Η δράση "Plastic Pirates – Go Europe!" συνεισφέρει στην έρευνα σχετικά με την εξάπλωση μακροπλαστικών και μεγαλύτερων μικροπλαστικών εντός των ευρωπαϊκών ρεόντων υδάτων και γύρω από αυτά. Σε αυτό το έργο μπορούν να συνεισφέρουν άμεσα στην ερευνητική διαδικασία πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την επιστήμη.

§1 Συμμετοχή

Για να λάβει κανείς μέρος στη δράση πρέπει να συγκεντρώσει δεδομένα και να βγάλει φωτογραφίες εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος της δράσης. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν και οι φωτογραφίες από το χρονικό διάστημα μετρήσεων της άνοιξης πρέπει να ανέβουν στην ιστοσελίδα plastic-pirates.eu/de/results/data-upload (ή σε άλλες γλώσσες) έως τις 15 Ιουλίου και αυτά από το χρονικό διάστημα μετρήσεων του φθινοπώρου έως τις 30 Νοεμβρίου. Μόνο έτσι μπορούν τα δεδομένα να ληφθούν υπόψη σε αυτή τη μεγάλη μελέτη. Συνεισφορές που γίνονται αργότερα πιθανώς δεν θα ληφθούν πλέον υπόψη για τη μελέτη.

§2 Πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα προσωπικά/ εκμετάλλευσης του διοργανωτή

Με την αποδοχή των όρων συμμετοχής, οι συμμετέχοντες δηλώνουν - ως μεμονωμένα πρόσωπα ή ως ομάδα - τη συμφωνία τους για την αποκλειστική, απεριόριστη, όσον αφορά στον χώρο και στον χρόνο, εκμετάλλευση των καταχωρημένων δεδομένων, καθώς και των φωτογραφιών που ανέβηκαν.

Αυτό το δικαίωμα εκμετάλλευσης που είναι παραχωρημένο αποκλειστικά στον διοργανωτή και είναι απεριόριστο ως προς τον χώρο και τον χρόνο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων. τη δημοσίευση των δεδομένων και των φωτογραφιών στην ιστοσελίδα plastic-pirates.eu, στα προφίλ του Facebook, στα προφίλ του Instagramm και στους λογαριασμούς των Plastic Pirates στο Twitter, καθώς και στους αντίστοιχους λογαριασμούς των  συνεργάτων του έργου. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης περιλαμβάνει το δικαίωμα της προώθησης και επεξεργασίας των συγκεντρωθέντων δεδομένων της έρευνας για ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και τη δημοσίευση από ενδιαφερομένους εκπροσώπους των μέσων και συνεργάτες του έργου.

Εξάλλου, ο διοργανωτής εξουσιοδοτείται να παρουσιάσει τα δεδομένα και τις φωτογραφίες στα πλαίσια περαιτέρω (φωτογραφικών) τεκμηριώσεων, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα του έργου DLR, σε μελλοντικές έντυπες εκδόσεις, συνολικά ή εν μέρει σε μορφή εικόνας. Επιπλέον, ο διοργανωτής εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιήσει τις εικόνες στα πλαίσια της σύνταξης έκθεσης, καθώς και δημοσιογραφικής εργασίας στα πλαίσια έμφασης της έρευνας, χωρίς περιορισμό ως προς τον χώρο και τον χρόνο και να τις δώσει σε ενδιαφερόμενους εκπροσώπους των μέσων με σκοπό τη σύνταξη έκθεσης.

Ο αποστολέας της συμπληρωμένης φόρμας συμμετοχής επιβεβαιώνει με το ανέβασμα των δεδομένων και των φωτογραφιών την εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, όσον αφορά στις φωτογραφίες που ανέβηκαν. Αυτό σημαίνει ότι αυτός πρέπει να διασφαλίσει εκ των προτέρων ως προς τους τρίτους, οι οποίοι συμμετείχαν στη συλλογή των δεδομένων, ότι αυτοί συμφωνούν με τη συμμετοχή στη δράση.

Με τη συμμετοχή στη δράση και το ανέβασμα των δεδομένων και των φωτογραφιών, οι συμμετέχουσες ομάδες (καθώς επίσης και όλα τα μεμονωμένα μέλη των ομάδων) δηλώνουν ότι το υλικό εικόνων που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθεί είναι απαλλαγμένο από δικαιώματα τρίτων.

Επιβεβαιώνεται επιπλέον ότι όλα τα πρόσωπα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες συμφωνούν με τη δημοσίευση και σε περίπτωση ανηλίκων υπάρχει η δήλωση συναίνεσης των κηδεμόνων. Επιπλέον, με το ανέβασμα των δεδομένων και των φωτογραφιών επιβεβαιώνεται ότι ο διοργανωτής, καθώς και ο φορέας του έργου DLR είναι απαλλαγμένοι από νομικές απαιτήσεις τρίτων, όσον αφορά στα αντίστοιχα δεδομένα και φωτογραφίες.

