Кампанията „Plastic Pirates – Go Europe!“ допринася за изследването на разпространението на макро- и микропластмасите в и до европейските реки. По време на проекта хората, които се интересуват от наука, се включват пряко в изследователския процес.

§1 Участие

За включване в кампанията е необходимо в рамките на съответния период на кампанията да се събират данни и да се правят снимки. Всяка година събраните данни и снимки от пролетния период на преброяване трябва да бъдат качени до 15 юли, а от есенния период на преброяване - до 30 ноември на уебстраницата plastic-pirates.eu/de/results/data-upload (или на другите ѝ езикови версии). Само така данните от широкомащабните проучвания могат да бъдат взети под внимание. Възможно е приноси, предоставени по-късно, да не бъдат взети под внимание при проучването.

§2 Авторски права и права на личността / права на ползване на организатора

Със съгласието с условията за участие участниците декларират, като отделни лица и като група, съгласието си предоставените от тях данни и качените от тях снимки да бъдат използвани ексклузивно, без ограничения по отношение на пространството и времето.

Това дадено на организатора ексклузивно и неограничено по отношение на пространството и времето право включва, наред с другото, публикуването на качените данни и снимки на уебсайта plastic-pirates.eu, в профилите във Facebook, Instagramm и акаунтите в Twitter на Plastic Pirates и партньорите на проекта. Правото на ползване включва правото на разпространение и обработка на събраните от проучванията данни за изследователски цели, както и публикуването им от заинтересовани медийни представители и партньори на проекта.

Освен това организаторът е оправомощен, в бъдещите си печатни публикации частично или изцяло да представя във визуална форма качените както в рамките на следващи (фото)документации, така и на интернет страниците на проектния възложител DLR данни и снимки. Освен това организаторът е оправомощен да използва изображенията от докладите, както и печатните материали от приоритетните научни изследвания, без ограничения по отношение на времето и пространството, и да ги предоставя на заинтересовани медийни представители за изготвяне на репортажи.

Подателят на попълнения формуляр за участие потвърждава с качването на данните и снимките представителните правомощия, които дава върху качените снимки. Т.е. той/тя следва предварително да се увери, че евентуалните трети лица, участвали в събирането на данните, са съгласни с участието в кампанията.

С участието в кампанията и качването на данните и снимките участващите групи (също и всички отделни членове на групата) декларират, че евентуално използваният снимков материал не е обременен с права на трети лица.

Наред с това потвърждават, че всички лица, които се виждат на снимките, са съгласни с публикуването им, и че за непълнолетните е налице декларация за съгласие от страна на родителите/настойниците им. Освен това с качването на данните и снимките потвърждават, че организаторът, както и DLR като възложител на проекта, са освободени от отговорност при евентуални правни претенции върху качените данни и снимки от страна на трети лица.

§3 Защита на личните данни

За успешното качване на данните всяка група си избира свое уникално име, което по възможност не е „Plastic Pirates“ или „Пластмасови пирати“. Под това групово име посетителите на уебсайта могат да намерят всички качени от групата данни и снимки.

За оценяването на отделните формуляри за участие е нужно да се съберат лични данни. Тези данни са името на групата, името на партньора за контакт, организацията/институцията/училището, пощенският адрес, както и имейлът на партньора за контакт. Името на групата, името на партньора за контакт, както и името на организацията/институцията/училището и мястото могат да се публикуват от организатора в рамките на онагледяването на данните върху картата. Всички останали лични данни не се предоставят на трети лица, а се използват единствено за провеждането на кампанията (вижте точка 4 от Декларацията за защита на личните данни). Организаторът може да информира по имейл участниците за резултатите или за следващи кампании на „Plastic Pirates“ и след периода на преброяване.

Със съгласието с условията за участие участниците декларират, като отделни лица и като група, съгласието си качените от тях снимки да публикувани на уебсайта на кампанията. Наред с това потвърждават, че всички лица, които се виждат на снимките, са съгласни с публикуването им, и че за непълнолетните е налице декларация за съгласие от страна на родителите/настойниците им.

§4 Изключване от участие

Ако организаторът получи информация, че за или по време на осъществяването на своя принос в кампанията участниците са извършили действия, които нарушават частните права на трети лица, представляват престъпление по смисъла на Наказателния кодекс (StGB) или ограничават/ще ограничат по друг начин обществената безопасност и обществения ред или съжителството в условия на толерантност и многообразие, той си запазва правото да провери въпросния принос, евентуално и да го изключи от участие.

§5 Технически рамкови условия

Всяка предоставена снимка трябва да бъде не по-голяма от 2 МВ и да бъде по възможност в хоризонтален формат. Освен това снимките трябва да се качват във формат .JPG.

§6 Заключителни правни разпоредби

За загубата или непълнотата на предоставените от участниците данни организаторът принципно не поема отговорност, освен ако загубата или непълнотата на данните се дължи на умишлено поведение или груба небрежност от негова страна или от страна на неговите сътрудници. Това важи и за публикуване на информация от трети лица въз основа на технически грешки при пренасяне на данните и/или неоторизиран достъп.

Ако отделни разпоредби от настоящите условия за участие се окажат частично или цялостно недействителни или неприложими, или загубят своето правно действие или приложимостта си по-късно, това не се отразява на валидността на останалите разпоредби.

§7 Обжалване по съдебен ред

Обжалването по съдебен ред е изключено.