of niet uitvoerbaar blijken te zijn, of hun rechtskracht of uitvoerbaarheid later verliezen, laat dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Art. 7 Rechtsmiddelen

Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.