§3 Προστασία δεδομένων

Για να γίνει με επιτυχία των ανέβασμα των δεδομένων, κάθε ομάδα δίνει ένα δικό της όνομα που δεν αλλάζει, το οποίο δεν θα είναι "Plastic Pirates" ή "Πειρατές του Πλαστικού". Με αυτό το όνομα ομάδας θα βρίσκουν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας όλα τα δεδομένα και τις φωτογραφίες που έχει ανεβάσει η ομάδα.

Για την αξιολόγηση των μεμονωμένων φορμών συμμετοχής απαιτείται η συγκέντρωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Θα συγκεντρωθούν το όνομα της ομάδας, το όνομα του αρμοδίου, ο οργανισμός/το ίδρυμα/το σχολείο, η ταχυδρομική διεύθυνση, καθώς και η διεύθυνση e-mail του αρμοδίου. Το όνομα της ομάδας, το όνομα του προσώπου επαφής, καθώς και το όνομα του οργανισμού/ιδρύματος/σχολείου και ο τόπος επιτρέπεται να δημοσιευτούν στον χάρτη από τον διοργανωτή, στα πλαίσια της επισκόπησης των δεδομένων. Όλα τα υπόλοιπα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα προωθηθούν σε τρίτους, αλλά θα χρησιμοποιηθούν κατά κανόνα για τη διεξαγωγή της δράσης (βλέπε σημείο 4 της δήλωσης προστασίας δεδομένων). Ο διοργανωτής μπορεί να ενημερώνει τους συμμετέχοντες με e-mail, ακόμα και κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των μετρήσεων, σχετικά με τα αποτελέσματα ή με συνεχιζόμενες δράσεις των Plastic Pirates.

Με την αποδοχή των όρων συμμετοχής, οι συμμετέχοντες δηλώνουν - ως μεμονωμένα πρόσωπα ή ως ομάδα - τη συμφωνία τους για τη δημοσίευση των φωτογραφιών που ανέβηκαν στην ιστοσελίδα της δράσης. Επιβεβαιώνεται επιπλέον ότι όλα τα πρόσωπα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες συμφωνούν με τη δημοσίευση και σε περίπτωση ανηλίκων υπάρχει η δήλωση συναίνεσης των κηδεμόνων.

§4 Αποκλεισμός από τη συμμετοχή

Εάν ο διοργανωτής λάβει γνώση ότι συμμετέχοντες, με σκοπό τη συμβολή τους στη δράση ή κατά τη διάρκεια αυτής έκαναν ενέργειες που πλήττουν τα ιδιωτικά νόμιμα δικαιώματα τρίτων, πληρούν κριτήρια ποινικοποίησης στο πνεύμα του ποινικού κώδικα ή με άλλο τρόπο έχουν διαταράξει, διαταράσσουν ή θα διαταράξουν στο μέλλον τη δημόσια ασφάλεια και τάξη ή τη συμβίωση που διέπεται από ανοχή και διαφορετικότητα, τότε ο διοργανωτής επιφυλάσσεται για έλεγχο της εν λόγω συμβολής, ενδεχομένως και για αποκλεισμό από τη συμμετοχή

§5 Τεχνικοί όροι

Κάθε φωτογραφία που μεταφορτώνεται, δεν επιτρέπεται να έχει μέγεθος αρχείου που υπερβαίνει τα 2 MB και κατά προτίμηση να είναι σε οριζόντια μορφή . Επίσης οι φωτογραφίες πρέπει να ανεβαίνουν σε μορφή .JPG.

§6 Νομικές τελικές διατάξεις

Για την απώλεια ή την έλλειψη των δεδομένων που έστειλαν οι συμμετέχοντες, ο διοργανωτής δεν αναλαμβάνει κατά κανόνα καμία ευθύνη, ακόμα και εάν η απώλεια ή η έλλειψη των δεδομένων οφείλεται σε εσκεμμένη συμπεριφορά ή σε βαριά αμέλεια του διοργανωτή ή των συνεργατών του. Αυτό ισχύει επίσης και για τη γνωστοποίηση πληροφοριών από τρίτους εξαιτίας τεχνικών σφαλμάτων κατά τη μεταφορά των δεδομένων και/ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Εάν μεμονωμένοι κανονισμοί αυτών των όρων συμμετοχής καταστούν τελείως ή εν μέρει ανίσχυροι ή μη εφαρμόσιμοι ή απωλέσουν αργότερα τη νομική ισχύ ή την ικανότητα επιβολής τους, αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων κανονισμών.

§7 Δικαστική οδός

Η δικαστική οδός αποκλείεται.